მოინიშნეთ საფრთხილო დღეები: 2024 წლის მნიშვნელოვანი ასტროლოგიური მოვლენები - Gemrielia.ge

მოინიშნეთ საფრთხილო დღეები: 2024 წლის მნიშვნელოვანი ასტროლოგიური მოვლენები

2024 წელს გვე­ლო­დე­ბა რამ­დე­ნი­მე მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი პლა­ნე­ტა­რუ­ლი ტრან­ზი­ტი, რო­მე­ლიც აქ­ტი­უ­რად შეც­ვლის სამ­ყა­როს. ზო­გი­ერ­თი და­ძა­ბუ­ლი სი­ტუ­ა­ცია გაქ­რე­ბა, მაგ­რამ სხვე­ბი გა­მოჩ­ნდე­ბა. იხ­სნე­ბა ახა­ლი შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბი და ადა­მი­ა­ნებს, რომ­ლე­ბიც მიჩ­ვე­ულ­ნი არი­ან ძვე­ლი წყო­ბით ცხოვ­რე­ბას, ცვლი­ლე­ბე­ბი ელით, სამ­ყა­რო ყვე­ლას აი­ძუ­ლებს, რომ შე­იც­ვა­ლონ.

21 იან­ვარს პლუ­ტო­ნი მერ­წყუ­ლის ნი­შან­ში 20 წლით გა­და­ვი­და, რაც შეც­ვლის მსოფ­ლიო წეს­რიგს და ტენ­დენ­ცი­ებს ყვე­ლა ქვეყ­ნის პო­ლი­ტი­კურ და სო­ცი­ა­ლურ-ეკო­ნო­მი­კურ გან­ვი­თა­რე­ბა­ში. პლუ­ტო­ნი ყვე­ლა­ზე ნელი პლა­ნე­ტაა; ის ზო­დი­ა­ქოს თი­თო­ე­ულ ნი­შან­ში და­ახ­ლო­ე­ბით 18-20 წელს ატა­რებს. პლუ­ტო­ნის ტრან­ზი­ტი გავ­ლე­ნას ახ­დენს კა­ცობ­რი­ო­ბის გლო­ბა­ლურ მოვ­ლე­ნებ­ზე, მნიშ­ვნე­ლოვ­ნად იც­ვლე­ბა სო­ცი­ა­ლურ-ფსი­ქო­ლო­გი­უ­რი კლი­მა­ტი და მსოფ­ლიო სა­ზო­გა­დო­ე­ბის ცხოვ­რე­ბის პრო­ცე­სე­ბი. ორ სექ­ტემ­ბერს პლუ­ტო­ნი რეტ­რო ფა­ზა­ში ბრუნ­დე­ბა თხის რქის ნი­შანს 2024 წლის 20 ნო­ემ­ბრამ­დე. ამ დრო­ის­თვის ბევ­რი ადა­მი­ა­ნი აღ­მოჩ­ნდე­ბა შემ­ზღუდ­ველ პი­რო­ბებ­ში. ის, რაც მოხ­დე­ბა ქვე­ყა­ნა­სა და მსოფ­ლი­ო­ში არ მოგ­ცემთ სა­შუ­ა­ლე­ბას თავი კომ­ფორ­ტუ­ლად იგ­რძნონ. 2024 წლის შე­მოდ­გო­მა არ არის შე­სა­ფე­რი­სი ახა­ლი წა­მო­წყე­ბის­თვის, ეს ის დროა, რო­დე­საც აუ­ცი­ლე­ბე­ლია მოც­და და ახა­ლი 20-წლი­ა­ნი ციკ­ლის­თვის მომ­ზა­დე­ბა, რო­მე­ლიც 20 ნო­ემ­ბრის შემ­დეგ და­ი­წყე­ბა, პლუ­ტო­ნის მერ­წყულ­ში 20 წლით გა­დას­ვლით. 20 ნო­ემ­ბერს პლუ­ტო­ნი შე­დის მერ­წყუ­ლის ნი­შან­ში 2044 წლამ­დე, რო­მე­ლიც წყვეტს მსოფ­ლი­ოს ბედს და მრა­ვა­ლი ადა­მი­ა­ნის სი­ცო­ცხლეს. ას­ტრო­ლო­გი­უ­რად ამ ნი­შან­ში პლა­ნე­ტას და­ცე­მის სტა­ტუ­სი აქვს. ბერ­ძნუ­ლი ლე­გენ­დის თა­ნახ­მად, პლუ­ტო­ნი (ჰა­დე­სი) არის უზე­ნა­ე­სი ღმერ­თის ზევ­სი­სა და ზღვე­ბის მბრძა­ნებ­ლის, პო­სე­ი­დო­ნის ძმა.

სა­გა­ზა­ფხუ­ლო დაბ­ნე­ლე­ბის დე­რე­ფა­ნი და­ი­წყე­ბა 2024 წლის 25 მარტს სავ­სემ­თვა­რე­ო­ბით სას­წორ­ში და გაგ­რძელ­დე­ბა 8 აპ­რი­ლამ­დე ვერ­ძში ახალმთვა­რე­ო­ბით...განაგრძეთ კითხვა