როგორ უნდა იკვებოთ მარხვაში, რომ ორგანიზმი არ დააზიანოთ - რეკომენდაციები ენდოკრინოლოგისგან - Gemrielia.ge

როგორ უნდა იკვებოთ მარხვაში, რომ ორგანიზმი არ დააზიანოთ - რეკომენდაციები ენდოკრინოლოგისგან

მარ­თლმა­დი­დე­ბელ ეკ­ლე­სი­ა­ში სულ ოთხი მრა­ვალ­დღი­ა­ნი მარ­ხვაა: დიდ­მარ­ხვა, პეტ­რე-პავ­ლო­ბის მარ­ხვა, მა­რი­ა­მო­ბის მარ­ხვა, შო­ბის მარ­ხვა. ასე­ვე არ­სე­ბობს ერ­თდღი­ა­ნი მარ­ხვე­ბი. სულ და­ახ­ლო­ე­ბით ორა­სი დღე წე­ლი­წად­ში.

მარ­ხვის დროს იკ­რძა­ლე­ბა ხორ­ცი­სა და რძის ნა­წარ­მის მი­ღე­ბა. ხში­რად მე­მარ­ხუ­ლე­ებს შო­რის არი­ან შაქ­რი­ა­ნი დი­ა­ბე­ტის, ფა­რი­სებ­რი ჯირ­კვლის პა­თო­ლო­გი­ე­ბის მქო­ნე პა­ცი­ენ­ტე­ბი, რომ­ლებ­საც მარ­ხვა­ზე არა მარ­ტო მო­ძღვრის­გან სჭირ­დე­ბათ კურ­თხე­ვის აღე­ბა, ასე­ვე აინ­ტე­რე­სებთ ექი­მის რე­კო­მენ­და­ცი­ე­ბიც, თუ რო­გო­რი უნდა იყოს მარ­ხვის პე­რი­ოდ­ში მათი კვე­ბის რე­ჟი­მი.

რო­გორ ვიკ­ვე­ბოთ მარ­ხვა­ში ისე, რომ ორ­გა­ნიზ­მი არ და­ვა­ზი­ა­ნოთ, ამ თე­მა­ზე ენ­დოკ­რი­ნო­ლო­გი ლაშა უჩა­ვა გვე­სა­უბ­რე­ბა:

 

- არა მარ­ტო მარ­ხვის პე­რი­ოდ­ში, კვე­ბა სხვა დრო­საც უნდა იყოს ჯან­სა­ღი, რა­ცი­ო­ნა­ლუ­რი. სწო­რი კვე­ბა არ ეწი­ნა­აღ­მდე­გე­ბა მარ­ხვის პრინ­ცი­პებს... თუმ­ცა პა­ცი­ენ­ტებს, მარ­ხვის პე­რი­ოდ­ში, ხშირ შემ­თხვე­ვა­ში, უჩ­ნდე­ბათ კი­თხვა - მარ­ხვა­შიც უნდა და­ვიც­ვათ დი­ე­ტა? დი­ე­ტა ჯან­სა­ღი კვე­ბაა, რაც ცხოვ­რე­ბის ნებ­სნი­ერ ეტაპ­ზე, შე­საძ­ლე­ბე­ლია და, რა თქმა უნდა, მარ­ხვის პი­რო­ბებ­შიც.

ბოლო დროს ბევ­რი ე.წ. სა­მარ­ხვო პრო­დუქ­ტი შე­მო­ვი­და, რომ­ლე­ბიც სხვა­დას­ხვა ცხი­მით, სხვა­დას­ხვა ტი­პის და­ნა­მა­ტით, კონ­სერ­ვან­ტი­თაა გა­ჯე­რე­ბუ­ლი, რო­მელ­თა მი­ღე­ბა ადა­მი­ნე­ბის­თვის მი­ზან­შე­წო­ნი­ლი არ არის - თუნ­დაც ეს იყოს სა­მარ­ხვო კა­რა­ქი, ყვე­ლი და ა.შ. ისი­ნი მცე­ნა­რე­ულ ზე­თებ­ზეა დამ­ზა­დე­ბუ­ლი, სამ­წუ­ხა­როდ, ამ პრო­დუქ­ტე­ბის და­სამ­ზა­დებ­ლად ძი­რი­თა­დად, პალ­მის ცხი­მი გა­მო­ი­ყე­ნე­ბა, რაც სა­ბო­ლოო ჯამ­ში კარ­ცე­რო­გე­ნუ­ლი ნივ­თი­ე­რე­ბაა, არა­და, ადა­მი­ა­ნე­ბი, მარ­ხვის პე­რი­ოდ­ში, სწო­რედ ამ პრო­დუქ­ტებს იღე­ბენ...

რა არის მარ­ხვა? სა­სუ­ლი­ე­რო სწავ­ლე­ბა­ში ძა­ლი­ან რომ არ გა­და­ვიჭ­რათ, მარ­ხვა გარ­კვე­ულ სურ­ვილ­ზე, სი­ა­მოვ­ნე­ბა­ზე უა­რის თქმაა იმის­თვის, რომ სული იყოს რწმე­ნით სავ­სე... მაგ­რამ თუ სა­მარ­ხვო ნამ­ცხვარს, ყველს, კა­რაქს მი­ვირ­თმევთ - მა­შინ სად არის მარ­ხვის პრინ­ცი­პი? მარ­ხვა გარ­და იმი­სა, რომ სუ­ლის გაწ­მენ­დას ემ­სა­ხუ­რე­ბა, გარ­კვე­ულ­წი­ლად, ორ­გა­ნიზ­მის გან­წმენ­და-გა­ჯან­სა­ღე­ბაც არის...

 

 

- ბა­ზა­რი გა­ჯე­რე­ბუ­ლია სხვა­დას­ხვა ტი­პის სა­მარ­ხვო პრო­დუქ­ტით, რო­მელ­თა ბა­ზარ­ზე გა­მო­ტა­ნას უმე­ტე­სად, კო­მერ­ცი­უ­ლი დატ­ვირ­თვა აქვს და მათ­თვის მარ­ხვის პე­რი­ოდ­ში იმ პრო­დუქ­ტის გა­ყიდ­ვა მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია.

- დიახ, ასეა, მაგ­რამ მარ­ხვის პე­რი­ოდ­ში ამ პრო­დუქ­ტე­ბის მი­ღე­ბას, ხი­ლი­სა და ბოსტნე­უ­ლის მეტი რა­ო­დე­ნო­ბით მი­ღე­ბა, ჯან­სა­ღი კვე­ბის პრინ­ცი­პე­ბის დაც­ვა ჯო­ბია. იმის­თვის, რომ ვი­ყოთ ჯან­მრთე­ლე­ბი, ისე უნდა ვი­მოქ­მე­დოთ, რომ მარ­ხვის პე­რი­ოდ­ში არც ორ­გა­ნიზმს და არც სულს ვავ­ნოთ.

შო­ბის მარ­ხვა საკ­მა­ოდ ხან­გრძლი­ვია, რის გა­მოც დიდი ხნის გან­მავ­ლო­ბა­ში ისე­თი აუ­ცი­ლე­ბე­ლი კომ­პო­ნენ­ტე­ბის მი­ღე­ბა არ გვი­წევს, რო­გო­რი­ცაა ხორ­ცი, ხორ­ცის პრო­დუქ­ტე­ბი, რძის ნა­წარ­მი, რაც ცი­ლე­ბის, ამი­ნომ­ჟა­ვე­ბის (ხორ­ცში 9 ტი­პის ამი­ნომ­ჟა­ვა შე­დის, რაც ორ­გა­ნიზ­მში არ წარ­მო­იქ­მნე­ბა და არც რო­მე­ლი­მე სახ­ვა პრო­დუქ­ტი­დან შე­იძ­ლე­ბა მისი მი­ღე­ბა) გარ­კვე­ულ დე­ფი­ციტს ქმნის, ასე­ვე წო­ნის კლე­ბა­სა და მე­ტა­ბო­ლუ­რი პრო­ცე­სე­ბის და­ბა­ლან­სე­ბა­საც ხელს უშ­ლის. ამ­დე­ნად ისეთ პრო­დუქ­ტებს მი­ვირ­თმევთ, რომ­ლე­ბიც რე­კო­მენ­დე­ბუ­ლი არ არის და ორ­გა­ნიზმს პრობ­ლე­მებს შე­უქ­მნის.

 

- ძი­რი­თა­დად პუ­რე­უ­ლი­სა და ბურ­ღუ­ლე­უ­ლის მი­ღე­ბა ხდე­ბა...

- ცო­მე­უ­ლის გარ­და, კარ­ტო­ფი­ლის და მსგავ­სი ტი­პის პრო­დუქ­ტე­ბის, რაც მე­ტა­ბო­ლურ ცვლას არ­ღვევს, იწყე­ბა ინ­სუ­ლინ­რე­ზის­ტე­ტო­ბა იმი­ტომ, რომ ორ­გა­ნიზ­მში დიდი რა­ო­დე­ნო­ბით ნახ­შირ­წყლე­ბი შე­დის. ხშირ შემ­თხვე­ვა­ში, ამ კვე­ბამ შე­იძ­ლე­ბა ორ­გა­ნიზმს გარ­კვე­უ­ლი ზი­ა­ნი მი­ა­ყე­ნოს.

იმის გამო, რომ ცი­ლო­ვა­ნი პრო­დუქ­ტე­ბის ჩა­ნაც­ვლე­ბა ამ პრო­დუქ­ტე­ბით გვი­წევს, რა თქმა უნდა, ცი­ლო­ვა­ნი საკ­ვე­ბის ჩა­ნაც­ვლე­ბა სრუ­ლად ვერ ხერ­ხდე­ბა, ამი­ტომ მცე­ნა­რე­უ­ლი საკ­ვე­ბი­თაც შეგ­ვიძ­ლია მისი შეც­ვლა, - მა­გა­ლი­თად, ქათ­მის ხორცს შე­ვუ­ნაც­ვლოთ ყვე­ლა­ზე მდი­და­რი მარ­ცვლე­უ­ლი, რო­გო­რიც არის ლო­ბიო. განაგრძეთ კითხვა...