რა რაოდენობით უნდა მივირთვათ სააღდგომო კერძები, რომ ჯანმრთელობა არ დაიზიანოთ - ცნობილი დიეტოლოგის რჩევები - Gemrielia.ge

რა რაოდენობით უნდა მივირთვათ სააღდგომო კერძები, რომ ჯანმრთელობა არ დაიზიანოთ - ცნობილი დიეტოლოგის რჩევები

 

მარ­თლმა­დი­დებ­ლუ­რი სამ­ყა­რო აღ­დგო­მის ბრწყინ­ვა­ლე დღე­სას­წა­უ­ლის­თვის ემ­ზა­დე­ბა. ყვე­ლა­ზე დიდ ქრის­ტი­ა­ნულ დღე­სას­წა­ულს უმე­ტე­სო­ბა სუ­ლი­ე­რად მომ­ზა­დე­ბუ­ლი ხვდე­ბა და 7 კვი­რის მან­ძილ­ზე მარ­ხუ­ლობს და სის­ტე­მა­ტი­უ­რად ლო­ცუ­ლობს. აღ­დგო­მის დღე­სას­წა­უ­ლის აღ­ნიშ­ვნა მრა­ვალ­ფე­რო­ვა­ნი სუფ­რის და კერ­ძე­ბის გა­რე­შე წარ­მო­უდ­გე­ნე­ლია, მარ­ხვა­ზე მყო­ფი ადა­მი­ა­ნის ჯან­მრთე­ლო­ბას კი არა­სა­მარ­ხვო კერ­ძებ­ზე არა­ე­ტა­პობ­რი­ვად გა­დას­ვლა ვნებს.

"რე­ი­ტინ­გი" ცნო­ბილ ექიმ-დი­ე­ტო­ლოგს ნა­ტა­ლია გო­გა­ვას ესა­უბ­რა:

- მარ­ხვის დროს და, გან­სა­კუთ­რე­ბით, სა­აღ­დგო­მო მარ­ხვის პე­რი­ოდ­ში, რო­მე­ლიც ყვე­ლა­ზე ხან­გრძლი­ვია, ადა­მი­ა­ნის ორ­გა­ნიზ­მში აღი­ნიშ­ნე­ბა სე­რი­ო­ზუ­ლი ცვლი­ლე­ბე­ბი. 7 კვი­რის გან­მავ­ლო­ბა­ში ხდე­ბა ადა­მი­ა­ნის გა­დაჩ­ვე­ვა ცხო­ვე­ლუ­რი წარ­მო­შო­ბის ცი­ლო­ვა­ნი საკ­ვე­ბი­სა­გან. ამის შე­დე­გად წყდე­ბა იმ ფერ­მენ­ტე­ბის გა­მო­მუ­შა­ვე­ბა, რომ­ლე­ბიც მო­ნა­წი­ლე­ო­ბას იღე­ბენ ხორ­ცის, კვერ­ცხის ცი­ლის და რძის ნა­წარ­მის დაშ­ლა­ში. აქე­დან გა­მომ­დი­ნა­რე, თუ მარ­ხვის დას­რუ­ლე­ბის შემ­დეგ ეგ­რე­ვე იწყებ დიდი რა­ო­დე­ნო­ბით ხორ­ცის ან და სხვა ცი­ლო­ვა­ნი საკ­ვე­ბის მირ­თმე­ვას ორ­გა­ნიზმს, უბ­რა­ლოდ, სა­შუ­ა­ლე­ბა არ აქვს ამ საკ­ვე­ბის გა­და­სა­მუ­შა­ვებ­ლად. ეს კი ხელს უწყობს გას­ტრი­ტის, კუ­ჭის წყლუ­ლის გამ­წვა­ვე­ბას, ღვიძ­ლის და კუ­ჭქვე­შა ჯირ­კვა­ლის პრობ­ლე­მე­ბის და­წყე­ბას.

 

- რო­გორ უნდა გა­და­ვი­დეთ მარ­ხვის შემ­დეგ სრულ­ფა­სო­ვან კვე­ბა­ზე?

 

- ზე­მოთ­ქმუ­ლი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე, მარ­ხვი­დან გა­მოს­ვლა უნდა ხდე­ბო­დეს ეტა­პობ­რი­ვად. სა­მე­დი­ცი­ნო თვალ­საზ­რი­სით ეს გარ­და­მა­ვა­ლი პე­რი­ო­დი 1-2 კვი­რა უნდა გრძელ­დე­ბო­დეს. ადა­მი­ა­ნის კვე­ბით რა­ცი­ონ­ში ჩვე­უ­ლი კერ­ძე­ბის და­მა­ტე­ბა ხდე­ბა ნელ-ნელა. საკ­ვე­ბის მი­ღე­ბის წინ სა­სურ­ვე­ლია 1-2 ჭიქა წყლის მი­ღე­ბა, რაც იცავს ადა­მი­ანს დიდი რა­ო­დე­ნო­ბით საკ­ვე­ბის მი­ღე­ბის­გან. სა­მარ­ხვო კერ­ძე­ბის მი­ღე­ბა გრძელ­დე­ბა მარ­ხვის დამ­თავ­რე­ბის შემ­დე­გაც. თან­და­თან ემა­ტე­ბა რძე, ყვე­ლი, კვერ­ცხი და ხორ­ცი. ამ პე­რი­ოდ­ში სა­სურ­ვე­ლია დიდი რა­ო­დე­ნო­ბით ბოსტნე­უ­ლის და ხი­ლის მირ­თმე­ვა, რაც ხელს უწყობს მძი­მე საკ­ვე­ბის გა­და­მუ­შა­ვე­ბას. ყვე­ლა­ზე ოპ­ტი­მა­ლუ­რია თუ მარ­ხვი­დან გა­მოს­ვლას და­ი­წყებთ თევ­ზით, რაც ეხ­მა­რე­ბა ჩვენს ორ­გა­ნიზმს ჩვე­ულ კვე­ბა­ზე ჯან­სა­ღად და უვ­ნებ­ლად გა­და­ვი­დეს. ხორ­ცი მცი­რე ულუ­ფე­ბით უნდა და­ვაბ­რუ­ნოთ ჩვენს რა­ცი­ონ­ში, ისიც მო­ხარ­შულ ან მო­თუ­შულ მდგო­მა­რე­ო­ბა­ში.

მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია, რომ ეს არ იყოს გა­და­მუ­შა­ვე­ბუ­ლი ხორ­ცი, რო­გო­რი­ცაა ძეხ­ვი, სო­სი­სი, სარ­დე­ლი და ა.შ. და, ალ­ბათ, ერთ-ერთი ყვე­ლა­ზე გა­სათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბე­ლია ის ფაქ­ტი, რომ კვე­ბის ერთ ულუ­ფა­ში იყოს მხო­ლოდ ერთი ცი­ლო­ვა­ნი პრო­დუქ­ტი და არა რამ­დე­ნი­მე. მა­გა­ლი­თად, თუ მი­ვირ­თმევთ ხორცს, არ ვა­მა­ტებთ ყველს ან თევზს, თუ მი­ვირ­თმევთ თევზს, არ ვა­მა­ტებთ ხორცს და ა.შ.

 

- რო­გორ უნდა გა­და­ვი­დეთ მარ­ხვის შემ­დეგ სრულ­ფა­სო­ვან კვე­ბა­ზე?

 

- ზე­მოთ­ქმუ­ლი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე, მარ­ხვი­დან გა­მოს­ვლა უნდა ხდე­ბო­დეს ეტა­პობ­რი­ვად. სა­მე­დი­ცი­ნო თვალ­საზ­რი­სით ეს გარ­და­მა­ვა­ლი პე­რი­ო­დი 1-2 კვი­რა უნდა გრძელ­დე­ბო­დეს. ადა­მი­ა­ნის კვე­ბით რა­ცი­ონ­ში ჩვე­უ­ლი კერ­ძე­ბის და­მა­ტე­ბა ხდე­ბა ნელ-ნელა. საკ­ვე­ბის მი­ღე­ბის წინ სა­სურ­ვე­ლია 1-2 ჭიქა წყლის მი­ღე­ბა, რაც იცავს ადა­მი­ანს დიდი რა­ო­დე­ნო­ბით საკ­ვე­ბის მი­ღე­ბის­გან. სა­მარ­ხვო კერ­ძე­ბის მი­ღე­ბა გრძელ­დე­ბა მარ­ხვის დამ­თავ­რე­ბის შემ­დე­გაც. თან­და­თან ემა­ტე­ბა რძე, ყვე­ლი, კვერ­ცხი და ხორ­ცი. ამ პე­რი­ოდ­ში სა­სურ­ვე­ლია დიდი რა­ო­დე­ნო­ბით ბოსტნე­უ­ლის და ხი­ლის მირ­თმე­ვა, რაც ხელს უწყობს მძი­მე საკ­ვე­ბის გა­და­მუ­შა­ვე­ბას. ყვე­ლა­ზე ოპ­ტი­მა­ლუ­რია თუ მარ­ხვი­დან გა­მოს­ვლას და­ი­წყებთ თევ­ზით, რაც ეხ­მა­რე­ბა ჩვენს ორ­გა­ნიზმს ჩვე­ულ კვე­ბა­ზე ჯან­სა­ღად და უვ­ნებ­ლად გა­და­ვი­დეს. ხორ­ცი მცი­რე ულუ­ფე­ბით უნდა და­ვაბ­რუ­ნოთ ჩვენს რა­ცი­ონ­ში, ისიც მო­ხარ­შულ ან მო­თუ­შულ მდგო­მა­რე­ო­ბა­ში.

მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია, რომ ეს არ იყოს გა­და­მუ­შა­ვე­ბუ­ლი ხორ­ცი, რო­გო­რი­ცაა ძეხ­ვი, სო­სი­სი, სარ­დე­ლი და ა.შ. და, ალ­ბათ, ერთ-ერთი ყვე­ლა­ზე გა­სათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბე­ლია ის ფაქ­ტი, რომ კვე­ბის ერთ ულუ­ფა­ში იყოს მხო­ლოდ ერთი ცი­ლო­ვა­ნი პრო­დუქ­ტი და არა რამ­დე­ნი­მე. მა­გა­ლი­თად, თუ მი­ვირ­თმევთ ხორცს, არ ვა­მა­ტებთ ყველს ან თევზს, თუ მი­ვირ­თმევთ თევზს, არ ვა­მა­ტებთ ხორცს და ა.შ...გა­ნაგ­რძეთ კი­თხვა