„საცხობი ცაგარელზე“- სამზარეულო, რომელიც ხარისხიანი პროდუქციითა და გემოს მრავალფეროვნებით თავს ყველას დაამახსოვრებს - Gemrielia.ge

„საცხობი ცაგარელზე“- სამზარეულო, რომელიც ხარისხიანი პროდუქციითა და გემოს მრავალფეროვნებით თავს ყველას დაამახსოვრებს

სწრა­ფი კვე­ბის ობი­ექ­ტებ­სა თუ სხვა ტი­პის საკ­ვებ და­წე­სე­ბუ­ლე­ბებს მომ­ხმა­რე­ბე­ლი ყო­ველ­თვის ჰყავ­და, თუმ­ცა პან­დე­მი­ის პი­რო­ბებ­ში, როცა გა­მო­ძა­ხე­ბის სერ­ვი­სი გან­სა­კუთ­რე­ბით აქ­ტუ­ა­ლუ­რი გახ­და, მათი მომ­ხმა­რებ­ლე­ბის რა­ო­დე­ნო­ბა საგ­რძნობ­ლად გა­ი­ზარ­და. დღეს ადა­მი­ა­ნე­ბი ძა­ლი­ან ხში­რად ამ­ბო­ბენ უარს სახ­ლში და მით უმე­ტეს, ოფის­ში საჭ­მლის მომ­ზა­დე­ბა­ზე და არ­ჩე­ვანს თა­ვი­ან­თი საყ­ვა­რე­ლი ობი­ექ­ტი­დან თა­ვი­ან­თი საყ­ვა­რე­ლი კერ­ძის გა­მო­ძა­ხე­ბა­ზე აკე­თე­ბენ.

 

სა­ქარ­თვე­ლო­ში ერთ-ერთი ყვე­ლა­ზე მო­თხოვ­ნა­დი და პო­პუ­ლა­რუ­ლი მი­მარ­თუ­ლე­ბა სა­ცხო­ბია, რო­მე­ლიც ჩვენ­თან, გან­სა­კუთ­რე­ბით კი, თბი­ლის­ში, ნამ­დვი­ლად საკ­მა­ოდ ბევ­რია, თუმ­ცა ცოტა თუ და­გა­მახ­სოვ­რებს თავს.

 

ამი­სათ­ვის, პირ­ველ რიგ­ში, შე­სა­ბა­მი­სი სურ­ვი­ლია სა­ჭი­რო და შემ­დეგ - ბიზ­ნე­სის გან­ვი­თა­რე­ბის ხედ­ვა, რო­მე­ლიც, სწორ­ხა­ზოვ­ნად, მხო­ლოდ შე­მო­სა­ვალ­ზე არ გა­ივ­ლის. ამი­ტომ, როცა სა­ცხო­ბის გახ­სნას აპი­რებ, უნდა გა­და­წყვი­ტო, რა გირ­ჩევ­ნია: შეს­თა­ვა­ზო მომ­ხმა­რებ­ლებს სტან­დარ­ტუ­ლი სერ­ვი­სი და იყო არაფ­რით გა­მორ­ჩე­უ­ლი თუ იმუ­შაო სა­კუ­თარ თავ­ზე, იდე­ებ­ზე, შე­თა­ვა­ზე­ბებ­ზე, გე­მო­ებ­ზე და გახ­დე მომ­ხმა­რებ­ლებ­ზე ორი­ენ­ტი­რე­ბუ­ლი?

 

სწო­რედ ასე­თი სა­ცხო­ბის გახ­სნა გა­და­წყვი­ტა გუგა ბა­ლან­ჩი­ვა­ძემ თბი­ლის­ში, ცა­გა­რე­ლის N39-ში სა­კუ­თა­რი სახ­ლის პირ­ველ სარ­თულ­ზე. მას აქვს ამ­ბი­ცია, მისი სა­ცხო­ბი იყოს გან­სხვა­ვე­ბუ­ლი, რომ­ლის პრო­დუქ­ტიც სა­კუ­თარ სათ­ქმელს იტყვის. ამი­ტომ, ერთ დღე­საც, როცა გემ­რი­ე­ლი პი­ცის, ხა­ჭა­პუ­რის ან ლო­ბი­ა­ნის შეკ­ვე­თა მო­გიდ­ნე­ბათ, მო­სინ­ჯეთ „სა­ცხო­ბი ცა­გა­რელ­ზე“, და­ა­გე­მოვ­ნეთ მისი პრო­დუქ­ცია და აუ­ცი­ლებ­ლად გა­უ­ზი­ა­რეთ მათ თქვე­ნი შთა­ბეჭ­დი­ლე­ბა, რათა შემ­დე­გი შეკ­ვე­თი­სას სა­კუ­თა­რი რე­ცეპ­ტო­რე­ბით აღ­მო­ა­ჩი­ნოთ, თუ რო­გორ გა­ით­ვა­ლის­წი­ნეს თქვე­ნი აზრი.

 

მოკ­ლედ, „სა­ცხო­ბი ცა­გა­რელ­ზე“ გე­ლო­დე­ბათ.

 

 

მა­ნამ­დე კი, სა­ნამ ყვე­ლა­ფერს თა­ვად შე­ა­მოწ­მებ­დეთ, სა­ცხო­ბის შე­სა­ხებ გუგა ბა­ლან­ჩი­ვა­ძე მო­გიყ­ვე­ბათ.

 

- რო­გორ გაჩ­ნდა სა­ცხო­ბის გახ­სნის იდეა?

 

- დიდი ხა­ნია, გვსურ­და სა­ო­ჯა­ხო ბიზ­ნე­სის გა­კე­თე­ბა არ­სე­ბულ პი­რო­ბებ­ში. გვინ­დო­და, გა­მოგ­ვე­ყე­ნე­ბი­ნა არ­სე­ბუ­ლი ფარ­თი, მაგ­რამ ად­გილმდე­ბა­რე­ო­ბის გამო, ამ გა­დაწ­ვე­ტი­ლე­ბას ვერ ვი­ღებ­დით. არ იყო ცენ­ტრა­ლუ­რი უბა­ნი, მოძ­რა­ვი ქუჩა... პან­დე­მი­ის პი­რო­ბებ­ში, როცა გა­მო­ძა­ხე­ბის სერ­ვი­სი უფრო მო­თხოვ­ნა­დი გახ­და, შე­საძ­ლებ­ლო­ბა მოგ­ვე­ცა გა­მოგ­ვე­ყე­ნე­ბი­ნა სა­კუ­თა­რი სახ­ლის ერთი სარ­თუ­ლი ბიზ­ნე­სის­თვის, სა­დაც გა­ვა­კე­თებ­დით სა­ო­ჯა­ხო სამ­ზა­რე­უ­ლოს, სა­ცხობს, რო­მე­ლიც იმუ­შა­ვებ­და მხო­ლოდ შეკ­ვე­თებ­ზე.

 

- რამ­დე­ნად რთუ­ლი იყო იდე­ის რე­ა­ლო­ბად ქცე­ვა?

 

- რთულს ვერ და­ვარ­ქმევ­დი, მაგ­რამ არც ისე მარ­ტი­ვი აღ­მოჩ­ნდა, რად­გან, ამ კუ­თხით, გა­მოც­დი­ლე­ბა არ გვქონ­და. ვგუ­ლის­ხმობ სა­ცხო­ბის მო­წყო­ბას, რე­მონტს, და­ნად­გა­რე­ბის შე­ძე­ნას… გვი­წევ­და სხვა­დას­ხვა კომ­პა­ნი­ას­თან კონ­სულ­ტა­ცი­ე­ბის გავ­ლა სხვა­დას­ხვა სა­კი­თხზე. ასე­ვე, მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი იყო მზა­რე­უ­ლის შერ­ჩე­ვა და მო­თხოვ­ნა­დი პრო­დუქ­ცი­ის წარ­მო­ე­ბა.

 

- რას სთა­ვა­ზობს სა­ცხო­ბი მომ­ხმა­რე­ბელს?

 

- ძი­რი­თა­დად, ვთა­ვა­ზობთ პი­ცას (პე­პე­რო­ნი, ოთხი ყვე­ლით, მარ­გა­რი­ტა, პრო­შუ­ტო, მიქ­სი, სა­მარ­ხვო, სო­კო­თი და ლო­რით ) და ცო­მე­ულს (ხა­ჭა­პუ­რი იმე­რუ­ლი, მეგ­რუ­ლი, სა­მე­ფო, ლო­ბი­ა­ნი).

 

- თქვე­ნი აზ­რით, რა უპი­რა­ტე­სო­ბე­ბი გა­აჩ­ნია თქვენს სა­ცხობს და გაქვთ თუ არა გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი შე­თა­ვა­ზე­ბა?

 

- უპი­რა­ტე­სო­ბა ფას­თან შე­და­რე­ბით დიდი ზო­მის, 40-სმი­ა­ნი პი­ცე­ბია, რაც ბა­ზარ­ზე ძა­ლი­ან იშ­ვი­ა­თია. პრო­დუქ­ცია მზად­დე­ბა მა­ღა­ლი ხა­რის­ხის პრო­დუქ­ტით, რად­გან ჩვენ­თვის მთა­ვა­რია, რომ მომ­ხმა­რე­ბელს ხა­რის­ხი­ა­ნი პრო­დუქ­ცია მი­ვა­წო­დოთ. ვცდი­ლობთ, არას­დროს გა­ვა­ფუ­ჭოთ ხა­რის­ხი. რო­გორც ფსი­ქო­ლო­გე­ბი გვარ­წმუ­ნე­ბენ, მომ­სა­ხუ­რე­ბით ან სა­ქონ­ლით კმა­ყო­ფი­ლი კლი­ენ­ტი, სა­შუ­ა­ლოდ, 1-2 ახ­ლო­ბელს უყ­ვე­ბა კომ­პა­ნი­ის შე­სა­ხებ, ხოლო უკ­მა­ყო­ფი­ლო კლი­ენ­ტი, სა­შუ­ა­ლოდ, 10-15 ადა­მი­ანს უზი­ა­რებს თა­ვის გა­მოც­დი­ლე­ბას. ეს უდა­ვოდ იმას ნიშ­ნავს, რომ ნე­ბის­მი­ე­რი კომ­პა­ნი­ის­თვის უკ­მა­ყო­ფი­ლო კლი­ენ­ტი დიდი ხარ­ჯია და ნე­ბის­მი­ე­რი ხერ­ხით უნდა ეცა­დო, მათი რი­ცხვი მი­ნი­მუ­მამ­დე და­იყ­ვა­ნო.

 

 

კონ­კუ­რენ­ტე­ბის­გან განსგვას­ხვა­ვებს უფა­სო მი­ტა­ნის სერ­ვი­სიც, თუ დაგ­ვი­რე­კა­ვენ ნო­მერ­ზე: 555-000-361 და ისე შეგ­ვიკ­ვე­თა­ვენ პრო­დუქ­ცი­ას.

 

- რამ­დე­ნად რთუ­ლია ამ სფე­რო­ში პო­ზი­ცი­ო­ნი­რე­ბა და მომ­ხმა­რებ­ლის მო­თხოვ­ნის დაკ­მა­ყო­ფი­ლე­ბა?

 

- ჩვენ თა­ვი­დან­ვე გვქონ­და გათ­ვიც­ნო­ბი­ე­რე­ბუ­ლი ის რის­კე­ბი, რაც ამ ბიზ­ნესს ახ­ლავს. სა­ქარ­თვე­ლო­ში ძა­ლი­ან ბერ­ვი საკ­ვე­ბი ობი­ექ­ტე­ბია და კონ­კუ­რენ­ცი­ის გა­წე­ვა არც ისე მარ­ტი­ვი აღ­მოჩ­ნდა. გა­სათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბე­ლია, ასე­ვე, მომ­ხმა­რებ­ლე­ბის მრა­ვალ­ფე­როვ­ნე­ბა. რო­გორც ამ­ბო­ბენ: „გე­მოვ­ნე­ბა­ზე არ და­ო­ბენ“, მაგ­რამ ჩვენ ვცდი­ლობთ, მაქ­სი­მა­ლუ­რად გა­ვით­ვა­ლის­წი­ნოთ მათი მო­თხოვ­ნე­ბი და ჩვე­ნი მომ­ხმა­რებ­ლე­ბი მუ­დამ კმა­ყო­ფილ­ნი იყ­ვნენ. ჩვენს მიდ­გო­მას ზუს­ტად ასა­ხავს ბილ გე­ით­სის ცნო­ბი­ლი გა­მო­ნათ­ქვა­მი: „ყვე­ლა­ზე უკ­მა­ყო­ფი­ლო მომ­ხმა­რე­ბე­ლი არის ყვე­ლა­ზე კარ­გი წყა­რო შეც­დო­მებ­ზე სწავ­ლის­თვის.”

 

- რა სი­ახ­ლე­ებს გეგ­მავთ სა­მო­მავ­ლოდ?

 

- იქი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე, რომ ჩვე­ნი პიცა ან ხა­ჭა­პუ­რი, ზო­მის გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბით, ერთი და შე­საძ­ლე­ბე­ლია, ორი ადა­მი­ა­ნის­თვის საკ­მა­ოდ დიდი იყოს, ვგეგ­მავთ უფრო მცი­რე ზო­მის პი­ცის და ცო­მე­უ­ლის შე­თა­ვა­ზე­ბა­საც, რათა ნე­ბის­მი­ე­რი კა­ტე­გო­რი­ის და რა­ო­დე­ნო­ბის ადა­მი­ა­ნის მო­თხოვ­ნე­ბი და­ვაკ­მა­ყო­ფი­ლოთ. ასე­ვე, ვა­პი­რებთ მე­ნი­უ­ში ცვლი­ლე­ბე­ბი შე­ვი­ტა­ნოთ და და­ვა­მა­ტოთ, მა­გა­ლი­თად: ფე­ნო­ვა­ნი, ნა­ხე­ვარ­ფე­ნო­ვა­ნი და აჭა­რუ­ლი ხა­ჟა­პუ­რი, ასე­ვე, აჩმა.

NS