"გურმეში“ პასკების სურნელი ტრიალებს - Gemrielia.ge

"გურმეში“ პასკების სურნელი ტრიალებს

მძი­მე და ნო­ტიო - რო­დე­საც ვფიქ­რობთ სა­უ­კე­თე­სო პას­კა­ზე, პირ­ველ რიგ­ში, სწო­რედ ეს ორი მა­ხა­სი­ა­თე­ბე­ლი გვახ­სენ­დე­ბა. პას­კის სა­სურ­ვე­ლი გე­მო­სა და ტექ­სტუ­რის მი­სა­ღე­ბად, „გურ­მეს“ გუნ­დმა მუ­შა­ო­ბა ჩვე­უ­ლებ­რივ­ზე ადრე და­ი­წყო. წელს მო­თხოვ­ნა საკ­მა­ოდ დიდი იყო, რად­გან ერ­თგულ მომ­ხმა­რებ­ლებ­სა და მუდ­მივ კორ­პო­რა­ცი­ულ კლი­ენ­ტებს ახ­ლე­ბიც და­ე­მატ­ნენ.

ისე­ვე, რო­გორც ყო­ველ წელს, „გურ­მეს“ გუნ­დმა სა­აღ­დგო­მო პას­კე­ბის მრა­ვალ­ფე­რო­ვა­ნი არ­ჩე­ვა­ნი წარ­მო­ად­გი­ნა. მთა­ვა­რი რე­ცეპ­ტი უც­ვლე­ლია - უმაღ­ლე­სი ხა­რის­ხის ნედ­ლე­უ­ლი, გემ­რი­ე­ლი პრო­დუქ­ტი და მი­სა­ღე­ბი ფასი. სხვა­დას­ხვა ზო­მი­სა და შიგ­თავ­სის მქო­ნე პას­კე­ბი მომ­ხმა­რე­ბელ­თა ნა­წილ­მა უკვე და­ა­გე­მოვ­ნა და და­დე­ბით­მა შე­ფა­სე­ბა­მაც არ და­ა­ყოვ­ნა.

ყვე­ლა­ზე მო­თხოვ­ნა­დი მა­ინც ტრა­დი­ცი­უ­ლი რე­ცეპ­ტით დამ­ზა­დე­ბუ­ლი პას­კაა. ისე­ვე, რო­გორც სხვა პრო­დუქ­ტე­ბის მომ­ზა­დე­ბი­სას, „გურ­მე“ მთა­ვარ აქ­ცენტს აქაც ნედ­ლე­უ­ლის ხა­რისხზე აკე­თებს. „გურ­მეს“ ტრა­დი­ცი­უ­ლი პას­კა მზად­დე­ბა „ვა­ლი­ოს“ კა­რა­ქით, „პარ­მა­ლა­ტის“ რძით, კვერ­ცხით, უმაღ­ლე­სი ხა­რის­ხის ფქვი­ლით, ილით, მუს­კა­ტით, ქიშ­მი­შით, ვა­ნი­ლი­თა და ლი­მო­ნით. სწო­რედ ამ ინ­გრე­დი­ენ­ტე­ბის კომ­ბი­ნა­ცი­ი­თა და დამ­ზა­დე­ბის სწო­რი წე­სით მი­ი­ღე­ბა მძი­მე და ნო­ტიო ტრა­დი­ცი­უ­ლი პას­კა.

paskebi-1650536309.png

„გურ­მე“ არ­ჩე­ვანს გან­სხვა­ვე­ბუ­ლი გე­მოვ­ნე­ბის მქო­ნე მომ­ხმა­რებ­ლე­ბი­საც სთა­ვა­ზობს და სპე­ცი­ა­ლუ­რად მათ­თვის, „ცუ­კა­ტე­ბი­ან“, შო­კო­ლა­დის მარ­ცვლე­ბი­ან და სხვა­დას­ხვა დი­ზა­ი­ნის პას­კებ­საც ამ­ზა­დებს. მათი შე­ძე­ნა შე­საძ­ლე­ბე­ლია რო­გორც „გურ­მეს“ ფი­ლი­ა­ლებ­ში, ისე - Wolt-ისა და Glovo-ს აპ­ლი­კა­ცი­ე­ბის მეშ­ვე­ო­ბით.

ბოლო პე­რი­ოდ­ში გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი პო­პუ­ლა­რო­ბით სარ­გებ­ლობს ხა­ჭოს პას­კაც. მო­თხოვ­ნის გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბით, „გურ­მეს“ გუნ­დმა ამ მი­მარ­თუ­ლე­ბი­თაც აქ­ტი­უ­რად იმუ­შა­ვა და ჩი­რი­თა და ნიგვზით გა­ფორ­მე­ბუ­ლი ხა­ჭოს პას­კე­ბი მო­ამ­ზა­და.

„გურ­მეს“ მრა­ვალ­ფე­რო­ვა­ნი სამ­ზა­რე­უ­ლო მომ­ხმა­რე­ბელს უკვე 10 წე­ლია სა­უ­კე­თე­სო პრო­დუქტს სთა­ვა­ზობს. „სივ­რცე გემ­რი­ე­ლი“ ნე­ბის­მი­ე­რი გე­მოვ­ნე­ბის სტუმ­რის მი­სა­ღე­ბად ყო­ველ­თვის მზად არის.

R