რა რაოდენობის წყალი უნდა მივიღოთ დღეში და როგორ ავირიდოთ ორგანიზმის გაუწყლოება, რომელსაც მძიმე შედეგები მოაქვს - ინტერვიუ ენდოკრინოლოგთან - Gemrielia.ge

რა რაოდენობის წყალი უნდა მივიღოთ დღეში და როგორ ავირიდოთ ორგანიზმის გაუწყლოება, რომელსაც მძიმე შედეგები მოაქვს - ინტერვიუ ენდოკრინოლოგთან

რო­გორც ცნო­ბი­ლია, ადა­მი­ა­ნის ორ­გა­ნიზ­მი 75% წყლის­გან შედ­გე­ბა. ამი­ტომ ექი­მე­ბის და გარ­კვე­უ­ლი დარ­გის სპე­ცი­ა­ლის­ტე­ბის რე­კო­მენ­და­ცი­აა, ორ­გა­ნიზმს წყა­ლი მი­ვა­წო­დოთ.

ოღონდ, აქ ბუ­ნებ­რი­ვად ჩნდე­ბა კი­თხვე­ბი, - რო­დის, რო­გორ, რა­ტომ და რა რა­ო­დე­ნო­ბით უნდა მი­ვი­ღოთ წყა­ლი. ცხა­დია, ეს ყვე­ლა­ფე­რი ცოდ­ნას მო­თხოვს. აქტუალურ შეკი­თხვებს ექი­მი-ენ­დოკ­რი­ნო­ლო­გი ნინო ხა­ბე­იშ­ვი­ლი პა­სუ­ხობს:

- რო­გორც აღ­ნიშ­ნეთ, ჩვე­ნი ორ­გა­ნიზ­მის საკ­მა­ოდ მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი ნა­წი­ლი წყლის­გან შედ­გე­ბა. მარ­ტი­ვად რომ ვთქვათ, ნე­ბის­მი­ერ ორ­გა­ნოს, ქსო­ვილს თუ უჯრედს არ­სე­ბო­ბის­თვის და ფუნ­ქცი­ო­ნი­რე­ბის­თვის წყა­ლი სჭირ­დე­ბა. ამი­ტომ არ წყდე­ბა ინ­ტე­რე­სი წყლის მი­ღე­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბით.

მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია წყლის მი­ღე­ბის შე­სა­ხებ მი­ნი­მა­ლუ­რი ცოდ­ნა ყვე­ლას ჰქონ­დეს, რათა მარ­ტი­ვად ავი­ცი­ლოთ თა­ვი­დან საკ­მა­ოდ გავ­რცე­ლე­ბუ­ლი და­ა­ვა­დე­ბე­ბი, რომ­ლე­ბიც მხო­ლოდ არა­საკ­მა­რი­სი წყლის მი­ღე­ბით შე­იძ­ლე­ბა იყოს პრო­ვო­ცი­რე­ბუ­ლი.

- ექი­მე­ბი ამ­ბო­ბენ, რომ დღე-ღა­მე­ში 2 ლიტ­რი წყა­ლი ნორ­მაა. ვთქვათ, 1 ლიტ­რი რომ იყოს?

- არ არ­სე­ბობს ერთი უნი­ვერ­სა­ლუ­რი ფორ­მუ­ლა, რად­გან სა­დღე­ღა­მი­სო მო­თხოვ­ნი­ლე­ბა წყალ­ზე არა­ერთ ფაქ­ტორ­ზეა და­მო­კი­დე­ბუ­ლი: ადა­მი­ა­ნის ჯან­მრთე­ლო­ბის მდგო­მა­რე­ო­ბა, ფი­ზი­კურ აქ­ტი­ვო­ბა, გა­რე­მოს ტემ­პე­რა­ტუ­რა და ტე­ნი­ა­ნო­ბა. ამი­ტომ ერთი და იგი­ვე ადა­მი­ნის­თვი­საც კი დღი­უ­რი მო­თხოვ­ნი­ლე­ბა წყალ­ზე სხვა­დას­ხვა დღის­თვის გან­სხვა­ვე­ბუ­ლია. თუმ­ცა არ­სე­ბობს გარ­კვე­უ­ლი რე­კო­მენ­და­ცი­ე­ბი: ამე­რი­კის მეც­ნი­ე­რე­ბა­თა, ინ­ჟი­ნე­რი­ის და მე­დი­ცი­ნის ეროვ­ნუ­ლი აკა­დე­მი­ე­ბის რე­კო­მენ­და­ცი­ით, ზო­მი­ერ კლი­მა­ტურ პი­რო­ბებ­ში მცხოვ­რე­ბი ჯან­მრთე­ლი მა­მა­კა­ცი დღი­უ­რად სა­შუ­ა­ლოდ 3.7 ლიტრ წყალს სა­ჭი­რო­ებს, ხოლო ქალი - 2.7 ლიტრ სი­თხის მი­ღე­ბას.

ით­ვლე­ბა, რომ ადა­მი­ა­ნი სი­თხის მხო­ლოდ 20%-ს იღებს საკ­ვე­ბი­დან, დარ­ჩე­ნი­ლი რა­ო­დე­ნო­ბის მი­ღე­ბა სი­თხის სა­ხით უნდა მოხ­დეს. ევ­რო­პის სურ­სა­თის უვ­ნებ­ლო­ბის ორ­გა­ნოს (EFSA) რე­კო­მენ­და­ცი­ით, ჯან­მრთე­ლი მა­მა­კა­ცი დღი­უ­რად სა­შუ­ა­ლოდ 2.5 ლიტრ წყალს სა­ჭი­რო­ებს, ხოლო ქალი - 2 ლიტრ სი­თხის მი­ღე­ბას. ასე­ვე არ­სე­ბობს მო­საზ­რე­ბა, რომ 33 მლ/კგ სი­თხის მი­ღე­ბა სა­შუ­ა­ლოდ დღი­უ­რად სი­თხე­ზე ორ­გა­ნიზ­მის მო­თხოვ­ნი­ლე­ბას აკ­მა­ყო­ფი­ლებს.

რაც შე­ე­ხე­ბა იმას, საკ­მა­რი­სი იქ­ნე­ბო­და თუ არა 1 ლიტ­რი წყლის მი­ღე­ბა, თუ ადა­მი­ა­ნის წონა და­ბა­ლია და სი­თხე­ზე დარ­ჩე­ნილ მო­თხოვ­ნი­ლე­ბას ავ­სებს საკ­ვე­ბის სა­ხით, არ აქვს გა­უ­წყლო­ე­ბის ნიშ­ნე­ბი, შე­საძ­ლოა ინ­დი­ვი­დუ­ა­ლუ­რად, იშ­ვი­ათ შემ­თხვე­ვა­ში 1 ლიტ­რი წყა­ლი საკ­მა­რი­სი აღ­მოჩ­ნდეს გარ­კვე­უ­ლი პი­როვ­ნე­ბის­თვის, გარ­კვე­ულ დღე­ებ­ში. და­მა­ტე­ბი­თი ფი­ზი­კუ­რი აქ­ტი­ვო­ბის, გა­რე­მოს ტემ­პე­რა­ტუ­რის და ტე­ნი­ა­ნო­ბის მა­ტე­ბის დროს 1 ლიტ­რი სი­თხე ვერ და­აკ­მა­ყო­ფი­ლებს მოზ­რდი­ლი ადა­მი­ა­ნის სი­თხე­ზე დღი­ურ მო­თხოვ­ნი­ლე­ბას... გააგრძელეთ კითხვა