როგორ მოქმედებს ორგანიზმზე ნალექიანი და უნალექო ყავა და რა დოზით უნდა მიიღოთ კოფეინი დღის მანძილზე - ლაშა უჩავას რეკომენდაციები - Gemrielia.ge

როგორ მოქმედებს ორგანიზმზე ნალექიანი და უნალექო ყავა და რა დოზით უნდა მიიღოთ კოფეინი დღის მანძილზე - ლაშა უჩავას რეკომენდაციები

ყავა და ჩაი თა­ნა­მედ­რო­ვე ადა­მი­ა­ნის საყ­ვა­რე­ლი სას­მე­ლი და დღის გა­ნუ­ყო­ფე­ლი ნა­წი­ლია. ორი­ვე შე­ი­ცავს კო­ფე­ინს, რო­მე­ლიც ორ­გა­ნიზ­მის­თვის ერთ-ერთი აუ­ცი­ლე­ბე­ლი კომ­პო­ნენ­ტია, რად­გა­ნაც მა­ტო­ნი­ზი­რე­ბე­ლი ეფექ­ტი აქვს, ხელს უწყობს ნივ­თი­ე­რე­ბა­თა ცვლას და ნერ­ვუ­ლი სის­ტე­მის მუ­შა­ო­ბას. თუმ­ცა, მისი არა­ზო­მი­ე­რი მი­ღე­ბა, სხვა­დას­ხვა და­ა­ვა­დე­ბებს იწ­ვევს.

რა მო­აქვს ადა­მი­ა­ნის ორ­გა­ნიზ­მის­თვის კო­ფე­ი­ნის გა­და­ჭარ­ბე­ბულ დო­ზას, რო­მე­ლი ყავა უკე­თე­სია - ხსნა­დი თუ ნა­ლე­ქი­ა­ნი, შაქ­რი­ა­ნი თუ უშაქ­რო და რა უნდა ვი­ცო­დეთ ცივი ყა­ვის და­ლე­ვი­სას - AMBEBI.GE-ს ამ სა­კი­თხებ­ზე ენ­დოკ­რი­ნო­ლო­გი ლაშა უჩა­ვა ესა­უბ­რე­ბა.

"რო­გორც ნე­ბის­მი­ე­რი პრო­დუქ­ტის, მათ შო­რის, კო­ფე­ი­ნის დო­ზი­რე­ბა­საც გა­დამ­წყვე­ტი მნიშ­ვნე­ლო­ბა აქვს. ჭარ­ბი რა­ო­დე­ნო­ბით მის­მა გა­მო­ყე­ნე­ბამ შე­იძ­ლე­ბა, სხვა­დას­ხვა ტი­პის და­ა­ვა­დე­ბა გა­მო­იწ­ვი­ოს. პირ­ველ რიგ­ში ეს გულ­სის­ხლძარ­ღვთა და­ა­ვა­დე­ბა­ზე აი­სა­ხე­ბა, შე­იძ­ლე­ბა, არ­ტე­რი­უ­ლი ჰი­პერ­ტენ­ზია გან­ვი­თარ­დეს. ვი­საც უკვე აწუ­ხებს არ­ტე­რი­უ­ლი ჰი­პერ­ტენ­ზია კო­ფე­ი­ნის დიდი რა­ო­დე­ნო­ბით მი­ღე­ბა (ჩაის, ყა­ვის სა­ხით) რე­კო­მენ­დე­ბუ­ლი არ არის.

კო­ფე­ი­ნის დიდი დოზა მოქ­მე­დებს კალ­ცი­უ­მის ცვლა­ზე და იწყებს მისი ძვლო­ვა­ნი სტრუქ­ტუ­რი­დან გა­მო­დევ­ნას. ეს კი სა­ბო­ლო­ოდ ოს­ტე­ო­პე­ნი­ას და ოს­ტე­ო­პო­როზს იწ­ვევს (ოს­ტე­ო­პე­ნია ოს­ტე­ო­პო­რო­ზის წი­ნა­რე მდგო­მა­რე­ო­ბაა). ვინც ამ და­ა­ვა­დე­ბას მკურ­ნა­ლობს, მათ­თვის ჩაის და ყა­ვის მი­ღე­ბა სა­სურ­ვე­ლი არ არის. ამას­თან, უნდა ვი­ცო­დეთ, რომ კო­ფე­ი­ნის მი­ღე­ბა უპი­რა­ტე­სად დღის პირ­ველ ნა­ხე­ვარ­შია დაშ­ვე­ბუ­ლი, ვი­ნა­ი­დან მას ორ­გა­ნიზ­მზე მა­ტო­ნი­ზი­რე­ბე­ლი ეფექ­ტი აქვს.

ე.წ. ნა­ლე­ქი­ა­ნი ყა­ვის დიდი რა­ო­დე­ნო­ბით მი­ღე­ბამ, შე­იძ­ლე­ბა, ორ­გა­ნიზ­მში ნაღ­ველ-კენ­ჭო­ვა­ნი და­ა­ვა­დე­ბა გა­ნა­ვი­თა­როს. ასე­ვე, რო­დე­საც ეს და­ა­ვა­დე­ბე­ბი ორ­გა­ნიზ­მში უკვე არ­სე­ბობს, კო­ფე­ი­ნის მი­ღე­ბა და­უშ­ვე­ბე­ლია" - გვე­უბ­ნე­ბა ექი­მი.

ლაშა უჩა­ვა ყუ­რა­დღე­ბას ამახ­ვი­ლებს კო­ფე­ი­ნის და­დე­ბით მხა­რე­ებ­ზეც:

"კო­ფე­ინს ბევ­რი და­დე­ბი­თი ეფექ­ტიც აქვს - მა­ტო­ნი­ზი­რე­ბე­ლია, ჩვე­ნი ნერ­ვუ­ლი სის­ტე­მის, პულ­სა­ცი­ის ასა­მაღ­ლებ­ლად ძა­ლი­ან კარ­გია. მა­შინ, რო­დე­საც არის გა­დაღ­ლი­ლო­ბა, და­ძა­ბუ­ლი სა­მუ­შაო გრა­ფი­კი, დღის პირ­ველ ნა­ხე­ვარ­ში კო­ფე­ი­ნის მი­ღე­ბა ორ­გა­ნიზმს აცო­ცხლებს.

თუმ­ცა, და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბის ეფექ­ტიც აქვს, მიჩ­ვე­ვა და ყა­ვა­ზე და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა შე­იძ­ლე­ბა გა­მო­იწ­ვი­ოს, რაც ორ­გა­ნიზ­მის­თვის არა­სა­ხარ­ბი­ე­ლოა. და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბის შემ­თხვე­ვა­ში, ეფექ­ტის გას­ვლის შემ­დეგ, ორ­გა­ნიზ­მში დაღ­ლი­ლო­ბის შეგ­რძნე­ბა ჩნდე­ბა. ორ­გა­ნიზ­მი იფი­ტე­ბა, რად­გა­ნაც კო­ფე­ინს აქვს შარ­დმდე­ნი ეფექ­ტიც, რაც კუნ­თო­ვა­ნი სის­ტე­მის­თვის აუ­ცი­ლე­ბელ მი­ნე­რა­ლებს და ელექტრო­ლი­ტებს გა­მო­დევ­ნის", - ამ­ბობს ლაშა უჩა­ვა.

რო­გორც ენ­დოკ­რი­ნო­ლოგ­მა AMBEBI.GE-ს უთხრა, დი­დია კო­ფე­ი­ნის როლი ჭარ­ბი წო­ნის მკურ­ნა­ლო­ბის სა­კი­თხშიც - მისი ერთ-ერთი ეფექ­ტი მე­ტა­ბო­ლიზ­მის აჩ­ქა­რე­ბაა ორ­გა­ნიზ­მში, რაც ად­რე­ნა­ლი­ნის ხარ­ჯზე ხდე­ბა. მა­შინ რო­დე­საც კო­ფე­ინს ვი­ღებთ, ად­რე­ნა­ლი­ნი გა­მო­მუ­შავ­დე­ბა, რის სა­პა­სუ­ხო­დაც ორ­გა­ნიზ­მში მე­ტა­ბო­ლიზ­მი იზ­რდე­ბა, მიმ­დი­ნა­რე­ობს დიდი რა­ო­დე­ნო­ბით ენერ­გი­ის გა­მო­ყო­ფა - „ატე­ე­ფის“ წარ­მოქ­მნა, რაც ხელს უწყობს ცხი­მო­ვა­ნი ქსო­ვი­ლის დაწ­ვას.

რა რა­ო­დე­ნო­ბის ყავა ით­ვლე­ბა გა­და­ჭარ­ბე­ბულ დო­ზად, რაც ორ­გა­ნიზ­მში სა­ხი­ფა­თო ცვლი­ლე­ბებს იწ­ვევს - ამ კი­თხვა­ზე ლაშა უჩა­ვა გვპა­სუ­ხობს:

"დღის გან­მავ­ლო­ბა­ში 300-400 მი­ლიგ­რა­მი ყა­ვის მი­ღე­ბა ნორ­მად ით­ვლე­ბა, რაც შე­სა­ბა­მი­სად სამ-ოთხ ფინ­ჯან ყა­ვას ნიშ­ნავს.

არ­სე­ბობს სხვა­დას­ხვა სიძ­ლი­ე­რის ყავა: ესპრე­სო, ამე­რი­კა­ნო, კა­პუ­ჩი­ნო, ხსნა­დი ყავა, ნა­ლე­ქი­ა­ნი. თი­თო­ე­უ­ლი მათ­გა­ნის თითო ფინ­ჯა­ნი გან­სხვა­ვე­ბუ­ლი შე­მად­გენ­ლო­ბი­საა. კვლე­ვი­სას ნა­ხეს, რომ ესპრე­სოს ერთი ფინ­ჯა­ნის შე­მად­გენ­ლო­ბა­ში, 200-240 მი­ლიგ­რა­მი კო­ფე­ი­ნია, რაც იმას ნიშ­ნავს, რომ დღის გან­მავ­ლო­ბა­ში, ორი ფინ­ჯა­ნი ესპრე­სოს და­ლე­ვა შეგ­ვიძ­ლია.

"ამე­რი­კა­ნო­ში", ან ხსნა­დი ყა­ვა­ში კო­ფე­ი­ნის რა­ო­დე­ნო­ბა 100-140 მი­ლიგ­რა­მამ­დეა, დღის ნორ­მა შე­სა­ბა­მი­სად - 3-4 ფინ­ჯა­ნია. მაგ­რამ ოთხ ფინ­ჯან­ზე ზე­მოთ მი­ღე­ბუ­ლი ყა­ვით ორ­გა­ნიზ­მში სხვა­დას­ხვა გა­ღი­ზი­ა­ნე­ბას ვიწ­ვევთ, იქ­ნე­ბა ეს ნერ­ვუ­ლი სის­ტე­მა, გულ­სის­ხლძარ­ღვთა სის­ტე­მა, გვარ­თმევს ძილს, ეს კი ორ­გა­ნიზ­მის­თვის მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია. იხილეთ სტატია სრულად