9 ვიტამინი ტვინისთვის: რომელი პროდუქტები აუმჯობესებენ მეხსიერებას და ტვინის მუშაობას - Gemrielia.ge

9 ვიტამინი ტვინისთვის: რომელი პროდუქტები აუმჯობესებენ მეხსიერებას და ტვინის მუშაობას

 

ტვი­ნი წარ­მო­ად­გენს უმ­თავ­რეს ორ­გა­ნოს ადა­მი­ა­ნის­თვის. ის არე­გუ­ლი­რებს ყვე­ლა უმ­თავ­რეს სა­სი­ცო­ცხლო ფუნ­ქცი­ას. რო­დე­საც ჩვენ არ ვი­ღებთ საკ­მა­რი­სი რა­ო­დე­ნო­ბით მკვე­ბავ ნივ­თი­ე­რე­ბებს - ვი­ტა­მი­ნებს და მი­ნე­რა­ლებს, რო­მე­ლიც აუ­ცი­ლე­ბე­ლია ჩვე­ნი ტვი­ნი­სათ­ვის, ხში­რად ვგრძნობთ ენერ­გი­ის და პრო­დუქ­ტი­უ­ლო­ბის დაქ­ვე­ი­თე­ბას, გა­ღი­ზი­ა­ნე­ბას... გა­ინ­ტე­რე­სებთ რო­მე­ლი პრო­დუქ­ტე­ბი ესა­ჭი­რო­ე­ბა ორ­გა­ნიზმს ნორ­მა­ლუ­რი ფუნ­ქცი­ო­ნი­რე­ბი­სათ­ვის?

 

ზო­გი­ერ­თი მკვლე­ვა­რი ამ­ტკი­ცებს, რომ კარ­გმა დი­ე­ტამ შე­იძ­ლე­ბა და­იც­ვას ტვი­ნი ნე­ი­რო­დე­გე­ნე­რა­ცი­უ­ლი და­ა­ვა­დე­ბე­ბის­გან. მა­გა­ლი­თად, რო­გო­რი­ცაა ალ­ცჰა­ი­მე­რის და­ა­ვა­დე­ბა. გთა­ვა­ზობთ ფსი­ქო­ლოგ მა­ი­რენ ბას­კე­სის სტა­ტი­ას, რო­მელ­შიც ის გვაძ­ლევს რე­კო­მენ­და­ცი­ებს იმ ვი­ტა­მი­ნე­ბის შე­სა­ხებ, რაც აუმ­ჯო­ბე­სებს თა­ვის ტვი­ნის მუ­შა­ო­ბას, ასე­ვე იმ პრო­დუქ­ტე­ბის ჩა­მო­ნათ­ვალს, რა­შიც შე­დის ტვი­ნის ნორ­მა­ლუ­რი ფუნ­ქცი­ო­ნი­რე­ბის­თვის სა­ჭი­რო ვი­ტა­მი­ნე­ბი.

 

"თუ ცუ­დად ვიკ­ვე­ბე­ბით, წა­მა­ლი არ მოქ­მე­დებს. თუ კარ­გად ვიკ­ვე­ბე­ბით - წა­მა­ლი აღარ გვე­სა­ჭი­რო­ე­ბა". - აი­ურ­ვე­დის მიმ­დევ­რე­ბის შე­გო­ნე­ბა. საკ­ვე­ბი პრო­დუქ­ტე­ბი და ვი­ტა­მი­ნე­ბი, რომ­ლებ­საც მო­ვიხ­მართ, უშუ­ა­ლო ზე­მოქ­მე­დე­ბას ახ­დენს (რო­გორც პო­ზი­ტი­ურს, ასე­ვე ნე­გა­ტი­ურს) რო­გორც მთელ ორ­გა­ნიზ­მზე, ასე­ვე ტვი­ნის მუ­შა­ო­ბა­ზე. ტვი­ნის ფუნ­ქცია შე­იძ­ლე­ბა და­ირ­ღვეს სხვა­დას­ხვა ფაქ­ტო­რით, გე­ნე­ტი­კით, კვე­ბით და თქვე­ნი ყო­ველ­დღი­უ­რი ჩვე­ვე­ბით.

არ უნდა დაგ­ვა­ვი­წყდეს, რომ "ჩვენ ვართ ის, რა­საც მი­ვირ­თმევთ". " თუ თქვენ სწო­რად იკ­ვე­ბე­ბით დღეს, თქვე­ნი სხე­უ­ლი მად­ლო­ბას გა­და­გიხ­დით ხვალ".

 

9 ვი­ტა­მი­ნი ტვი­ნის­თვის. რო­მელ პრო­დუქ­ტებ­ში შე­იძ­ლე­ბა ვი­პო­ვოთ ისი­ნი?

 

1. პრო­ვი­ტა­მი­ნი А, ანუ ბეტა-კა­რო­ტი­ნი

А ვი­ტა­მი­ნი აუმ­ჯო­ბე­სებს მეხ­სი­ე­რე­ბას, იცავს ტვი­ნის უჯრე­დებს . ბეტა-კა­რო­ტი­ნი წარ­მო­ად­გენს წი­თელ პიგმენტს, რო­მე­ლიც გა­და­იქ­ცე­ვა А ვი­ტა­მი­ნად - თუ მას საკ­ვებ­ში გა­მო­ვი­ყე­ნებთ. დად­გე­ნი­ლია, რომ ამ ვი­ტა­მი­ნის ნაკ­ლე­ბო­ბა ორ­გა­ნიზ­მში იწ­ვევს მხედ­ვე­ლო­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბულ პრობ­ლე­მებს. ასე­ვე მისი ნაკ­ლე­ბო­ბა იწ­ვევს ბავ­შვებ­ში სი­მაღ­ლე­ში ჩა­მორ­ჩე­ნას.

რო­მელ პრო­დუქ­ტებ­შია А ვი­ტა­მი­ნი? ეს პრო­დუქ­ტე­ბია: გოგ­რა, პა­პა­ია, მან­გო, ნეს­ვი და სტა­ფი­ლო.

 

2. B1 ვი­ტა­მი­ნი

ამ ვი­ტა­მი­ნის ძი­რი­თა­დი ფუნ­ქცი­აა მეხ­სი­ე­რე­ბის გა­უ­ა­რე­სე­ბის პრო­ფი­ლაქ­ტი­კა. ძლი­ე­რი "პრე­პა­რა­ტია" დეპ­რე­სი­ის წი­ნა­აღ­მდეგ ბრძო­ლა­ში, აფერ­ხებს ტვი­ნის და­ბე­რე­ბის პრო­ცესს. აუმ­ჯო­ბე­სებს სის­ხლის ცირ­კუ­ლა­ცი­ას და აჩ­ქა­რებს უჯრედ­ში ჟანგბა­დის მი­წო­დე­ბას. ასე­ვე B1 ვი­ტა­მი­ნი თი­ა­მი­ნის სა­ხე­ლი­თაა ცნო­ბი­ლი. იგი მო­ნა­წი­ლე­ობს გუ­ლის მუ­შა­ო­ბა­ში, მოქ­მე­დებს მხედ­ვე­ლო­ბა­ზე. კვლე­ვე­ბის თა­ნახ­მად, B1 ვი­ტა­მი­ნის ნაკ­ლე­ბო­ბა იწ­ვევს კორ­სა­კო­ვის სინ­დრომს (კორ­სა­კო­ვის ფსი­ქო­ზი, რო­მე­ლიც ძი­რი­თა­დად გვხვდე­ბა ალ­კოჰო­ლი­კებ­ში და შიდსით და­ა­ვა­დე­ბუ­ლებ­ში). რო­მელ პრო­დუქ­ტებ­შია B1? ქათ­მის, ძრო­ხის და ღო­რის ხორ­ცში, ასე­ვე თევზში, კა­კალ­ში, ხილ­სა და ბოსტნე­ულ­ში... გა­ნაგ­რძეთ კი­თხვა