წიგნები, რომელთა შეძენასაც, საგანგებო მდგომარეობის პირობებში, პრესის გავრცელების წერტილებში შეძლებთ - Gemrielia.ge

წიგნები, რომელთა შეძენასაც, საგანგებო მდგომარეობის პირობებში, პრესის გავრცელების წერტილებში შეძლებთ

 

დღეს ყვე­ლა ჩვენ­გა­ნი თვი­თო­ზო­ლა­ცი­ა­შია, ვრჩე­ბით სახ­ლში და ვცდი­ლობთ, და­ვიც­ვათ ჯან­დაც­ვის სა­მი­ნის­ტრო­სა და სა­ხელ­მწი­ფოს მიერ გა­ცე­მუ­ლი რე­კო­მენ­და­ცი­ე­ბი. სა­ჭი­რო ნივ­თებ­თან წვდო­მა, უმე­ტე­სად, შე­ი­ზღუ­და, თუმ­ცა წიგ­ნის შე­ძე­ნის სა­შუ­ა­ლე­ბა ჯერ კი­დევ არის.

 

სა­გან­გე­ბო მდგო­მა­რე­ო­ბის პი­რო­ბებ­ში, პრე­სის გავ­რცე­ლე­ბის წერ­ტი­ლე­ბის ნა­წი­ლი ისევ აგ­რძე­ლებს მუ­შა­ო­ბას. შე­სა­ბა­მი­სად, გა­მომ­ცემ­ლო­ბა „პა­ლიტ­რა L-ის“ წიგ­ნე­ბი, რომ­ლე­ბიც, პრე­სას­თან ერ­თად, („კვი­რის პა­ლიტ­რა“, „გზა“, „სა­ბავ­შვო კა­რუ­სე­ლი“) ვრცელ­დე­ბო­და, ისევ მი­ე­წო­დე­ბა მკი­თხველს, თუმ­ცა - გარ­კვე­უ­ლი შე­ზღუდ­ვე­ბით. სწო­რედ ამ შე­ზღუდ­ვე­ბის გამო, ჩვე­ნი მკი­თხვე­ლე­ბი ყო­ველ­დღი­უ­რად გვი­კავ­შირ­დე­ბი­ან და გვე­კი­თხე­ბი­ან, თუ სად შე­უძ­ლი­ათ შე­ი­ძი­ნონ თა­ვი­ან­თი საყ­ვა­რე­ლი გა­მო­ცე­მე­ბი.

 

შე­გახ­სე­ნებთ, რომ გა­ზეთ „კვი­რის პა­ლიტ­რას­თან“ ერ­თად, 6 აპ­რილს გა­მო­ვი­და ჰარ­ვარ­დის სა­მე­დი­ცი­ნო სკო­ლის მიერ მომ­ზა­დე­ბუ­ლი სე­რი­ის მე-6 ტომი, „დი­ა­ბე­ტი“ . 13 აპ­რილს ჩვე­ნი მკი­თხვე­ლი ელო­დე­ბა ბიბ­ლი­ის გან­მარ­ტე­ბე­ბის მე-8 ტომს. 20 აპ­რილს, აღ­დგო­მის ბრწყინ­ვა­ლე დღე­სას­წა­ულ­თან და­კავ­ში­რე­ბით, მკი­თხვე­ლი, ტრა­დი­ცი­უ­ლად, გან­სა­კუთ­რე­ბულ სა­ჩუ­ქარს მი­ი­ღებს. ამ დღის­თვის სა­გან­გე­ბოდ მომ­ზად­და პავ­ლე მო­ცი­ქუ­ლის ეპის­ტო­ლე­ნი, რო­მე­ლიც ტყა­ვის სპე­ცი­ა­ლურ ჩან­თა-ყდა­შია ჩას­მუ­ლი და ოქ­როს გრა­ვი­რე­ბი­თაა გა­ფორ­მე­ბუ­ლი, ხოლო 27 აპ­რილს, ქარ­თვე­ლი მე­ფე­ე­ბის სე­რი­ა­ში, ლეონ II გა­მო­ვა.

 

რაც შე­ე­ხე­ბა ჟურ­ნალ „გზას“, 9 აპ­რილს გა­მო­ვა პო­პუ­ლა­რუ­ლი ქარ­თვე­ლი ავ­ტო­რის, რა­მაზ გი­გა­უ­რის, „წარ­მა­ტე­ბის 365 გა­სა­ღე­ბის“ მე-9 ტომი, ხოლო 16 აპ­რილს, „მსოფ­ლი­ოს ხალ­ხთა ზღაპ­რე­ბის“ სე­რი­ა­ში 24-ე ტომი - იუ­გოს­ლა­ვი­უ­რი ზღაპ­რე­ბი. 23 აპ­რილს კი, „ტოპ თრი­ლე­რის“ სე­რი­ა­ში, რო­მე­ლიც მსოფ­ლი­ოს ყვე­ლა­ზე ცნო­ბი­ლი ავ­ტო­რე­ბის თრი­ლე­რის ჟან­რის წიგ­ნებს აერ­თი­ა­ნებს, ისი­ნი, ვი­საც უჩ­ვე­უ­ლო, ჩახ­ლარ­თუ­ლი და სა­ში­ში სი­უ­ჟე­ტე­ბი იზი­დავს, ერთ-ერთ ყვე­ლა­ზე პო­პუ­ლა­რულ თრი­ლერს, რო­ბერტ გელბ­რე­ი­თის (ჯოან რო­უ­ლინ­გი) „ბო­რო­ტე­ბის სამ­სა­ხურ­ში“, მი­ი­ღე­ბენ.

 

აპ­რი­ლი­დან, ჟურ­ნალ „სა­ბავ­შვო კა­რუ­სელ­თან“ ერ­თად, და­ი­წყო ახა­ლი პრო­ექ­ტი, „ზღაპ­რე­ბის კა­რუ­სე­ლი“, რომ­ლის პირ­ვე­ლი წიგ­ნი - „გვრი­ტი და სხვა ზღაპ­რე­ბი“ - უკვე მი­ი­ღო მკი­თხველ­მა. მა­ი­სის ნო­მერ­ში ჟურ­ნალ­ში „პი­ნო­ქიო და სხვა ზღაპ­რე­ბი“ დაგ­ხვდე­ბათ.

ჩვე­ნი მკი­თხვე­ლე­ბის თხოვ­ნით, გი­ზი­ა­რებთ იმ ობი­ექ­ტე­ბის სი­ა­სა და მი­სა­მარ­თებს, სა­დაც სა­გან­გე­ბო მდგო­მა­რე­ო­ბის პე­რი­ოდ­ში, შე­გიძ­ლი­ათ, შე­ი­ძი­ნოთ ჩვე­ნი წიგ­ნე­ბი პრე­სას­თან ერ­თად.

„ელ­ვა­მარ­კე­ტე­ბის ქსელ­მა“, რო­მე­ლიც თბი­ლის­სა და რუს­თავ­შია, მოგ­ვა­წო­და მი­სა­მარ­თე­ბის სია და თა­ვი­სი კონ­სულ­ტან­ტე­ბის ტე­ლე­ფო­ნის ნომ­რე­ბი. და­ინ­ტე­რე­სე­ბის შემ­თხვე­ვა­ში, შე­გიძ­ლი­ათ სახ­ლი­დან გას­ვლამ­დე, და­ურ­ე­კოთ თქვენ­თან ახ­ლომ­დე­ბა­რე ფი­ლი­ა­ლის კონ­სულ­ტანტს და გა­და­ა­მოწ­მოთ, აქვს თუ არა თქვენ­თვის სა­სურ­ვე­ლი სე­რი­უ­ლი გა­მო­ცე­მა ად­გილ­ზე. ეს ძა­ლი­ან კარ­გი სა­შუ­ა­ლე­ბაა იმის­თვის, რომ, რაც შე­იძ­ლე­ბა, შევ­ზღუ­დოთ გა­რეთ სი­ა­რუ­ლი და დავ­რჩეთ სახ­ლში.

 

ელ­ვა­მარ­კე­ტე­ბის ჩა­მო­ნათ­ვა­ლი, სა­დაც შე­გიძ­ლი­ათ შე­ი­ძი­ნოთ წიგ­ნე­ბი

ქვე­მოთ ჩა­მოთ­ვლი­ლია ობი­ექ­ტე­ბი, სა­დაც, პრე­სის­თვის გა­მო­ყო­ფილ სპე­ცი­ა­ლურ ად­გი­ლებ­ზე, თქვენ იპო­ვით ჩვე­ნი სე­რი­ე­ბის წიგ­ნებ­საც ჟურ­ნალ-გა­ზე­თებ­თან ერ­თად.

 

მარ­კე­ტე­ბის მი­სა­მარ­თე­ბი სა­დაც პრე­სა­თან ერ­თად წიგ­ნის შე­ძე­ნას შეძ­ლებთ

გა­მომ­ცემ­ლო­ბა „პა­ლიტ­რა L“ კვლა­ვაც შე­ეც­დე­ბა, და­გეხ­მა­როთ დრო­ის სა­ინ­ტე­რე­სოდ და სა­სარ­გებ­ლოდ გა­ტა­რე­ბა­ში.

#დარ­ჩი­სახ­ლში და იმოგ­ზა­უ­რე შე­უ­ზღუ­და­ვად დრო­სა და სივ­რცე­ში ჩვენს წიგ­ნებ­თან ერ­თად.

#კი­თხვაგ­ვა­ერ­თი­ა­ნებს