ზოდიაქოს რომელ ნიშნებს გაუმართლებს სიყვარულში აპრილის თვეში - Gemrielia.ge

ზოდიაქოს რომელ ნიშნებს გაუმართლებს სიყვარულში აპრილის თვეში

გა­ზა­ფხუ­ლი სიყ­ვა­რუ­ლის დროა. 29 აპ­რი­ლამ­დე ვე­ნე­რა ცე­ცხლო­ვა­ნი ვერ­ძის ნი­შან­შია, მერე გა­და­ვა მო­სიყ­ვა­რუ­ლე კუ­როს, თა­ვი­სა­ვე მმარ­თვე­ლო­ბის, ნი­შან­ში. ახლა დაბ­ნე­ლე­ბე­ბის დე­რე­ფანს გავ­დი­ვართ, ზო­გი­ერთ ნი­შან­ზე ეს მოვ­ლე­ნა გან­სა­კუთ­რე­ბულ გავ­ლე­ნას ახ­დენს, ზოგ­ზე სა­ერ­თოდ არ მოქ­მე­დებს, დღე­ი­დან ჩვე­ნი გო­ნე­ბის მარ­თვე­ლი პლა­ნე­ტა - მერ­კუ­რი რეტ­როგ­რა­დუ­ლი გახ­და და ყვე­ლა სფე­რო­ში, უმ­ნიშ­ვნე­ლო ვალ­დე­ბუ­ლე­ბის შეს­რუ­ლე­ბის დრო­საც კი დაკ­ვირ­ვე­ბა გვმარ­თებს. თუმ­ცა, რო­გო­რი მდგო­მა­რე­ო­ბაც არ უნდა იყოს სამ­ყა­რო­ში, სიყ­ვა­რუ­ლის დრო ყო­ველ­თვი­საა. გა­ე­ცა­ნით თქვენ სა­სიყ­ვა­რუ­ლო პროგ­ნოზს:

ვერ­ძი

29 აპ­რი­ლამ­დე ვე­ნე­რა თქვენს ნი­შან­შია. მარ­ტო­ხე­ლებს გაქვთ შან­სი, და­უ­კავ­შირ­დეთ სა­ინ­ტე­რე­სო და მიმ­ზიდ­ველ ადა­მი­ა­ნებს. მაგ­რამ ეს ყვე­ლა­ფე­რი დიდ­წი­ლად მე­გობ­რო­ბის დო­ნე­ზე დარ­ჩე­ბა. სე­რი­ო­ზუ­ლი სა­სიყ­ვა­რუ­ლო ურ­თი­ერ­თო­ბის თემა თქვენ­თვის პრი­ო­რი­ტე­ტუ­ლი არ იქ­ნე­ბა. თუმ­ცა, იქ­ნე­ბა ახა­ლი ნაც­ნო­ბო­ბა, კომ­პლი­მენ­ტე­ბი და პა­ემ­ნე­ბი. არ არის გა­მო­რი­ცხუ­ლი, ყო­ფილ პარტნი­ორ­თან შეხ­ვედ­რა. და­ო­ჯა­ხე­ბუ­ლებს მო­გინ­დე­ბათ მარ­ტო ყოფ­ნა და ყვე­ლაფ­რის­გან დას­ვე­ნე­ბა. ზო­გი­ერთს გა­გი­ჭირ­დე­ბათ ემო­ცი­ე­ბის კონ­ტრო­ლი. ეცა­დეთ, პარტნი­ორ­თან მშვი­დად და მშვი­დო­ბი­ა­ნად გა­ნი­ხი­ლოთ წარ­მოქ­მნი­ლი კონ­ფლიქ­ტუ­რი სი­ტუ­ა­ცი­ე­ბი. აპ­რილ­ში დიპ­ლო­მა­ტია ხელს შე­უ­წყობს ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბის შე­ნარ­ჩუ­ნე­ბას. არა­ვი­თარ შემ­თხვე­ვა­ში არ გა­და­ლა­ხოთ სა­ზღვრე­ბი, რომ­ლე­ბიც და­გა­შო­რებთ ერ­თმა­ნე­თის­გან. მით უმე­ტეს, თუ თქვენ შო­რის გულ­წრფე­ლი გრძნო­ბე­ბია. ნუ ეც­დე­ბით აკონ­ტრო­ლოთ თქვე­ნი საყ­ვა­რე­ლი ადა­მი­ა­ნე­ბი.

კურო

ვე­ნე­რა 29 აპ­რილს თქვენს ნი­შან­ში გად­მო­ვა. მარ­ტო­ხე­ლა კუ­როს­თვის შე­იც­ვლე­ბა კო­მუ­ნი­კა­ცი­ის გზა ადა­მი­ა­ნებ­თან, კონ­კრე­ტუ­ლად სა­პი­რის­პი­რო სქეს­თან. ხმა­ში რბი­ლი ნო­ტე­ბია, თვა­ლებ­ში - გულ­წრფე­ლი მზე­რა. ასე­თი ხიბ­ლით გულ­შე­მატ­კივ­რე­ბის გა­რე­შე არ დარ­ჩე­ბით. თუმ­ცა, 5 აპ­რი­ლის შემ­დეგ გა­გიჩ­ნდე­ბათ დას­ვე­ნე­ბის, გან­მარ­ტო­ე­ბის სურ­ვი­ლი. მერ­კუ­რის რეტ­როგ­რა­დუ­ლი სვლის დროს არ არის კარ­გი დრო სა­სიყ­ვა­რუ­ლო ურ­თი­ერ­თო­ბის დამ­ყა­რე­ბა. ჯო­ბია სა­კუ­თარ თავ­ში ჩა­ი­ხე­დოთ და ზუს­ტად გა­ი­გოთ, რა ცვლი­ლე­ბე­ბის შე­ტა­ნა გსურთ პი­რად ცხოვ­რე­ბა­ში. და­ფიქ­რდით, რა უშ­ლის ხელს ბედ­ნი­ე­რე­ბის მო­პო­ვე­ბას? აპ­რილ­ში შე­საძ­ლოა შეხ­ვდეთ იმ ადა­მი­ანს, რო­მე­ლიც ოდეს­ღაც გიყ­ვარ­დათ და არ არის გა­მო­რი­ცხუ­ლი, რომ გრძნო­ბებ­მა კვლავ გა­იღ­ვი­ძოს. ხოლო ურ­თი­ერ­თო­ბა პო­ზი­ტი­უ­რად გაგ­რძელ­დე­ბა თუ არა, ეს თქვენ­ზეა და­მო­კი­დე­ბუ­ლი. და­ო­ჯა­ხე­ბულ კუ­რო­ებს შე­საძ­ლოა პრობ­ლე­მე­ბი შე­ექ­მნათ. მა­ში­ნაც კი, თუ ჯერ კი­დევ არ ხართ და­ქორ­წი­ნე­ბუ­ლი თქვენს რჩე­ულ­ზე, ურ­თი­ერ­თო­ბა მა­ინც არ იქ­ნე­ბა ჰარ­მო­ნი­უ­ლი. და მხო­ლოდ სიბ­რძნი­სა და კომ­პრო­მი­სის არ­სე­ბო­ბა ხელს შე­უ­წყობს სახ­ლში ხელ­საყ­რე­ლი ატ­მოს­ფე­როს შექ­მნას. მე­უღ­ლეს­თან კონ­ტაქ­ტის დამ­ყა­რე­ბის ეფექ­ტუ­რი გზაა სა­ერ­თო ჰობი ან ერ­თობ­ლი­ვი შვე­ბუ­ლე­ბის ორ­გა­ნი­ზე­ბა. უფრო ხში­რად გა­დით ბუ­ნე­ბა­ში ან წა­დით სა­მოგ­ზა­უ­როდ. შეყ­ვა­რე­ბუ­ლი წყვი­ლე­ბის­თვის აპ­რილ­ში არ არის მი­ზან­შე­წო­ნი­ლი მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბე­ბის მი­ღე­ბა. ან რა­დი­კა­ლუ­რი ცვლი­ლე­ბე­ბა; ნუ და­შორ­დე­ბით საყ­ვა­რელ ადა­მი­ანს, მო­მა­ვალ­ში შე­რი­გე­ბა გა­გი­ჭირ­დე­ბათ.

ტყუ­პი

თუ ჯერ არ შეხ­ვედ­რი­ხართ თქვენს ადა­მი­ანს, იყა­ვით აქ­ტი­უ­რი, გა­ი­ცა­ნით და და­უ­კავ­შირ­დით. კომ­პლი­მენ­ტე­ბის მი­ღე­ბის შემ­დეგ თავს უფრო თავ­და­ჯე­რე­ბუ­ლად იგ­რძნობთ. სა­ინ­ტე­რე­სო პი­როვ­ნე­ბას შე­იძ­ლე­ბა შეხ­ვდეთ მე­გობ­რე­ბის კომ­პა­ნი­ა­ში, წვე­უ­ლე­ბა­ზე ან ღო­ნის­ძი­ე­ბა­ზე. ასე­ვე სო­ცი­ა­ლურ ქსე­ლებ­ში გაც­ნო­ბა აქ­ტუ­ა­ლუ­რია აპ­რილ­ში. არ არის გა­მო­რი­ცხუ­ლი რო­მა­ნი ძველ მე­გო­ბარ­თან ან კო­ლე­გას­თან, რო­მელ­თა­ნაც დიდი ხა­ნია ურ­თი­ერ­თობთ. მაგ­რამ გახ­სოვ­დეთ, რომ მერ­კუ­რის რეტ­როგ­რა­დულ პე­რი­ოდ­ში ხან­გრძლი­ვი სა­სიყ­ვა­რუ­ლო ურ­თი­ერ­თო­ბა ნაკ­ლე­ბად სა­ვა­რა­უ­დოა. ამ დროს შე­საძ­ლე­ბე­ლია ყო­ფილ პარტნი­ორ­თან კონ­ტაქ­ტის გა­ნახ­ლე­ბა. შე­საძ­ლოა, გრძნო­ბე­ბი არ იყოს ისე­თი ძლი­ე­რი, რო­გორც ადრე, მაგ­რამ კო­მუ­ნი­კა­ცია შე­იძ­ლე­ბა სა­სი­ა­მოვ­ნო იყოს. არ­სე­ბულ რჩე­ულ­თან ურ­თი­ერ­თო­ბა და­დე­ბი­თი მი­მარ­თუ­ლე­ბით შე­იც­ვლე­ბა. ერ­თად გახ­სნით ბიზ­ნესს ან იპო­ვით სა­ერ­თო გა­სარ­თობს. და­ქორ­წი­ნე­ბუ­ლებს მე­უღ­ლეს­თან უთან­ხმო­ე­ბის თა­ვი­დან ასა­ცი­ლებ­ლად, მო­გი­წევთ მა­ნევ­რი­რე­ბა და დათ­მო­ბა­ზე წას­ვლა. ბუ­ნებ­რი­ვია, თა­ვა­დაც უნდა აკონ­ტრო­ლოთ სა­კუ­თა­რი თავი, ბრძა­ნე­ბე­ბი ან მა­ნი­პუ­ლი­რე­ბა კარ­გს არ მო­გი­ტანთ. მხო­ლოდ რბი­ლი ტო­ნით და საყ­ვე­დუ­რის გა­რე­შე იქ­ნე­ბა შე­საძ­ლე­ბე­ლი ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბა. 25 აპ­რი­ლი­დან კარ­გია ერ­თად დრო­ის გა­ტა­რე­ბა და კულ­ტუ­რულ ღო­ნის­ძი­ე­ბებ­ზე დას­წრე­ბა. შე­საძ­ლოა, რო­გორც წყვი­ლი, შე­უ­ერ­თდეთ სა­ზო­გა­დო­ე­ბას, ვის­თა­ნაც სა­ერ­თო ინ­ტე­რე­სე­ბი გაქვთ. უფრო ხში­რად შეხ­ვდით მე­გობ­რებს, მო­ა­წყვეთ ერ­თობ­ლი­ვი მოგ­ზა­უ­რო­ბა. ეს ყვე­ლა­ფე­რი ხელს შე­უ­წყობს ოჯა­ხუ­რი ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბას...განაგრძეთ კითხვა