"ხშირად კერძს გაუსინჯავად აყრიან მარილს, რაც დაუშვებელია!" - რა დოზით უნდა მიიღოთ მარილი და რა პრობლემებს იწვევს მისი ჭარბი მოხმარება - Gemrielia.ge

"ხშირად კერძს გაუსინჯავად აყრიან მარილს, რაც დაუშვებელია!" - რა დოზით უნდა მიიღოთ მარილი და რა პრობლემებს იწვევს მისი ჭარბი მოხმარება

 

მა­რი­ლი ორ­გა­ნიზ­მის­თვის სა­ჭი­რო და აუ­ცი­ლე­ბე­ლი ნივ­თი­ე­რე­ბაა, თუმ­ცა მისი ჭარ­ბი რა­ო­დე­ნო­ბით მი­ღე­ბა, სა­ხი­ფა­თოა ჯან­მრთე­ლო­ბის­თვის.

 

რა დო­ზით უნდა მი­ვი­ღოთ მა­რი­ლი, რა პრობ­ლე­მებს იწ­ვევს ორ­გა­ნიზ­მში მისი გა­და­ჭარ­ბე­ბუ­ლი დოზა - ამ და სხვა სა­კი­თხებ­ზე AMBEBI.GE-ს ენ­დოკ­რი­ნო­ლო­გი ლაშა უჩა­ვა ესა­უბ­რე­ბა:

 

- "მა­რი­ლი მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია ჩვე­ნი ორ­გა­ნიზ­მის­თვის, ის უზ­რუნ­ველ­ყოფს წყლის ბა­ლან­სის რე­გუ­ლა­ცი­ას. თუ გა­ვიხ­სე­ნებთ, რომ ჩვე­ნი ორ­გა­ნიზ­მის და­ახ­ლო­ე­ბით 70% წყლის­გან შედ­გე­ბა, ნა­თე­ლი გახ­დე­ბა, მისი ბა­ლან­სი რო­გო­რი მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია ორ­გა­ნიზ­მის­თვის" - გვე­უბ­ნე­ბა სპე­ცი­ა­ლის­ტი.

 

 

 

მა­რი­ლი ნატ­რი­უ­მის ქლო­რი­დია, ანუ მიკ­რო­ე­ლე­მენ­ტი ნატ­რი­უ­მი, რო­მე­ლიც გარ­კვე­ულ პრო­დუქ­ტებს სიმ­ლა­შეს ანი­ჭებს. ექი­მის თქმით, თუ ვსა­უბ­რობთ იმა­ზე, რომ ნატ­რი­უ­მი მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია, ისიც უნდა ვი­ცო­დეთ, რომ აღ­ნიშ­ნუ­ლი მიკ­რო­ე­ლე­მენ­ტი სხვა­დას­ხვა ბოსტნე­ულ­ში, ხილ­შიც შე­დის...

 

"სა­ქარ­თვე­ლო ხომ გა­ნე­ბივ­რე­ბუ­ლია მი­ნე­რა­ლუ­რი წყლე­ბით, რომ­ლე­ბიც სავ­სეა ამ ნატ­რი­უ­მი­თაც. ამი­ტომ, რო­დე­საც ვსა­უბ­რობთ მა­რი­ლის აკ­რძალ­ვა­ზე, რა თქმა უნდა, არ ვსა­უბ­რობთ ნატ­რი­უ­მის აკ­რძალ­ვა­ზეც, ამ დროს სა­უ­ბა­რია სუფ­რის მა­რი­ლის გა­მო­ყე­ნე­ბა­ზე, რო­მელ­საც საკ­ვებ­ში ვი­ყე­ნებთ.

 

არის ასე­ვე პრო­დუქ­ტე­ბი, რომ­ლებ­საც სა­გე­მოვ­ნოდ გარ­კვე­უ­ლი დო­ზი­რე­ბა სჭირ­დე­ბა, მაგ­რამ უნდა ვი­ცო­დეთ, რომ ზო­მი­ე­რე­ბა დღის გან­მავ­ლო­ბა­ში აუ­ცი­ლე­ბე­ლია" - აღ­ნიშ­ნავს ლაშა უჩა­ვა.

 

  • სუფ­რის მა­რი­ლის და­დე­ბი­თი და უარ­ყო­ფი­თი მხა­რე­ე­ბი

 

"უარ­ყო­ფი­თი თვი­სე­ბა მა­რილს ბევ­რად მეტი აქვს, ვიდ­რე და­დე­ბი­თი, ამი­ტომ, ენ­დოკ­რი­ნო­ლო­გე­ბი და სა­მე­დი­ცი­ნო სა­ზო­გა­დო­ე­ბა, პა­ცი­ენ­ტებს რე­კო­მენ­და­ცი­ას ვაძ­ლევთ, შე­ზღუ­დონ, ან სა­ერ­თოდ ამო­ი­ღონ სუფ­რის მა­რი­ლი კვე­ბის რა­ცი­ო­ნი­დან.

 

თუ ჭარ­ბი რა­ო­დე­ნო­ბით მი­ვი­ღებთ, სუფ­რის მა­რი­ლის შემ­ცვე­ლი ნატ­რი­უ­მი გულ-სის­ხლძარ­ღვთა სის­ტე­მას ძა­ლი­ან და­ა­ზი­ა­ნებს, რად­გა­ნაც ის ორ­გა­ნიზ­მში დიდი რა­ო­დე­ნო­ბით წყალს იკა­ვებს. ეს კი ქსო­ვი­ლო­ვან შე­შუ­პე­ბას იწ­ვევს, რო­მე­ლიც ზე­წო­ლას ახ­დენს რო­გორც გულ-სის­ხლძარ­ღვო­ვან სის­ტე­მა­ზე, ასე­ვე კუჭ-ნაწ­ლა­ვის ტრაქ­ტზე, ხელს უშ­ლის ორ­გა­ნიზ­მი­დან ტოქ­სი­ნე­ბის, შლა­კე­ბის გა­მო­დევ­ნას, რო­მე­ლიც მავ­ნე­ბე­ლია ჩვე­ნი ორ­გა­ნიზ­მის­თვის, რაც სა­ბო­ლოო ჯამ­ში ცო­ცხალ უჯრე­დებს აზი­ა­ნებს.

 

რო­დე­საც ენ­დოკ­რი­ნო­ლო­გე­ბი შაქ­რი­ა­ნი დი­ა­ბე­ტით და­ა­ვა­დე­ბულ პა­ცი­ენრ­ტებს რე­კო­მენ­და­ცი­ას ვუ­წევთ, რომ აუ­ცი­ლებ­ლად უმა­რი­ლო საკ­ვე­ბი მი­ი­ღონ, ლო­გი­კას ვერ იჭე­რენ შა­ქარ­სა და მა­რილს შო­რის. არა­და, ორ­გა­ნიზ­მში სი­თხის შე­კა­ვე­ბას შაქ­რის მა­ღა­ლი დო­ზაც იწ­ვევს. შარ­დის გა­მომ­ყო­ფი სის­ტე­მა ერთ-ერთი სის­ტე­მაა, რო­მელ­საც შე­უძ­ლია, ორ­გა­ნიზ­მში შაქ­რის დო­ნის რე­გუ­ლა­ცია. ამ­დე­ნად, როცა სი­თხის შე­კა­ვე­ბა ხდე­ბა და შარ­დის გა­მო­ყო­ფა არ არის ადეკ­ვა­ტუ­რი, შაქ­რის დო­ნეც იწევს.

დიდი რა­ო­დე­ნო­ბით სი­თხის დაგ­რო­ვე­ბა ასე­ვე არ­ტე­რი­უ­ლი წნე­ვის მა­ტე­ბა­საც გან­სა­ზღვრავს, რაც გარ­კვე­ულ ზე­წო­ლას გულ-სის­ხლძარ­ღვთა სის­ტე­მის და­ა­ვა­დე­ბა­ზე ახ­დენს. თუ ლი­პი­დუ­რი ცვლის გამო, უკვე არ­სე­ბობს გულ-სის­ხლძარ­ღვთა სის­ტე­მის და­ა­ვა­დე­ბა, ან სის­ხლის შე­დე­დე­ბის ფაქ­ტო­რე­ბის დარ­ღვე­ვე­ბი­თაა გა­მოწ­ვე­უ­ლი, ეს 40-45%-ით ზრდის ინ­სულ­ტის, იშე­მი­ის და ინ­ფაქტრის გან­ვი­თა­რე­ბის რისკს...

 

თუ სტა­ტის­ტი­კას მო­ვიშ­ვე­ლი­ებთ, თა­ვის ტვინ­ში სის­ხლის მი­მოქ­ცე­ვის მოშ­ლის შემ­თხვე­ვა­თა 60% ჭარ­ბი მა­რი­ლის გა­მო­ყე­ნე­ბა­ზე მო­დის, ასე­ვე მი­ო­კარ­დი­უ­მის ინ­ფარ­ქტის შემ­თხვე­ვა­თა გან­ვი­თა­რე­ბის 40-45% ჭარ­ბი მა­რი­ლის გა­მო­ყე­ნე­ბა­ზეა. მსოფ­ლი­ო­ში ყო­ველ­წლი­უ­რად ორი-ორ­ნა­ხე­ვა­რი მი­ლი­ო­ნი სიკ­ვდი­ლის შემ­თხვე­ვა, მხო­ლოდ ჭარ­ბი მა­რი­ლის მი­ღე­ბას უკავ­შირ­დე­ბა

 

განაგრძეთ კითხვა