პასკა „პანე“ - სიახლე, რომელსაც სააღდგომოდ ბაზარი გვთავაზობს - Gemrielia.ge

პასკა „პანე“ - სიახლე, რომელსაც სააღდგომოდ ბაზარი გვთავაზობს

 

აღ­დგო­მის დღე­სას­წა­უ­ლი პას­კის გა­რე­შე წარ­მო­უდ­გე­ნე­ლია. სა­აღ­დგო­მო პას­კის სიმ­ბო­ლუ­რი დატ­ვირ­თვა ებ­რა­უ­ლი პა­ს­ე­ქის დღე­სას­წა­ულს უკავ­შირ­დე­ბა, რად­გან ამ დროს ხმი­ა­დებს, უსა­ფუ­ა­რო პუ­რებს აცხობ­დნენ. ხმი­ა­დე­ბი იესო ქრის­ტე­სა და 12 მო­ცი­ქუ­ლის სა­ი­დუმ­ლო სე­რო­ბა­ზეც იყო.

 

დღეს პას­კას ძი­რი­თა­დად, სა­ფუ­ა­რის გა­მო­ყე­ნე­ბით აცხო­ბენ. ამ მხრივ გარ­კვე­უ­ლი გან­სხვა­ვე­ბა არ­სე­ბობს და­სავ­ლე­თი­სა და აღ­მო­სავ­ლე­თის ეკ­ლე­სი­ებ­ში. და­სავ­ლეთ­ში უსა­ფუ­ა­რო კვე­რის გა­მო­ყე­ნე­ბის ტრა­დი­ცია შე­ი­ნარ­ჩუ­ნეს, აღ­მო­სავ­ლეთ­ში კი გა­ფუ­ე­ბუ­ლი კვე­რის გა­მო­ყე­ნე­ბის ტრა­დი­ცია შე­მო­ვი­და. ის ეფუძ­ნე­ბა მა­ცხოვ­რის მიერ მო­ყო­ლილ იგავს სა­სუ­ფევ­ლის შე­სა­ხებ: სა­სუ­ფე­ვე­ლი ჰგავს სა­ფუ­ა­რი­ან ცომს, რომ­ლის მცი­რე ნა­წი­ლი ცომს აფუ­ებს.

 

პას­კის გა­მო­ცხო­ბა საკ­მა­ოდ რთუ­ლი და ხან­გრძლი­ვი პრო­ცე­სია. სა­სურ­ვე­ლი შე­დე­გის მიღ­წე­ვა კი ყვე­ლას არ გა­მოს­დის. დღე­ვან­დე­ლი დატ­ვირ­თუ­ლი ცხოვ­რე­ბის რიტ­მი ყვე­ლას არ აძ­ლევს სა­შუ­ა­ლე­ბას, რომ სახ­ლში გა­მო­ა­ცხოს პას­კა და მას იმ­დე­ნი დრო და ენერ­გია და­უთ­მოს, რამ­დე­ნიც რე­ა­ლუ­რად სა­ჭი­როა.

 

მე­ო­რე მხრივ, ადრე პას­კას ერთი ტრა­დი­ცი­უ­ლი მე­თო­დით აცხობ­დნენ, ახლა კი იმ­დე­ნად მრა­ვალ­ფე­რო­ვა­ნი არ­ჩე­ვა­ნია, რომ სახ­ლში მხო­ლოდ ერთი სა­ხე­ო­ბის პას­კის გა­მო­ცხო­ბას ბევ­რი უპი­რა­ტე­სო­ბას სხვა­დას­ხვა არო­მა­ტის პას­კე­ბის შე­ძე­ნას ანი­ჭებს. თან ამ მი­მარ­თუ­ლე­ბით ბა­ზარ­ზე საკ­მა­ოდ დიდი არ­ჩე­ვა­ნია, სა­დაც მომ­ხმა­რე­ბელს ნე­ბის­მი­ე­რი ფორ­მის, ზო­მის და გე­მოვ­ნუ­რი თვი­სე­ბე­ბის პას­კის ყიდ­ვის სა­შუ­ა­ლე­ბა ეძ­ლე­ვა. სულ ახალ­ა­ხანს კი „ნი­კო­რა სუ­პერ­მარ­კეტ­ში“ გა­მოჩ­ნდა პურ-ფუნ­თუ­შე­უ­ლის სრუ­ლი­ად ახა­ლი ბრენ­დი „პანე“, რო­მე­ლიც პას­კე­ბის უგემ­რი­ე­ლეს და მრა­ვალ­ფე­რო­ვან ასორ­ტი­მენტს გთა­ვა­ზობთ. თუმ­ცა რო­გორც „პა­ნეს“ ბრენდ მე­ნე­ჯე­რი თა­თია ღლონ­ტი აღ­ნიშ­ნავს, დღეს ყვე­ლა­ზე მო­თხოვ­ნა­დი რჩე­ბა მა­ინც „ტრა­დი­ცი­უ­ლი პას­კა ქიშ­მი­შით“

 

რო­გო­რი პას­კე­ბია დღეს ყვე­ლა­ზე მო­თხოვ­ნა­დი?

მი­უ­ხე­და­ვად იმი­სა რომ პას­კე­ბის ფარ­თო ასორ­ტი­მენ­ტი გვაქვს, ყვე­ლა­ზე მო­თხოვ­ნა­დი მა­ინც არის „ტრა­დი­ცი­უ­ლი პას­კა კიშ­მი­შით". თუმ­ცა ეს ის გა­მო­ნაკ­ლი­სია, რო­დე­საც აუ­ცი­ლებ­ლად უნდა და­ვა­გე­მოვ­ნოთ თი­თო­ე­უ­ლი პას­კა.

 

რამ­დე­ნი სა­ხე­ო­ბის პას­კას ამ­ზა­დებს „პანე“?

 

აღ­დგო­მის ბრწყინ­ვა­ლე დღე­სას­წა­ულ­თან და­კავ­ში­რე­ბით, მომ­ხმა­რე­ბელს ვთა­ვა­ზობთ „პა­ნეს“ სხვა­დასსხვა გრა­მა­ჟი­სა და არო­მა­ტის პას­კებს:

 

- პას­კა ქიშ­მი­შით

- პას­კა ქიშ­მი­შით და შავი შო­კო­ლა­დით

- პას­კა ქიშ­მი­შით და თეთ­რი შო­კო­ლა­დით

- პას­კა ცუ­კა­ტით

- პას­კა ცუ­კა­ტით და თეთ­რი შო­კო­ლა­დით

 

 

გარ­და სტან­დარ­ტუ­ლი შე­ფუთ­ვე­ბი­სა, ასე­ვე, გვაქვს „პა­ნეს“ სა­სა­ჩუქ­რე პას­კე­ბი, რომ­ლის შე­ძე­ნაც ჩვენს ნე­ბის­მი­ერ მომ­ხმა­რე­ბელს მხო­ლოდ „ნი­კო­რა სუ­პერ­მარ­კე­ტის“ ქსელ­ში შე­უძ­ლია.

 

რაც შე­ე­ხე­ბა ფას­დაკ­ლე­ბებს, მომ­ხმა­რე­ბელს სა­აღ­დგო­მოდ ვთა­ვა­ზობთ სა­უ­კე­თე­სო ფასს სხვა­დას­ხვა და­სა­ხე­ლე­ბი­სა და გრა­მა­ჟის პას­კა­ზე. „პა­ნეს“ პას­კე­ბი თქვენს სა­აღ­დგო­მო სუფ­რას ნამ­დვი­ლად და­ამ­შვე­ნებს.

 

„პა­ნეს“ პას­კე­ბი რამ­დე­ნად ჰგავს იმ ტრა­დი­ცი­ულ ქარ­თულ პას­კას, რო­მელ­საც წლე­ბის წინ აცხობ­დნენ სახ­ლებ­ში?

ჩვე­ნი მი­ზა­ნი სწო­რედ ის იყო, რომ, „პა­ნეს“ პას­კის გემო მაქ­სი­მა­ლუ­რად ახ­ლოს ყო­ფი­ლი­ყო სახ­ლში გა­მომ­ცხვა­რი ტრა­დი­ცი­უ­ლი პას­კის გე­მოს­თან. ამის მი­საღ­წე­ვა­დაც ჩა­ვა­ტა­რეთ უამ­რა­ვი გა­მო­კი­თხვა და დე­გუს­ტა­ცია, მი­ვი­ღეთ რჩე­ვე­ბი იმ დი­ა­სახ­ლი­სე­ბის­გან, რო­მე­ლიც წლე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში აცხობ­დნენ უგემ­რი­ე­ლეს პას­კას ტრა­დი­ცი­უ­ლი რე­ცეპ­ტით. შე­დე­გად მი­ვი­ღეთ „პა­ნეს“ უგემ­რი­ე­ლე­სი პას­კა.

 

სა­მო­მავ­ლოდ რა სი­ახ­ლეს შეს­თა­ვა­ზებს „პანე“ მომ­ხმა­რე­ბელს?

ძა­ლი­ან მალე „პა­ნეს“ სხვა პრო­დუქ­ცი­აც გახ­დე­ბა ხელ­მი­საწ­ვდო­მი. მათ შო­რის იქ­ნე­ბა: პურ-ფუნ­თუ­შე­უ­ლი, ორ­ცხო­ბი­ლე­ბი, კექ­სი და სხვა­დას­ხვა სა­ხის გა­ყი­ნუ­ლი ცო­მე­უ­ლი, რო­მე­ლიც სა­ზო­გა­დო­ე­ბას ყო­ველ­დღი­უ­რო­ბას გა­უ­მარ­ტი­ვებს. ამ დრო­ის­თვის კი „პა­ნეს“ სა­უ­კე­თე­სო პას­კა სა­უ­კე­თე­სო ფა­სად, მხო­ლოდ „ნი­კო­რა სუ­პერ­მარ­კეტ­ში“ გე­ლო­დე­ბათ.

 

იხილეთ ვიდეო Palitravideo.ge-ზე