პანიკური შესყიდვები და ხელოვნურად შექმნილი დეფიციტი - რატომ გაქრა რიგი პროდუქტები ქართული სუპერმარკეტებიდან? - Gemrielia.ge

პანიკური შესყიდვები და ხელოვნურად შექმნილი დეფიციტი - რატომ გაქრა რიგი პროდუქტები ქართული სუპერმარკეტებიდან?

 

სო­ცი­ა­ლურ ქსე­ლებ­ში გავ­რცე­ლე­ბუ­ლი ინ­ფორ­მა­ცი­ით, თბი­ლის­სა და ქუ­თა­ი­სის სუ­პერ­მარ­კე­ტებ­ში რიგი პრო­დუქ­ტე­ბის დე­ფი­ცი­ტია, მა­გა­ლი­თად, ფქვი­ლის, ზე­თის, შაქ­რის და ა.შ.

 

დის­ტრი­ბუ­ტორ­თა ასო­ცი­ა­ცი­ის ხელ­მძღვა­ნე­ლის ივა ჭყო­ნი­ას გან­ცხა­დე­ბით, რე­ა­ლუ­რად პრო­დუქ­ტე­ბის პრობ­ლე­მა კი არ არის, მი­წო­დე­ბის ჯაჭვშია რიგ შემ­თხვე­ვა­ში პრობ­ლე­მა, რად­გან პა­ნი­კუ­რი შეს­ყიდ­ვა ხდე­ბა.

 

მი­სი­ვე თქმით, პრო­დუქ­ტე­ბის დე­ფი­ცი­ტის სა­შიშ­რო­ე­ბა ქვე­ყა­ნა­ში არ დგას და მო­სახ­ლე­ო­ბას მო­უ­წო­და, პა­ნი­კუ­რი შეს­ყიდ­ვე­ბის­გან თავი შე­ი­კა­ვონ, რათა დე­ფი­ცი­ტი ხე­ლოვ­ნუ­რად არ შე­იქ­მნას.

 

"პა­ნი­კუ­რი ფონი არის ძა­ლი­ან ცუდი, რად­გან რო­დე­საც დახლზე კონ­კრე­ტუ­ლად ვი­ღაც ერთი ბრენ­დის ქვეშ რა­ღაც პრო­დუქტს იყი­დის და მე­ო­რე ხე­დავს, რომ პრო­დუქ­ტი არ არის, სამ­წუ­ხა­როდ, ხე­ლოვ­ნუ­რად ეს იწ­ვევს პა­ნი­კას და შემ­დეგ უკვე ვრცელ­დე­ბა, თით­ქოს რა­ღაც პრო­დუქ­ტი არ არის... გააგრძელეთ კითხვა