როგორია იყო მზარეული, როცა ფეხქვეშ ზღვა გაქვს და არა მიწა - Gemrielia.ge

როგორია იყო მზარეული, როცა ფეხქვეშ ზღვა გაქვს და არა მიწა

ლე­ვან კო­ბი­აშ­ვი­ლი ცნო­ბი­ლი ქარ­თვე­ლი კუ­ლი­ნა­რია, რომ­ლის სა­ხელ­საც არა­ერ­თი სა­ფირ­მო კერ­ძი უკავ­შირ­დე­ბა. თუმ­ცა ახლა ის ახა­ლი გა­მოწ­ვე­ვის წი­ნა­შე დგას. მზა­რე­უ­ლო­ბა გემ­ზე, რო­მე­ლიც გრან­დი­ო­ზუ­ლი ღო­ნის­ძი­ე­ბე­ბის მას­პინ­ძე­ლია, მის კა­რი­ე­რა­ში ახა­ლი ეტა­პია.

 

”რო­დე­საც გემი ვნა­ხე პირ­ვე­ლად და მო­ვი­ნა­ხუ­ლე მისი სამ­ზა­რე­უ­ლო, ჩავ­თვა­ლე, რომ ეს უნდა გამ­ხდა­რი­ყო, ბა­თუ­მის მთა­ვა­რი ატ­რაქ­ცია - სა­უ­კე­თე­სო ად­გი­ლი ქარ­თუ­ლი კუ­ლი­ნა­რი­ის პო­პუ­ლა­რი­ზა­ცი­ის­თვის, ქარ­თუ­ლი ღვი­ნის დე­გუს­ტა­ცი­ე­ბის­თვის, ღია ზღვა­ში ეფექ­ტე­ბი ას­მაგ­დე­ბა. ეს სულ სხვა სპე­ცი­ფი­კაა და არ არის მარ­ტი­ვი. გე­მის რყე­ვა საკ­მა­ოდ რთუ­ლად შე­სა­გუ­ე­ბე­ლი ფაქ­ტო­რი გახ­და ჩვე­ნი სამ­ზა­რე­უ­ლოს გუნ­დის­თვის. ზოგ­მა ვერც კი გა­უძ­ლო - ადაპ­ტა­ცი­ას დრო დას­ჭირ­და, თუმ­ცა დღე­ის მდგო­მა­რე­ო­ბით ყვე­ლა სირ­თუ­ლე დაძ­ლე­უ­ლია და გუნ­დი მზად არის ქარ­თუ­ლი სამ­ზა­რე­უ­ლოს სა­უ­კე­თე­სო ფორ­მა­ტით პრე­ზენ­ტა­ცი­ის­თვის,” - გან­მარ­ტავს ლე­ვან კო­ბი­აშ­ვი­ლი.

 

 

გემი ”ბა­თუ­მი”სა­ქარ­თვე­ლო­ში ერ­თა­დერ­თი 4 ბორ­ტი­ა­ნი სა­სე­ირ­ნო გე­მია, რო­მე­ლიც ბა­თუ­მის ყვე­ლა­ზე კო­ლო­რი­ტულ ად­გი­ლას დგას და ელო­დე­ბა სტუმ­რებს დღის და ღა­მის პროგ­რა­მა­ზე.

მისი მი­სია ქარ­თუ­ლი ღვი­ნი­სა და სამ­ზა­რე­უ­ლოს, რო­გორც უძ­ვე­ლე­სი კულ­ტუ­რის და ეროვ­ნუ­ლი მემ­კვიდ­რე­ო­ბის წარ­დგე­ნა და პო­პუ­ლა­რი­ზა­ცი­აა. გე­მის პირ­ვე­ლი სტუმ­რე­ბი იყო ერთ-ერთი ყვე­ლა­ზე რე­ი­ტინ­გუ­ლი უკ­რა­ი­ნუ­ლი რე­ა­ლი­თი შოუს გა­დამ­ღე­ბი ჯგუ­ფი “არი­ო­ლი და რეშ­კა”.

”მათ ერთი ნახ­ვით მი­ი­ღეს გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბა და აარ­ჩი­ეს გემი გა­და­ცე­მის ძი­რი­თად პლათ­ფორ­მად. მათ პირ­ვე­ლებ­მა და­ა­გე­მოვ­ნეს ქარ­თუ­ლი ვახ­შა­მი და სა­უ­კე­თე­სო ქარ­თუ­ლი ღვი­ნო­ე­ბი შუა ზღვა­ში, დატ­კბ­ნენ ქარ­თუ­ლი მრა­ვალ­ხმი­ა­ნო­ბით, ისი­ა­მოვ­ნეს ქარ­თუ­ლი ნა­ცი­ო­ნა­ლუ­რი ცეკ­ვე­ბით,” - გან­მარ­ტავს გემი ”ბა­თუ­მის” წარ­მო­მად­გე­ნე­ლი სოსო ნა­და­რე­იშ­ვი­ლი.

 

 

გარ­და აღ­ნიშ­ნუ­ლი­სა, გემ­ზე უკვე გა­ი­მარ­თა პირ­ვე­ლი ბა­თუ­მუ­რი ქორ­წი­ლი 200 სტუ­მარ­ზე შუა ზღვა­ში, პირ­ვე­ლი და­ბა­დე­ბის დღე, ყვე­ლა­სათ­ვის საყ­ვა­რე­ლი არ­ტის­ტის და გე­მის გუნ­დის წევ­რის კა­ხა­ბე­რის იუ­ბი­ლე 100 სტუ­მარ­ზე და გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი ღო­ნის­ძი­ე­ბა, რო­მე­ლიც რა­დიო ”პა­ლიტ­რას” აჭა­რა­ში შეს­ვლას­თან და­კავ­ში­რე­ბით გა­ი­მარ­თა.

 

”ჩვე­ნი გე­მის რე­სურ­სე­ბი ით­ვა­ლის­წი­ნებს მრა­ვალ­ფე­რო­ვა­ნი ღო­ნის­ძი­ე­ბე­ბის შე­საძ­ლებ­ლო­ბას, ეს შე­იძ­ლე­ბა იყოს ვახ­შა­მი ორ ადა­მი­ან­ზე ღია ზღვა­ში გა­სე­ირ­ნე­ბით. ის სა­უ­კე­თე­სო პლათ­ფორ­მაა ქარ­თუ­ლი სამ­ზა­რე­უ­ლოს, რო­გორც ჩვე­ნი ეროვ­ნუ­ლი მემ­კვიდ­რე­ო­ბის წარ­დგე­ნი­სა და პო­პუ­ლა­რი­ზა­ცი­ი­სათ­ვის. ჩვე­ნი გუნ­დი მზად არის ყო­ველ­დღი­ურ რე­ჟიმ­ში მი­ი­ღოს სტუმ­რე­ბი სხვა­დას­ხვა ქვეყ­ნი­დან, რათა წარ­მო­ვა­ჩი­ნოთ ჩვე­ნი ქარ­თუ­ლი კუ­ლი­ნა­რი­ის მარ­გა­ლი­ტე­ბი და ავა­მაღ­ლოთ მისი სა­ერ­თა­შო­რი­სო ცნო­ბა­დო­ბა. აქვე მინ­და გი­თხრათ, რომ უკვე და­გეგ­მი­ლია მსოფ­ლი­ოს სხვა­დას­ხვა კუ­თხი­დან კუ­ლი­ნარ­თა ფე­დე­რა­ცი­ის პრე­ზი­დენ­ტე­ბის სტუმ­რო­ბა, გალა ვახ­შა­მე­ბი და თე­მა­ტუ­რი მას­ტერკლა­სე­ბის ჩა­ტა­რე­ბა ერ­თობ­ლი­ვი ძა­ლე­ბით. გე­მის მუ­სი­კა­ლუ­რი ხელ­მძღვა­ნე­ლი არის კა­ხა­ბე­რი. გარ­და გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი წვე­უ­ლე­ბე­ბი­სა, ის ყო­ველ­დღი­უ­რად ისე­ირ­ნებს ბა­თუ­მი-ცი­ხის­ძი­რის მი­მარ­თუ­ლე­ბით. არ­სე­ბობს დღის და ღა­მის პროგ­რა­მე­ბი და სტუმ­რებს მათი გე­მოვ­ნე­ბი­სა და ინ­ტე­რე­სე­ბის მი­ხედ­ვით შე­უძ­ლი­ათ ეს­ტუმ­რონ ჩვენს გემს,” - გან­მარ­ტავს სოსო ნა­და­რე­იშ­ვი­ლი.

 

სულ ახ­ლა­ხან კი გემ­ზე გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი ღო­ნის­ძი­ე­ბა ჩა­ტარ­და. 23 ივ­ნისს ”რა­დიო პა­ლიტ­რამ” აჭა­რა­ში მა­უ­წყებ­ლო­ბა და­ი­წყო, რა­საც მისი 10 წლის იუ­ბი­ლეც და­ემ­თხვა. სწო­რედ ამის აღ­სა­ნიშ­ნა­ვად მო­ე­წყო გემ­ზე წვე­უ­ლე­ბა. ”რა­დიო პა­ლიტ­რას” მარ­კე­ტინ­გის მე­ნე­ჯე­რის თამ­თა ასა­თი­ა­ნის გან­მარ­ტე­ბით, წვე­უ­ლე­ბას ეს­წრე­ბოდ­ნენ ცნო­ბი­ლი სა­ხე­ე­ბი, მათ შო­რის, აჭა­რის წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბი, რა­დი­ოს თა­ნამ­შრომ­ლე­ბი და იმ კომ­პა­ნი­ე­ბის წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბი, რომ­ლე­ბიც რა­დიო ”პა­ლიტ­რას­თან” წლე­ბია, თა­ნამ­შრომ­ლო­ბენ.

 

”7 სა­ა­თის­თვის სტუმ­რე­ბი ბა­თუმ­ში გემ­ზე შე­იკ­რიბ­ნენ, რო­მელ­მაც მწვა­ნე კონ­ცხის­კენ აიღო გეზი. მწვა­ნე კონ­ცხთან გემი გა­ჩერ­და და გა­ი­მარ­თა პრე­ზენ­ტა­ცია, სტუმ­რე­ბი რა­დი­ოს 10 წლი­ან ის­ტო­რი­ას გა­ეც­ნენ. სა­ღა­მოს მუ­სი­კა­ლუ­რად აფორ­მებ­და კა­ხა­ბე­რი, რო­მე­ლიც მოგ­ვი­ა­ნე­ბით დი­ჯე­იმ შეც­ვა­ლა. ორ­გა­ნი­ზა­ტო­რებს სა­ღა­მოს კუ­ლი­ნა­რი­უ­ლი ნა­წი­ლიც არ დარ­ჩე­ნი­ათ უყუ­რა­დღე­ბოდ და სპე­ცი­ა­ლუ­რად ამ სა­ღა­მოს­თვის მო­იწ­ვი­ეს ცნო­ბი­ლი შეფმ­ზა­რე­უ­ლი ლე­ვან კო­ბი­აშ­ვი­ლი. შეფ­მა მო­ამ­ზა­და ქარ­თუ­ლი კერ­ძე­ბი, რო­მელ­საც აჭა­რუ­ლი აქ­ცენ­ტე­ბი გაყ­ვე­ბო­და თან. დარ­წმუ­ნე­ბუ­ლი ვარ, ეს სა­ღა­მო აჭა­რას და არა მარ­ტო აჭა­რას აახ­მა­უ­რებს,” - გან­მარ­ტავს თამ­თა ასა­თი­ა­ნი.

 

სა­ღა­მო­ზე იყო გა­თა­მა­შე­ბა და უამ­რა­ვი პრი­ზი. ბო­ლოს კი გა­იჭ­რა ტორ­ტი და იყო ლა­მა­ზი ფო­ი­ერ­ვერ­კი. წვე­უ­ლე­ბა გვი­ან ღა­მით დას­რულ­და.