"ქართული ღვინის ფესტივალი 2018" შარდენზე უკვე მეორედ გაიმართება - Gemrielia.ge

"ქართული ღვინის ფესტივალი 2018" შარდენზე უკვე მეორედ გაიმართება

ონ­ლა­ინ­მა­ღა­ზია და მე­დი­ა­პორ­ტა­ლი Allwine.ge-სა და „მე­ი­დან ჯგუ­ფის“ ორ­გა­ნი­ზე­ბით ქარ­თუ­ლი ღვი­ნის მწარ­მო­ებ­ლე­ბი, გრან­დი­ო­ზუ­ლი ფეს­ტი­ვა­ლის­თვის უკვე მე­ო­რე წე­ლია ემ­ზა­დე­ბი­ან. ფეს­ტი­ვალ­ზე მცი­რე, სა­შუ­ა­ლო და დიდი მეღ­ვი­ნე­ე­ბი სტუმ­რებს სა­კუ­თარ ნა­წარმს წა­რუდ­გე­ნენ.

"ქარ­თუ­ლი ღვი­ნის ფეს­ტი­ვა­ლი 2018“ ბევ­რი სი­ურპრი­ზით ბრუნ­დე­ბა. შარ­შან­დელ­მა წელ­მა ყვე­ლა მო­ლო­დინს გა­და­ა­ჭარ­ბა, წელს კი კი­დევ უფრო მეტ სტუ­მარს ვე­ლო­დე­ბით. მო­ნა­წი­ლე­ო­ბის მი­ღე­ბის მსურ­ვე­ლებ­მა კი აუ­ცი­ლებ­ლად უნდა მოგ­ვწე­რონ ოფი­ცი­ა­ლურ ფე­ის­ბუქ გვერ­დზე: ქარ­თუ­ლი ღვი­ნის ფეს­ტი­ვა­ლი • Georgian Wine Festival ან დაგ­ვი­კავ­შირ­დნენ სა­კონ­ტაქ­ტო ნომ­რებ­ზე“ - ანა­ნო თავ­ხე­ლი­ძე, ორ­გა­ნი­ზა­ტო­რი.

"ქარ­თუ­ლი ღვი­ნის ფეს­ტი­ვა­ლი 2018“ მრა­ვალ­ფე­რო­ვა­ნი აქ­ტი­ვო­ბით იქ­ნე­ბა დატ­ვირ­თუ­ლი, რომ­ლე­ბიც სტუმ­რებს და­დე­ბით გან­წყო­ბას შე­უქ­მნის და ქარ­თულ ტრა­დი­ცი­ულ და სხვა­დას­ხვა სა­ხე­ო­ბის ღვი­ნოს კი­დევ უფრო სა­ინ­ტე­რე­სოდ გა­აც­ნობს. აქ­ტი­ვო­ბე­ბი მო­ი­ცავს ღვი­ნის დე­გუს­ტა­ცი­ა­სა და გა­მო­ფე­ნა-გა­ყიდ­ვას, რაც გა­სულ წელს ჩა­ტა­რე­ბუ­ლი ღვი­ნის ფეს­ტი­ვა­ლის ერთ-ერთი ყვე­ლა­ზე და­სა­მახ­სოვ­რე­ბე­ლი მოვ­ლე­ნა იყო, რად­გან სტუმ­რებ­მა ღვი­ნის ბევ­რი ისე­თი სა­ხე­ო­ბა აღ­მო­ა­ჩი­ნეს, რაც მათ­თვის უც­ნო­ბი იყო და ბევ­რი ისე­თი მწარ­მო­ებ­ლის შე­სა­ხებ შე­ი­ტყვეს, რო­მელ­თა შე­სა­ხე­ბაც აქამ­დე ინ­ფორ­მა­ცია არ ჰქონ­დათ.

ღვი­ნის დე­გუს­ტა­ცი­ას­თან ერ­თად, ფეს­ტი­ვალ­ზე სხვა­დას­ხვა სა­ხის პრო­დუქ­ცია იქ­ნე­ბა წარ­მოდ­გე­ნი­ლი. "ქარ­თუ­ლი ღვი­ნის ფეს­ტი­ვა­ლი 2018“ სტუმ­რებს ქარ­თულ ტრა­დი­ცი­ულ პურ­საც შეს­თა­ვა­ზებს, ასე­ვე წა­მოდ­გე­ნი­ლი იქ­ნე­ბა სა­უ­კე­თე­სო ჩურ­ჩხე­ლა და ჩირი, ქარ­თუ­ლი ყვე­ლი.

იმი­სათ­ვის, რომ აღ­ნიშ­ნუ­ლი პრო­დუქ­ტე­ბის და­გე­მოვ­ნე­ბის პრო­ცე­სი კი­დევ უფრო სა­ხა­ლი­სო გახ­დეს, სტუმ­რე­ბი მოძ­რა­ო­ბის თე­ატ­რის მსა­ხი­ო­ბე­ბის მიერ დად­გმულ ღო­ნის­ძი­ე­ბებს იხი­ლა­ვენ, მო­ის­მე­ნენ ქარ­თულ ფოლკ­ლორს და გა­სუ­ლი წლის მსგავ­სად, ფეს­ტი­ვალს გა­ა­ფორ­მე­ბენ მი­მე­ბი. ეს მცი­რე­დია იმ ჩა­მო­ნათ­ვა­ლი­დან რაც ფეს­ტი­ვალ­ზე გე­ლო­დე­ბათ.

ღო­ნის­ძი­ე­ბა 12:00 სა­ათ­ზე და­ი­წყე­ბა და 19:00 სა­ათ­ზე დას­რულ­დე­ბა. რო­გორც შარ­შან, ასე­ვე წელს ორ­გა­ნი­ზა­ტო­რე­ბი ძა­ლი­ან ბევრ ტუ­რისტს ელო­დე­ბი­ან. ერთ სივ­რცე­ში წარ­მოდ­გე­ნი­ლი ქარ­თუ­ლი კულ­ტუ­რის მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი ნი­მუ­შე­ბი მათ გულ­გრილს ნამ­დვი­ლად არ და­ტო­ვებს.

რო­გორც ორ­გა­ნი­ზა­ტო­რე­ბი აღ­ნიშ­ნა­ვენ, ეს არის ფეს­ტი­ვა­ლი, რო­მე­ლიც ღვი­ნის არ­ცერ­თმა მოყ­ვა­რულ­მა არ უნდა გა­მო­ტო­ვოს. სა­კონ­ტაქ­ტო ინ­ფორ­მა­ცია: 558 598 598, 577 22 99 93