ქრება შიმშილის გრძნობა - კარდიოლოგ ატკინსის დიეტა, რომელსაც ცნობილი ვარსკვლავები იცავდნენ - Gemrielia.ge

ქრება შიმშილის გრძნობა - კარდიოლოგ ატკინსის დიეტა, რომელსაც ცნობილი ვარსკვლავები იცავდნენ

ატ­კინ­სის დი­ე­ტა და­ბალ­ნახ­შირ­წყლო­ვან დი­ე­ტებს მი­ე­კუთ­ვნე­ბა. მას სხვა­ნა­ი­რად ცი­ლო­ვან დი­ე­ტა­საც უწო­დე­ბენ. მისი ავ­ტო­რია ექი­მი, კარ­დი­ო­ლო­გი რო­ბერტ ატ­კინ­სი, რო­მელ­მაც თა­ვი­სი მე­თო­დი 1972 წელს გა­მო­ცე­მულ წიგნ­ში "ექიმ ატ­კინ­სის დი­ე­ტუ­რი რე­ვო­ლუ­ცია" აღ­წე­რა.

"ექიმ ატ­კინ­სის დი­ე­ტუ­რი რე­ვო­ლუ­ცია"

მოგ­ვი­ა­ნე­ბით გა­მო­ცე­მულ მე­ო­რე წიგნ­ში „ექიმ ატ­კინ­სის ახა­ლი დი­ე­ტუ­რი რე­ვო­ლუ­ცია“, მან გარ­კვე­უ­ლი ცვლი­ლე­ბე­ბი შე­ი­ტა­ნა და შე­ავ­სო დი­ე­ტის ზო­გი­ერ­თი ნი­უ­ან­სი, თუმ­ცა ძი­რი­თა­დი კონ­ცეფ­ცია უც­ვლე­ლი და­ტო­ვა.მი­უ­ხე­და­ვად იმი­სა, რომ რო­ბერტ ატ­კინსმა თავი „რე­ვო­ლუ­ცი­ო­ნე­რად“ და ახა­ლი დი­ე­ტის აღ­მომ­ჩე­ნად გა­მო­ა­ცხა­და, და­ბალ­ნახ­შირ­წყლო­ვა­ნი დი­ე­ტე­ბი იქამ­დეც არ­სე­ბობ­და და საკ­მაო პო­პუ­ლა­რო­ბით სარ­გებ­ლობ­და. აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია, რომ ცხი­მე­ბის და ნახ­შირ­წყლე­ბი გან­ცალ­კე­ვე­ბის იდეა ჯერ კი­დევ მე-19 სა­უ­კუ­ნის ინ­გლის­ში გაჩ­ნდა, თუმ­ცა გარ­კვე­უ­ლი პე­რი­ო­დის გან­მავ­ლო­ბა­ში მი­ვი­წყე­ბუ­ლი იყო, რათა შემ­დგომ 1950 წელს ახლა უკვე პე­ნინგტო­ნის დი­ე­ტა­ში კვლავ აღორ­ძი­ნე­ბუ­ლი­ყო .

თა­ვის დრო­ზე ატ­კინ­სის დი­ე­ტას იცავ­დნენ ცნო­ბი­ლი ვარ­სკვლა­ვე­ბი – ჯე­ნი­ფერ ენის­ტო­ნი, რენე ზელ­ვე­გე­რი, ბენ აფ­ლე­კი და სხვე­ბი. რო­გორც ამ დი­ე­ტის პრო­პა­გან­დის­ტე­ბი ირ­წმუ­ნე­ბი­ან, სულ რა­ღაც 2 კვი­რა­ში 3-დან 7 კი­ლომ­დე წო­ნის მოკ­ლე­ბა შე­იძ­ლე­ბა. ატ­კინ­სის დი­ე­ტის კი­დევ ერთი მიმ­ზიდ­ვე­ლი მხა­რე, შიმ­ში­ლის გრძნო­ბის არ ქო­ნაა, რად­გან იზღუ­დე­ბა ნახ­შირ­წყლე­ბის რა­ო­დე­ნო­ბა და არა საკ­ვე­ბის.

დი­ე­ტის ძი­რი­თა­დი არსი რა­ცი­ონ­ში ნახ­შირ­წყლე­ბის მკვეთ­რი შემ­ცი­რე­ბაა. პირ­ველ ეტაპ­ზე (2 კვი­რა) დღე­ში მხო­ლოდ 20გრ. ნახ­შირ­წყლე­ბის მი­ღე­ბა ხდე­ბა (რაც 2 კოვზ შა­ქარს შე­ე­სა­ბა­მე­ბა). ცი­ლე­ბის და ცხი­მე­ბის რა­ო­დე­ნო­ბა რა­ცი­ონ­ში არ იზღუ­დე­ბა. ამ პე­რი­ოდ­ში იწყე­ბა ენერ­გი­ის წყა­როდ ნახ­შირ­წყლე­ბის ნაც­ვლად ცხი­მე­ბის გა­მო­ყე­ნე­ბა. იმის გამო, ეს ფაქ­ტი საჭ­მლის მომ­ნე­ლე­ბელ პრო­ცეს­ში ცვლი­ლე­ბებს იწ­ვევს, დი­ე­ტის პირ­ველ დღე­ებ­ში სხვა­დას­ხვა სა­ხის უსი­ა­მოვ­ნო შეგ­რძნე­ბე­ბი ჩნდე­ბა. მო­მა­ვალ დღე­ებ­ში, რო­გორც ატ­კინ­სი და მისი დი­ე­ტის მიმ­დევ­რე­ბი ირ­წმუ­ნე­ბი­ან, იგ­რძობთ ემო­ცი­ურ და ენერ­გე­ტი­კულ აღ­მავ­ლო­ბას, მო­გე­მა­ტე­ბათ აქ­ტი­უ­რო­ბა და სი­ცო­ცხლის ხა­ლი­სი...გა­ნაგ­რძეთ კი­თხვა