როგორ იწარმოება ხარისხიანი თევზი და რა მდგომარეობაა ქართულ ბაზარზე - Gemrielia.ge

როგორ იწარმოება ხარისხიანი თევზი და რა მდგომარეობაა ქართულ ბაზარზე

თევ­ზი ერთ-ერთი ყვე­ლა­ზე ჯან­სა­ღი პრო­დუქ­ტია, რად­გან ის მცი­რე რა­ო­დე­ნო­ბით შე­ი­ცავს ნა­ჯერ ცხი­მებს, სა­მა­გი­ე­როდ შე­ი­ცავს ბევრ ცი­ლას და ომე­გა 3-ის ცხი­მო­ვან მჟა­ვას. კვე­ბის ექ­სპერ­ტე­ბი ირ­წმუ­ნე­ბი­ან, რომ თევ­ზი სა­სარ­გებ­ლო ნივ­თი­ე­რე­ბე­ბის ნამ­დვი­ლი სა­ბა­დოა. თუმ­ცა ქარ­თუ­ლი სამ­ზა­რე­უ­ლო ნაკ­ლე­ბად აღი­ა­რებს თევზს და თევ­ზით მომ­ზა­დე­ბუ­ლი კერ­ძე­ბის მრა­ვალ­ფე­როვ­ნე­ბი­თაც არ გა­მო­ირ­ჩე­ვა. ზო­გა­დად, თევ­ზის არ­სე­ბუ­ლი ასორ­ტი­მენ­ტის მხო­ლოდ 20-25%-ია წარ­მოდ­გე­ნი­ლი ქარ­თულ ბა­ზარ­ზე.

მი­უ­ხე­და­ვად ამი­სა, ბა­ზარ­ზე არ­სე­ბობს მა­ღა­ლი ხა­რის­ხის ქარ­თუ­ლი წარ­მო­ე­ბის თევ­ზი და ერთ-ერთი გა­მორ­ჩე­უ­ლი ბრენ­დი კი „ოკე­ა­ნეა“, რო­მე­ლიც „ნი­კო­რას“ შვი­ლო­ბი­ლი კომ­პა­ნი­აა. თევ­ზის წარ­მო­ე­ბის პრო­ცეს­სა და ხა­რი­სი­ხა­ნი თევ­ზის თვი­სე­ბებ­ზე „ოკე­ა­ნის“ დი­რექ­ტორს და­ვით გი­გა­ი­ას ვე­სა­უბ­რეთ.

რით არის ბრენ­დი „ოკე­ა­ნე“ ბა­ზარ­ზე გა­მორ­ჩე­უ­ლი?

ჩვე­ნი პრი­ო­რი­ტე­ტი ხა­რის­ხის კონ­ტრო­ლი და წარ­მო­ე­ბის პრო­ცეს­ში ჰი­გი­ე­ნის ნორ­მე­ბის მაქ­სი­მა­ლუ­რი დაც­ვაა. მომ­ხმა­რე­ბელს თევ­ზე­უ­ლის ყვე­ლა­ზე მრა­ვალ­ფე­რო­ვან ასორ­ტი­მენტს ვთა­ვა­ზობთ.

ჩვენ რო­გორც „ნი­კო­რას“ შვი­ლო­ბი­ლი კომ­პა­ნი­ას, წლე­ბია და­ნერ­გი­ლი გვაქვს სა­ერ­თა­შო­რი­სო ISO 9001: 2000 და НАССР სტან­დარ­ტე­ბი. ზედ­მი­წევ­ნით ვი­ცავთ მას რო­გორც კომ­პა­ნი­ის სან­დო­ო­ბის, მა­ღა­ლი ხა­რის­ხის პრო­დუქ­ცი­ის წარ­მო­ე­ბის, ასე­ვე ეფექ­ტუ­რი მარ­თვის სის­ტე­მე­ბის მი­მარ­თუ­ლე­ბით. კვე­ბის მრეწ­ვე­ლო­ბა­ში ეს ძა­ლი­ან მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი კომ­პო­ნენ­ტია და ჩვენ ვა­მა­ყობთ, რომ შევ­ძე­ლით ამ სტან­დარ­ტის წარ­მო­ე­ბა­ში შე­მო­ტა­ნა.

გარ­და აღ­ნიშ­ნუ­ლი სტან­დარ­ტე­ბის დაც­ვი­სა, ჩვე­ნი ჰოლ­დინ­გის ფარ­გლებ­ში მუ­შა­ობს სხვა­დას­ხვა სამ­სა­ხუ­რი, რო­მე­ლიც ყო­ველ­დღი­ურ რე­ჟიმ­ში გვი­წევს მო­ნი­ტო­რინგს, თუ რა პი­რო­ბებ­ში და რა ნედ­ლე­უ­ლით იწარ­მო­ე­ბა თევ­ზე­უ­ლი. სა­ქარ­თვე­ლოს კა­ნონ­მდებ­ლო­ბაც ით­ვა­ლის­წი­ნებს იმას, რომ ზე­დამ­ხედ­ვე­ლო­ბის სამ­სა­ხურ­მა პერ­მა­ნენ­ტუ­ლი მო­ნი­ტო­რინ­გი ატა­როს.

 

 

რო­გორც აღ­ნიშ­ნეთ, „ოკე­ა­ნის“ პრო­დუქ­ცია ბა­ზარ­ზე ხა­რის­ხით გა­მორ­ჩე­უ­ლია. რა კრი­ტე­რი­უ­მე­ბი გან­სა­ზღვრავს თევ­ზის ხა­რისხს?

ჩვენ ვა­მა­ყობთ იმით, რომ მომ­ხმა­რე­ბელს ვთა­ვა­ზობთ ძა­ლი­ან მა­ღალ სტან­დარტს წარ­მო­ე­ბის ნა­წილ­ში და ამავდრო­უ­ლად, დიდ ყუ­რა­დღე­ბას ვაქ­ცევთ ნედ­ლე­ულს, რომ­ლი­თაც ვა­წარ­მო­ებთ პრო­დუქ­ტებს. სწო­რედ ეს კრი­ტე­რი­უ­მე­ბი გან­სა­ზღვრავს სა­ბო­ლოო პრო­დუქ­ტის ხა­რისხს.

ნედ­ლე­უ­ლი აუ­ცი­ლებ­ლად უმაღ­ლე­სი ხა­რის­ხის უნდა იყოს. ჩვენ ნედ­ლე­უ­ლი შე­მოგ­ვაქვს ევ­რო­პის ისე­თი სან­დო სა­წარ­მო­ე­ბი­დან, რომ­ლე­ბიც აშშ-სა და ევ­რო­კავ­ში­რის ქვეყ­ნებს უზ­რუნ­ველ­ყო­ფენ ნედ­ლე­უ­ლით და ამის ნე­ბარ­თვა დო­კუ­მენ­ტუ­რად აქვთ და­დას­ტუ­რე­ბუ­ლი. ძი­რი­თა­დად, ნორ­ვე­გი­ულ თევზს ვი­ყე­ნებთ.

მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია, რო­გორ, რა მდგო­მა­რე­ო­ბა­ში და რა სატ­რან­სპორ­ტო სა­შუ­ა­ლე­ბით მი­ე­წო­დე­ბა თევ­ზი ობი­ექტს. მერე ეს ციკ­ლი გრძელ­დე­ბა და ობი­ექ­ტში არ­სე­ბულ შე­ნახ­ვის პი­რო­ბებ­ზე გა­დავ­დი­ვართ. აუ­ცი­ლე­ბე­ლია, რომ ამ ჯაჭ­ვის ყვე­ლა რგოლ­ში მა­ღალ დო­ნე­ზე იყოს და­ცუ­ლი შე­ნახ­ვის პი­რო­ბე­ბი.

წარ­მო­ე­ბა­ში ქარ­თულ ნედ­ლე­ულს რამ­დე­ნად იყე­ნებთ?

ჩვე­ნი თავ­და­პირ­ვე­ლი მი­ზა­ნი ნედ­ლე­უ­ლის იმ­პორ­ტი სუ­ლაც არ იყო. მუ­შა­ო­ბის პრო­ცეს­ში იძუ­ლე­ბუ­ლი გავ­ხდით იმ­პორ­ტი დაგ­ვე­წყო, რად­გან ქარ­თუ­ლი ბა­ზა­რი ვერ გვთა­ვა­ზობს სა­ჭი­რო რა­ო­დე­ნო­ბის მა­ღა­ლი ხა­რის­ხის ნედ­ლე­ულს.

ამ ეტაპ­ზე ვფლობთ სა­კალ­მა­ხეს სო­ფელ ვა­კი­ჯვარ­ში, რო­მელ­შიც ცი­სარ­ტყე­ლა კა­ლამ­ხის უმაღ­ლეს დო­ნე­ზე გაზ­რდა-პატ­რო­ნო­ბა ხდე­ბა. გვყავს და­ნი­ე­ლი იხ­ტი­ო­ლო­გი, რო­მე­ლიც უშუ­ა­ლოდ უწევს ზე­დამ­ხედ­ვე­ლო­ბას ამ პრო­ცესს. თევ­ზებს ვკვე­ბავთ უმაღ­ლე­სი ხა­რის­ხის იტა­ლი­უ­რი საკ­ვე­ბით, რო­მე­ლიც თა­ვად შე­მოგ­ვაქვს.ზო­გა­დად, კალ­მა­ხის მოვ­ლის სხვა­დას­ხვა მე­თო­დი არ­სე­ბობს. ჩვენ ევ­რო­პე­ლი პარტნი­ო­რე­ბის მიდ­გო­მებს ვი­ყე­ნებთ. შე­დე­გად ვღე­ბუ­ლობთ მა­ღა­ლი ხა­რის­ხის პრო­დუქტს, რო­მელ­საც ჩვე­ნი­ვე სა­დის­ტრი­ბუ­ციო ქსე­ლის მეშ­ვე­ო­ბით ვა­მა­რა­გებთ სა­ცა­ლოდ მო­ვაჭ­რე ობი­ექ­ტებს.

წელს პირ­ვე­ლად ვცა­დეთ, რომ შავი ზღვის თევ­ზე­ბი სე­ზო­ნუ­რო­ბის მი­ხედ­ვით გა­დაგ­ვე­მუ­შა­ვე­ბი­ნა და შეგ­ვე­თა­ვა­ზე­ბი­ნა ბაზ­რის­თვის. უკ­მა­ყო­ფი­ლო­ე­ბი არ ვართ და ვგეგ­მავთ, რომ მო­მა­ვა­ლი წლი­დან უფრო ფარ­თო ასორ­ტი­მენ­ტის შე­თა­ვა­ზე­ბის სა­შუ­ა­ლე­ბა გვექ­ნე­ბა.

 

 

„ოკე­ა­ნის“ ხი­ზი­ლა­ლა­ზეც მოგ­ვი­ყე­ვით, რო­მე­ლი თევ­ზის ხი­ზი­ლა­ლაა და სად მზად­დე­ბა?

ვა­კი­ჯვრის სა­კალ­მა­ხე­ში გვყავს სა­დე­დე გუნ­დიც, რო­მე­ლიც ყო­ველ­წლი­უ­რად მზარ­დი მო­ცუ­ლო­ბის ხი­ზი­ლა­ლას გვაძ­ლევს. ეს არის ორა­გუ­ლი­სებრთა ჯი­შის, კალ­მა­ხის წი­თე­ლი ფე­რის ხი­ზი­ლა­ლა, რო­მე­ლიც ძა­ლი­ან კარ­გი გე­მოვ­ნუ­რი თვი­სე­ბე­ბით ხა­სი­ათ­დე­ბა. პრო­დუქ­ტი გან­სა­კუთ­რე­ბით სა­სარ­გებ­ლოა ბავ­შვე­ბი­სა და მო­ზარ­დე­ბის­თვის.

წარ­მო­ე­ბი­სას ვა­კონ­ტრო­ლებთ იმას, რომ კონ­სერ­ვა­ცია მი­ნი­მა­ლუ­რი რა­ო­დე­ნო­ბით მოხ­დეს. გარ­და ამ უპი­რა­ტე­სო­ბი­სა, გვაქვს შე­საძ­ლებ­ლო­ბა, რომ მომ­ხმა­რე­ბელს ზო­მი­ე­რი ფასი შევ­თა­ვა­ზოთ. აღ­ნიშ­ნუ­ლი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე, „ოკე­ა­ნის“ ხი­ზი­ლა­ლა დიდი პო­პუ­ლა­რო­ბით სარ­გებ­ლობს. მა­გა­ლი­თად, წელს 4 ტო­ნამ­დე ხი­ზი­ლა­ლა მი­ვი­ღეთ. ხი­ზი­ლა­ლის მი­ღე­ბა იწყე­ბა ნო­ემ­ბერ­ში და თე­ბერ­ვალ­ში სრულ­დე­ბა. მარ­ტის და­სას­რულს კი მი­ღე­ბუ­ლი ხი­ზი­ლა­ლა უკვე სრუ­ლად არის რე­ა­ლი­ზე­ბუ­ლი.

წარ­მო­ე­ბის პრო­ცეს­ში რა სა­ხის და­ნად­გა­რებს იყე­ნებთ?

ჩვე­ნი სა­წარ­მო აღ­ჭურ­ვი­ლია ცივი და ცხე­ლი შე­ბოლ­ვის კა­მე­რე­ბით. ზო­გა­დად, ცხე­ლი შე­ბოლ­ვა, რო­მელ­საც ჩვენ ვთა­ვა­ზობთ, ქარ­თუ­ლი ბაზ­რის­თვის შე­და­რე­ბით ახა­ლი პრო­დუქ­ტია. მათ შო­რის სხვა­ო­ბა შე­ბოლ­ვის ტემ­პე­რა­ტუ­რებს შო­რის არის, რაც გე­მო­ე­ბის მრა­ვალ­ფე­როვ­ნე­ბას გა­ნა­პი­რო­ბებს.

პრე­სერ­ვა­ცი­ი­სა და და­მა­რი­ლე­ბუ­ლი თევ­ზის შემ­თხვე­ვა­ში ვი­ყე­ნებთ გერ­მა­ნუ­ლი წარ­მო­შო­ბის ერთ-ერთი მო­წი­ნა­ვე კომ­პა­ნი­ის და­ნად­გა­რებს. თევ­ზე­უ­ლის პრე­სერ­ვე­ბის დამ­ზა­დე­ბა სტე­რი­ლი­ზა­ცი­ი­სა და პას­ტე­რი­ზა­ცი­ის გა­რე­შე ხდე­ბა, რაც პრო­დუქ­ტში უზ­რუნ­ველ­ყოფს ცო­ცხა­ლი თევ­ზის­თვის და­მა­ხა­სი­ა­თე­ბე­ლი ყვე­ლა სა­სარ­გებ­ლო თვი­სე­ბის, მი­ნე­რა­ლე­ბი­სა თუ მიკ­რო­ე­ლე­მენ­ტე­ბის შე­ნარ­ჩუ­ნე­ბას.

თა­მა­მად შე­მიძ­ლია გი­თხრათ, რომ ჩვე­ნი მა­ტე­რი­ა­ლურ-ტექ­ნი­კუ­რი ბაზა სა­შუ­ა­ლე­ბას გვაძ­ლევს, რომ მომ­ხმა­რე­ბელს ფარ­თო ასორ­ტი­მენ­ტი შევ­თა­ვა­ზოთ და შე­ნახ­ვის ვა­დე­ბი უზ­რუნ­ველ­ვყოთ.

 

 

რა სი­ახ­ლე­ებს შეს­თა­ვა­ზებთ მომ­ხმა­რე­ბელს მიმ­დი­ნა­რე წელს?

ტენ­დენ­ცი­ე­ბი გვაჩ­ვე­ნებს, რომ მომ­ხმა­რე­ბე­ლი მაქ­სი­მა­ლუ­რად და­მუ­შა­ვე­ბულ და ულუ­ფის მი­ხედ­ვით და­ნა­წევ­რე­ბულ პრო­დუქტს ითხოვს. ეს პრო­ცე­სი ცხოვ­რე­ბის ტემ­პის ცვი­ლელ­ბა­სა და აჩ­ქა­რე­ბას­თა­ნაა და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი. ადა­მი­ა­ნებს სურთ, რაც შე­იძ­ლე­ბა ნაკ­ლე­ბი დრო გა­ა­ტა­რონ სამ­ზა­რე­ულ­ში კერ­ძის მომ­ზა­დე­ბის­თვის. აღ­ნიშ­ნუ­ლი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე წელს შევ­თა­ვა­ზებთ რამ­დე­ნი­მე ახალ პრო­დუქტს, რო­მე­ლიც უშუ­ა­ლოდ ამ მო­თხოვ­ნებს უპა­სუ­ხებს, იქ­ნე­ბა გა­სუფ­თა­ვე­ბუ­ლი და მომ­ზა­დე­ბუ­ლი. ასე­ვე, ყო­ველ­წლი­უ­რად ვა­მა­ტებთ თევ­ზის სა­ხე­ო­ბებს. ჩვენ ვცდი­ლობთ, ეს ასორ­ტი­მენ­ტი უფრო მრა­ვალ­ფე­რო­ვა­ნი გავ­ხა­დოთ და წელ­საც რამ­დე­ნი­მე ახალ პრო­დუქტს შევ­თა­ვა­ზებთ მომ­ხმა­რე­ბელს.

 

რა პი­რო­ბებ­ში მზად­დე­ბა "ოკე­ა­ნე­ში" თევ­ზის სხვა­დას­ხვა პრო­დუქ­ტი ნა­ხეთ ვი­დე­ო­ში