10 მიზეზი, რატომ ვერ იკლებთ წონაში: დიეტა არაფერ შუაშია - Gemrielia.ge

10 მიზეზი, რატომ ვერ იკლებთ წონაში: დიეტა არაფერ შუაშია

ჭა­მის დროს საკ­ვებ­ზე ყუ­რე­ბა მნიშ­ვნე­ლოვ­ნია, მაგ­რამ თუ ამას წო­ნის და­საკ­ლე­ბად აკე­თებ, არ და­გეხ­მა­რე­ბა. უამ­რა­ვი მი­ზე­ზი შე­იძ­ლე­ბა იყოს, რო­მე­ლიც ხელს გიშ­ლით ზედ­მე­ტი წო­ნის და­მარ­ცხე­ბა­ში. ასე­ვე მრა­ვა­ლი ფაქ­ტო­რით შე­იძ­ლე­ბა იმის გან­სა­ზღვრა, რის გამო ვერ იმა­ტებთ წო­ნა­ში, იმის მი­უ­ხე­და­ვად რომ სწო­რად იკ­ვე­ბე­ბით.

მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია კონ­სულ­ტა­ცია ექიმ­თან გა­ი­ა­როთ.

ნიუ იორ­კის ჯან­მრთე­ლო­ბის უნი­ვერ­სი­ტე­ტის წო­ნის მარ­თვის პროგ­რა­მის დი­რექ­ტორ­მა, ექიმ­მა ჰოლი ლოფ­ტონ­მა, გა­ამ­ხი­ლა, რომ ეს მისი პა­ცი­ენ­ტე­ბის სა­ერ­თო პრობ­ლე­მაა.

"რო­გორც ვხვდე­ბი, ეს პრობ­ლე­მა ძა­ლი­ან მას­შტა­ბუ­რია. ჩვე­უ­ლებ­რივ, პა­ცი­ენ­ტებ­მა შე­სა­ნიშ­ნა­ვად იცი­ან, რო­გორ და­ა­მარ­ცხონ ზედ­მე­ტი წონა. სწო­რად იქ­ცე­ვი­ან, ით­ვლი­ან კა­ლო­რი­ებს, იკ­ვე­ბე­ბი­ან ჯან­სა­ღად და დგა­მენ 10,000 სწორ ნა­ბიჯს, თუმ­ცა უშე­დე­გოდ." - თქვა ექიმ­მა ჰოლი ლოფ­ტონ­მა.

 

მე­დი­კა­მენ­ტე­ბი

მე­დი­კა­მენ­დებ­მა, გან­სა­კუთ­რე­ბით ან­ტი­დეპ­რე­სან­ტებ­მა შე­საძ­ლოა გა­მო­იწ­ვი­ონ ზედ­მე­ტი კი­ლოგ­რა­მე­ბის მა­ტე­ბა ან სი­სუს­ტე. ეს რიგი მე­დი­კა­მენ­ტე­ბის ერთ-ერთი გვერ­დი­თი მოვ­ლე­ნაა."ან­ტი­დეპ­რე­სან­ტებ­მა დიდი შან­სია გა­მო­იწ­ვი­ონ წო­ნის მა­ტე­ბა, მე­ტად­რე, როცა თვე­ე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში იღებთ მე­დი­კა­მენტს. შე­გიძ­ლი­ათ მო­ძებ­ნოთ ინ­ფორ­მა­ცია ინ­ტერ­ნეტ­ში იმის შე­სა­ხებ, არის თუ არა მე­დი­კა­მენ­ტე­ბის გვერ­დი­თი მოვ­ლე­ნა წო­ნა­ში მა­ტე­ბა და თა­ვად დარ­წმუნ­დე­ბით. ეს ინ­ფორ­მა­ცია ყვე­ლას­თვის ხელ­მი­საწ­ვდო­მია ინ­ტერ­ნეტ­ში. ასე­ვე, გა­ე­სა­უბ­რეთ ექიმს, თუ მე­დი­კა­მენ­ტებს,რომ­ლებ­საც იღებთ, წო­ნა­ში მა­ტე­ბის დიდი პო­ტენ­ცი­ა­ლი აქვთ, არ­სე­ბობს შე­და­რე­ბით ია­ფა­სი­ა­ნი შემ­ცვლე­ლე­ბი, რომ­ლე­ბი­თაც,მსგავს შემ­თხვე­ვებ­ში რე­კო­მენ­დი­რე­ბუ­ლია ჩა­ა­ნაც­ვლოთ ან­ტი­დეპ­რე­სან­ტე­ბი.",- ამ­ბობს ექი­მი ლოფ­ტო­ნი. იხი­ლეთ ვრცლად