კომპანია, რომელმაც იმპორტი ადგილობრივი წარმოებით ჩაანაცვლა - Gemrielia.ge

კომპანია, რომელმაც იმპორტი ადგილობრივი წარმოებით ჩაანაცვლა

მა­ღა­ზი­ა­ში შე­სუ­ლე­ბი ყო­ველ­თვის ად­გი­ლობ­რი­ვი წარ­მო­ე­ბის პრო­დუქ­ტე­ბით და­ვინ­ტე­რეს­დე­ბით ხოლ­მე, რად­გან მიგ­ვაჩ­ნია, რომ ად­გი­ლობ­რი­ვი პრო­დუქ­ტი უფრო ხელ­მი­საწ­ვდო­მი, ხა­რის­ხი­ა­ნი და ეკო­ლო­გი­უ­რად სუფ­თაა. ასეც არის. ცუდი მხო­ლოდ ისაა, რომ დღეს ქარ­თულ ბა­ზარ­ზე იმ­პორ­ტი­რე­ბუ­ლი პრო­დუქ­ცია მნიშ­ვნე­ლოვ­ნად სჭარ­ბობს ად­გი­ლობ­რივ ნა­წარმს, თუმ­ცა უნდა ით­ქვას, რომ ად­გი­ლობ­რი­ვი წარ­მო­ე­ბის პრო­დუქ­ტი ბევ­რად პო­პუ­ლა­რუ­ლია.მომ­ხმა­რებ­ლის­თვის თვალ­ში სა­ცე­მია, რომ ბოლო დროს დიდი თუ მცი­რე მარ­კე­ტე­ბის დახ­ლე­ბი­დან უკ­რა­ი­ნუ­ლი და რუ­სუ­ლი წარ­მო­ე­ბის ტუ­ა­ლე­ტის ქა­ღალ­დე­ბი ად­გი­ლობ­რი­ვი წარ­მო­ე­ბის "ას­ფურ­ცე­ლამ" და "ეკო ფე­ი­ფერ­მა"ჩა­ა­ნაც­ვლა და სრუ­ლი­ად სა­მარ­თლი­ა­ნად და­იმ­კვიდ­რაბა­ზარ­ზე მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი ად­გი­ლი. მომ­ხმა­რე­ბელ­ზე ორი­ენ­ტი­რე­ბუ­ლი ქარ­თუ­ლი წარ­მო­ე­ბის ორი­ვე პრო­დუქ­ტი - "ას­ფურ­ცე­ლაც" და "ეკო ფე­ი­ფე­რიც" ხა­რის­ხი­თა და ხელ­მი­საწ­ვდო­მო­ბით გა­მო­ირ­ჩე­ვა და სწო­რედ ამი­ტომ ახერ­ხებს კონ­კუ­რენ­ტე­ბის ჩა­ნაც­ვლე­ბას.დი­ა­ნა მირ­ცხუ­ლა­ვა, დი­ა­სახ­ლი­სი: "პირ­ვე­ლად "ას­ფურ­ცე­ლამ" ჩემი ყუ­რა­დღე­ბა ფა­სის გამო მი­ი­პყრო. ხა­რის­ხი­ან­თან ერ­თად, ეკო­ნო­მი­უ­რი­ცაა. დახლზე და­ლა­გე­ბუ­ლი ფე­რა­დი პრო­დუქ­ტე­ბის­კენ აღარც ვი­ხე­დე­ბი. მხო­ლოდ "ას­ფურ­ცე­ლას" ვყი­დუ­ლობ".ინ­დი­რა ძნე­ლა­ძე, მკე­რა­ვი: "ერთ დღეს მე­უღ­ლემ "ეკო ფე­ი­ფე­რი" შე­ი­ძი­ნა და შინ რომ მო­ი­ტა­ნა, ვუ­საყ­ვე­დუ­რე, რა­ტომ უკ­რა­ი­ნუ­ლი "ობუ­ხო­ვი" არ იყი­დე-მეთ­ქი. აქეთ მი­საყ­ვე­დუ­რა, "ეკო ფე­ი­ფე­რი" ქარ­თუ­ლი პრო­დუქ­ტია, არც იცი, რო­გო­რია და იმ­პორ­ტულ­ზე რა­ტომ გა­გირ­ბის თვა­ლიო. მარ­თლაც ხა­რის­ხი­ა­ნი და შე­ღა­ვა­თი­ა­ნი გა­მოდ­გა და მი­ხა­რია, რომ ქარ­თუ­ლი პრო­დუქ­ტი სჯო­ბია ნე­ბის­მი­ერ იმ­პორ­ტულს"."ჩვე­ნი სა­წარ­მო 2014 წელს პრო­ექტ""აწარ­მოე სა­ქარ­თვე­ლო­ში""შე­დე­გად შე­იქ­მნა და "ას­ფურ­ცე­ლა­სა" და "ეკოფე­ი­ფერს" ამ ეტაპ­ზე ქარ­თუ­ლი ბაზ­რის 25-27% უჭი­რავს", - ამ­ბობს ამ 2 პრო­დუქ­ტის მწარ­მო­ე­ბე­ლი ქარ­ხნის დი­რექ­ტო­რი და­ვით ბე­გი­აშ­ვი­ლი: "ბოლო წლებ­ში ჩვე­ნი წარ­მო­ე­ბა მნიშ­ვნე­ლოვ­ნად გა­ი­ზარ­და და შე­სა­ბა­მი­სად, იზ­რდე­ბა ბა­ზარ­ზე ჩვე­ნი წი­ლიც. და­გეგ­მი­ლი გვაქვს ბაზ­რის წი­ლის 45%-მდე გაზ­რდა. მა­გა­ლი­თად, "ობუ­ხო­ვი", რო­მე­ლიც ჩვე­ნი გა­მო­ჩე­ნის დროს მთა­ვა­რი კონ­კუ­რენ­ტი იყო, ახლა გაქ­რა სა­ვაჭ­რო ქსე­ლე­ბი­დან, ეს კი ნიშ­ნავს, რომ იმ­პორ­ტი ად­გი­ლობ­რი­ვი წარ­მო­ე­ბის პრო­დუქ­ტით ჩა­ვა­ნაც­ვლეთ.წლი­უ­რად 4 მი­ლი­ონ­ზე მეტი ლა­რის პრო­დუქ­ცი­ას ვყი­დით, რაც ქვეყ­ნი­სა და ად­გი­ლობ­რი­ვი მო­სახ­ლე­ო­ბის­თვის მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია. თა­ნა­მედ­რო­ვე და­ნად­გა­რე­ბი­თა და კვა­ლი­ფი­ცი­რე­ბუ­ლი პერ­სო­ნა­ლით ჩვენ ვქმნით ხა­რის­ხი­ან და ეკო­ლო­გი­უ­რად სუფ­თა ქარ­თულ პრო­დუქტს.წლი­ურ გა­ყიდ­ვებ­ში დიდი წილი "ას­ფურ­ცე­ლას" უკა­ვია, რად­გან მას თა­ვის სეგ­მენ­ტში ხა­რის­ხით ალ­ტერ­ნა­ტი­ვა არ გა­აჩ­ნია - უფრო თეთ­რია და პერ­ფო­რი­რე­ბუ­ლი, ანუ უფრო ად­ვი­ლად მო­სა­ხე­ვია.რო­დე­საც იმ­პორ­ტი­რე­ბუ­ლი პრო­დუქ­ტი იყი­დე­ბა, ბი­უ­ჯეტ­ში ნაკ­ლე­ბი თან­ხა შე­დის. ბა­ზარ­ზე ჩვე­ნი წი­ლის გაზ­რდის შემ­დეგ, გა­ი­ზარ­და ამ სეგ­მენ­ტი­დან ბი­უ­ჯეტ­ში გა­დახ­დი­ლი თან­ხაც, და­საქმდა უფრო მეტი მო­ქა­ლა­ქე. ამ ეტაპ­ზე ჩვენს წარ­მო­ე­ბა­ში 100 კა­ცია და­საქ­მე­ბუ­ლი და ეს ციფ­რი მზარ­დია. გარ­და ამი­სა, 100 კაცი მუ­შა­ობს მთე­ლი ქვეყ­ნის მას­შტა­ბით ჩვე­ნი პრო­დუქ­ცი­ის დის­ტრი­ბუ­ცი­ის­თვის.""ას­ფურ­ცე­ლაც" და "ეკო ფე­ი­ფე­რიც" გა­და­მუ­შა­ვე­ბუ­ლი ქა­ღალ­დით მზად­დე­ბა, ნედ­ლე­უ­ლის შეგ­რო­ვე­ბა­ში კი უამ­რა­ვი მო­ქა­ლა­ქეა ჩარ­თუ­ლი. მო­სახ­ლე­ო­ბას აქვს სა­შუ­ა­ლე­ბა, უსარ­გებ­ლო ქა­ღალ­დი, რო­მე­ლიც სახ­ლში აქვს, ჩა­ა­ბა­როს და ამით შე­მო­სა­ვა­ლი მი­ი­ღოს".