ნუ მოტყუვდებით არასწორი დიეტებით - ენდოკრინოლოგი გასწავლით განსხვავებას სწორ კვებასა და შიმშილს შორის - Gemrielia.ge

ნუ მოტყუვდებით არასწორი დიეტებით - ენდოკრინოლოგი გასწავლით განსხვავებას სწორ კვებასა და შიმშილს შორის

დი­ე­ტა ჯან­სა­ღი კვე­ბა და ცხოვ­რე­ბის ჯან­სა­ღი სტი­ლია, თუმ­ცა იგი ხში­რად მო­და­დაც იქ­ცე­ვა ხოლ­მე. სჭირ­დე­ბათ თუ არა, დი­ე­ტას მა­ინც იცა­ვენ. მა­გა­ლი­თად, მთე­ლი კვი­რა ჭა­მენ მო­ხარ­შულ კვერ­ცხს, რო­მე­ლიც თურ­მე კარ­გად ახ­დუ­ნებს, ან მთე­ლი დღის მან­ძილ­ზე მხო­ლოდ კე­ფი­რი­ან ყა­ვას მი­ირ­თმე­ვენ. "მო­დუ­რია" ასე­ვე ვაშ­ლის ძმ­რის მი­ღე­ბაც... მოკ­ლედ, არ­სე­ბობს დი­ე­ტის სხვა­დას­ხვა ვა­რი­ა­ცია.

მარ­თლაც, რა არის ეს "მი­თი­უ­რი" დი­ე­ტა და რო­დის იკ­ლებს ან ინარ­ჩუ­ნებს ადა­მი­ა­ნი წო­ნას - ამ თე­მა­ზე სა­სა­უბ­როდ ენ­დოკ­რი­ნო­ლოგ ლაშა უჩა­ვას მივ­მარ­თეთ.

- ორ­დღი­ან შიმ­ში­ლო­ბას, რაც რა­ტომ­ღაც ასე მო­დუ­რია ახლა, დი­ე­ტას ვერ და­ვარ­ქმევ. სამი დღე მხო­ლოდ კვერ­ცხის ჭამა, ან რამე მსგავ­სი, ვი­მე­ო­რებ, ჩვე­უ­ლებ­რი­ვი შიმ­ში­ლო­ბაა, თო­რემ დი­ე­ტა სწო­რი, და­ბა­ლან­სე­ბუ­ლი, რა­ცი­ო­ნა­ლუ­რი, ჯან­სა­ღი კვე­ბაა. აქე­დან გა­მომ­დი­ნა­რე, გარ­კვე­უ­ლი პრო­დუქ­ტე­ბის მთლი­ა­ნად შე­ზღუდ­ვა ან მხო­ლოდ ერ­თის ამო­ჩე­მე­ბა და დღის გან­მავ­ლო­ბა­ში ამის მირ­თმე­ვა, ეს გან­ტვირ­თვის დღეა, რო­მე­ლიც შე­იძ­ლე­ბა 2 დღემ­დე გაგ­რძელ­დეს. ხოლო და­ნარ­ჩე­ნი, იგი­ვე კე­ფი­რი ყა­ვით, მხო­ლოდ მო­ხარ­შუ­ლი კვერ­ცხი არ ნიშ­ნავს იმას, რომ წო­ნას ვიკ­ლებთ. ამით ორ­გა­ნიზ­მის გა­მო­ფიტ­ვა ხდე­ბა. ორ­გა­ნიზ­მი­დან გა­მოგ­ვაქვს ის სა­სარ­გებ­ლო ნივ­თი­ე­რე­ბე­ბი, რაც აუ­ცი­ლე­ბე­ლია ჩვე­ნი ნივ­თი­ე­რე­ბა­თა ცვლის­თვის, მე­ტა­ბო­ლიზ­მი­სა და ცხო­ველ­მყო­ფე­ლო­ბის­თვის.

შიმ­ში­ლო­ბის დროს ვკარ­გავთ დიდი რა­ო­დე­ნო­ბით სი­თხეს, რაც დე­ჰიდ­რა­ტა­ცი­ას იწ­ვევს. ამას დრო­თა გან­მავ­ლო­ბა­ში გარ­კვე­უ­ლი გარ­თუ­ლე­ბე­ბი მოჰ­ყვე­ბა, რაც თან­და­თან შე­იძ­ლე­ბა შე­უქ­ცე­ვა­დი პრო­ცე­სი გახ­დეს. შექ­ნას პრობ­ლე­მე­ბი კუჭ-ნაწ­ლა­ვის ტრაქ­ტში, რად­გა­ნაც შიმ­ში­ლო­ბით ფერ­მენ­ტა­ცი­აც ნად­გურ­დე­ბა. იმა­ვე კვერ­ცხის დი­ე­ტამ, შე­იძ­ლე­ბა ნაღ­ველ-კენ­ჭო­ვა­ნი და­ა­ვა­დე­ბე­ბი გა­მო­იწ­ვი­ოს. ამი­ტომ, ჩემ­თვის ამ­გვა­რი შიმ­ში­ლი მი­უ­ღე­ბე­ლია და რო­გორც გი­თხა­რით, დი­ე­ტა ჩემ­თვის სწო­რი, და­ბა­ლან­სე­ბუ­ლი, რა­ცი­ო­ნა­ლუ­რი კვე­ბაა და არა შიმ­ში­ლი...

- კა­ლო­რი­ე­ბის დი­ე­ტა­ზე რას გვე­ტყვით?

- კა­ლო­რა­ჟე­ბი აუ­ცი­ლე­ბე­ლია, ეს ნორ­მა­ლურ კვე­ბად შე­იძ­ლე­ბა ჩა­ით­ვა­ლოს, მაგ­რამ აქ უნდა შე­ვარ­ჩი­ოთ ისე­თი საკ­ვე­ბი პრო­დუქ­ტე­ბი, რომ­ლე­ბიც ჯან­სა­ღია და ჩვე­ნი ორ­გა­ნიზ­მის­თვის აუ­ცი­ლე­ბე­ლი. თუ ვი­ცით, რომ დღის გან­მავ­ლო­ბა­ში 1200 კი­ლო­კა­ლო­რია უნდა მი­ვი­ღოთ და მას მხო­ლოდ ერთი ფილა შო­კო­ლა­დით ვი­ნა­ზღა­უ­რებთ, - არ შე­იძ­ლე­ბა. 1200 კი­ლო­კა­ლო­რი­ას უნდა შე­ად­გენ­დეს - მი­ნე­რა­ლე­ბი, ვი­ტა­მი­ნე­ბი, ცი­ლე­ბი, ცხი­მე­ბი, ნახ­შირ­წყლე­ბი, რომ ორ­გა­ნიზ­მმა და­ბა­ლან­სე­ბუ­ლად მი­ი­ღოს საკ­ვე­ბი. ეს სარ­ჩო ნივ­თი­ე­რე­ბა­თა ცვლის­თვის აუ­ცი­ლე­ბე­ლია. სა­სურ­ვე­ლია, ყო­ველ­თვის დავ­თვა­ლოთ მი­ღე­ბუ­ლი კა­ლო­რა­ჟი. ის და­ხარ­ჯულ კა­ლო­რაჟ­ზე მეტი არ უნდა იყოს.

თუ გვინ­და, წო­ნის კლე­ბა, ამ შემ­თხვე­ვა­ში, ჩვე­ნი გა­ხარ­ჯუ­ლი კა­ლო­რი­ე­ბი უნდა აღე­მა­ტე­ბო­დეს და­ახ­ლო­ე­ბით, 800 კი­ლო­კა­ლო­რი­ით მი­ღე­ბულ კა­ლო­რაჟს. თუ გვინ­და, წო­ნის შე­ნარ­ჩუ­ნე­ბა, გა­ხარ­ჯუ­ლი კა­ლო­რა­ჟი უნდა აღე­მა­ტე­ბო­დეს მი­ღე­ბულ კა­ლო­რი­ებს და­ახ­ლო­ე­ბით, 500 კი­ლო­კა­ლო­რი­ით... წაიკითხეთ სრულად