თებერვლის სასიყვარულო ასტროპროგნოზი ზოდიაქოს ყველა ნიშნისთვის - Gemrielia.ge

თებერვლის სასიყვარულო ასტროპროგნოზი ზოდიაქოს ყველა ნიშნისთვის

თე­ბერ­ვა­ლი ყვე­ლა­ზე რო­მან­ტი­კუ­ლი თვეა, წყვი­ლე­ბის უმე­ტე­სო­ბა ვა­ლენ­ტი­ნო­ბას აღ­ნიშ­ნავს. თუმ­ცა, მინ­და გა­გაფრ­თხი­ლოთ, რომ ეს რთუ­ლი დღეა და მა­ქის­მა­ლუ­რი სიფრ­თხი­ლე მო­გე­თხო­ვე­ბათ.

მთე­ლი თე­ბერ­ვლის გან­მავ­ლო­ბა­ში სიყ­ვა­რუ­ლის, სი­ლა­მა­ზი­სა და ფუ­ლის პლა­ნე­ტა ვე­ნე­რა მერ­წყუ­ლის ზო­დი­ა­ქო­ში იქ­ნე­ბა. სა­სიყ­ვა­რუ­ლო ურ­თი­ერ­თო­ბა შე­იძ­ლე­ბა მე­გობ­რულ­ში გა­და­ი­ზარ­დოს, მარ­ტო­ხე­ლე­ბი შე­იძ­ლე­ბა ახალ სიყ­ვა­რულს მე­გობ­რე­ბის გა­რე­მო­ში შეხ­ვდნენ ან თა­ნა­მო­აზ­რე­ე­ბის გა­რე­მოც­ვა­ში. ზო­გი­ერ­თი შე­იძ­ლე­ბა მიხ­ვდეთ, რომ მე­გო­ბარ­ზე ხართ შეყ­ვა­რე­ბუ­ლი. ყვე­ლა­ფე­რი თქვენს ინ­დი­ვი­დუ­ა­ლურ პი­რად რუ­კა­ზეა და­მო­კი­დე­ბუ­ლი და ვე­ნე­რას მდე­ბა­რე­ო­ბა­ზე. სა­ინ­ტე­რე­სო ისაა, რომ 22 თე­ბერ­ვალს კოს­მი­უ­რი საყ­ვარ­ლე­ბი ვე­ნე­რა და მარ­სი შე­ერ­თდე­ბი­ან მერ­წყუ­ლის ნი­შან­ში და ეს კი­დევ უფრო გა­ამ­რა­ვალ­ფე­როვ­ნებს სა­სიყ­ვა­რუ­ლო ურ­თი­ერ­თო­ბას. ამ მოვ­ლე­ნის შე­სა­ხებ სტა­ტი­ას და პროგ­ნოზს უახ­ლეს დღე­ებ­ში შე­მოგ­თა­ვა­ზებთ.

ვერ­ძი

თვის პირ­ვე­ლი ორი კვი­რა ხელ­საყ­რე­ლია სა­სიყ­ვა­რუ­ლო ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბის­თვის. შე­საძ­ლე­ბე­ლია, რომ თქვე­ნი არ­ჩე­უ­ლი გახ­დეს თქვე­ნი კო­ლე­გა. ან სა­ზო­გა­დო­ე­ბა­ში გავ­ლე­ნი­ან ადა­მი­ან­თან გექ­ნე­ბათ რო­მან­ტი­კუ­ლი ურ­თი­ერ­თო­ბა. სა­ერ­თოდ, თე­ბერ­ვალ­ში მარ­ტო არ დარ­ჩე­ბით. ბევ­რი სა­ო­ცა­რი შეხ­ვედ­რა და და­უ­ვი­წყა­რი ნაც­ნო­ბო­ბაა გე­ლო­დე­ბათ. შე­იძ­ლე­ბა იყოს სა­სიყ­ვა­რუ­ლო ურ­თი­ერ­თო­ბა, რო­მე­ლიც გავ­ლე­ნას მო­ახ­დენს თქვენს კა­რი­ე­რულ მიზ­ნებ­ზე და და­გეხ­მა­რე­ბათ და­ი­კა­ვოთ მა­ღა­ლი ნიშა სა­ზო­გა­დო­ე­ბა­ში. იმ წყვი­ლებ­ში, რომ­ლე­ბიც დიდი ხა­ნია ერ­თად არი­ან, თქვე­ნი მუდ­მი­ვი დატ­ვირ­თუ­ლო­ბის გამო შე­საძ­ლოა კონ­ფლიქ­ტე­ბი წარ­მო­იშ­ვას. თე­ბერ­ვალ­ში ოჯა­ხის წევ­რებს შო­რის უთან­ხმო­ე­ბის ძი­რი­თა­დი მი­ზე­ზი ლი­დე­რო­ბის­თვის ბრძო­ლაა. სამ­სა­ხურ­ში და სახ­ლში მბრძა­ნებ­ლუ­რი ტონი კარ­გს არ გა­მო­იწ­ვევს. მე­უღ­ლეს­თან ღია სა­უ­ბა­რი და­გეხ­მა­რე­ბათ ყვე­ლაფ­რის მო­წეს­რი­გე­ბა­ში და შინ მშვი­დო­ბის დამ­ყა­რე­ბა­ში.

თე­ბერ­ვლის მე­ო­რე ნა­ხე­ვა­რი იდე­ა­ლუ­რია კომ­პრო­მი­სის მო­სა­ძებ­ნად. მაგ­რამ იმ პი­რო­ბით, თუ თა­ვად იქ­ნე­ბით მზად გულ­წრფე­ლი სა­უბ­რის­თვის და სა­ერ­თო პრობ­ლე­მე­ბის გა­და­საჭ­რე­ლად. ზო­გი­ერ­თი რჩე­ულს და­ქორ­წი­ნე­ბას ოფი­ცი­ა­ლუ­რად შეს­თა­ვა­ზებს, ზო­გი­ერ­თი და­ქორ­წი­ნე­ბუ­ლი წყვი­ლი კი მა­ინც გა­და­წყვეტს, რომ უკე­თე­სია და­შო­რე­ბა.

კურო

შე­საძ­ლე­ბე­ლია შეხ­ვდეთ ადა­მი­ანს, რო­მე­ლიც სუ­ლი­თა და ინ­ტე­რე­სე­ბით თქვე­ნია. მაგ­რამ პრი­ო­რი­ტე­ტი მი­ე­ნი­ჭე­ბათ სა­კუ­თარ თავ­ში დარ­წმუ­ნე­ბულ პარტნი­ო­რებს, რომ­ლე­ბიც ოპ­ტი­მის­ტუ­რად უყუ­რე­ბენ ცხოვ­რე­ბას. გა­აც­ნო­ბი­ე­რეთ, რომ სა­კუ­თარ ხა­სი­ათ­ზე მუ­შა­ო­ბის გა­რე­შე ვერ შეხ­ვდე­ბით სწორ ადა­მი­ანს. შე­საძ­ლე­ბე­ლია რო­მა­ნი უცხო­ელ­თან, რო­მე­ლიც და­დე­ბი­თად გაგ­რძელ­დე­ბა. მაგ­რამ ეს შე­იძ­ლე­ბა იყოს მხო­ლოდ მი­მო­წე­რა ან მე­გობ­რუ­ლი ურ­თი­ერ­თო­ბა. თე­ბერ­ვლის მე­ო­რე ნა­ხე­ვარ­ში, ვე­ნე­რას ტრან­ზი­ტი მე-10 სექ­ტორ­ში მი­უ­თი­თებს, რომ სიყ­ვა­რულს შე­იძ­ლე­ბა შეხ­ვდეთ პრო­ფე­სი­ულ სფე­რო­ში ან სიყ­ვა­რულ­მა შე­გიც­ვა­ლოთ სტა­ტუ­სი. მი­ი­ზი­დავთ ადა­მი­ანს, რო­მელ­საც შე­უძ­ლია გა­ა­უმ­ჯო­ბე­სოს თქვე­ნი როლი სო­ცი­უმ­ში შე­იძ­ლე­ბა რო­მან­ტი­უ­ლი ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბის და­წყე­ბა გავ­ლე­ნი­ან ადა­მი­ან­თან. თუმ­ცა, ფრთხი­ლად იყა­ვით, არ აუ­რი­ოთ ბიზ­ნე­სი სი­ა­მოვ­ნე­ბა­ში. და, რაც მთა­ვა­რია, დარ­წმუნ­დით, რომ თქვე­ნი ურ­თი­ერ­თო­ბა გულ­წრფე­ლია და არა სარ­გე­ბელ­ზე აგე­ბუ­ლი...განაგრძეთ კითხვა