მხოლოდ თქვენი დაბადების თარიღის შეკრებაა საჭირო და გაიგებთ როდის გამდიდრდებით - Gemrielia.ge

მხოლოდ თქვენი დაბადების თარიღის შეკრებაა საჭირო და გაიგებთ როდის გამდიდრდებით

რი­ცხვე­ბის მა­გია უძ­ვე­ლე­სი დრო­ი­დან იღებს სა­თა­ვეს და დღე­ვან­დე­ლო­ბა­შიც დიდი პო­პუ­ლა­რო­ბით სარ­გებ­ლობს. რო­გორც ნუ­მე­რო­ლო­გე­ბი ამ­ტკი­ცე­ბენ, იმის მი­ხედ­ვით, თუ რო­გო­რია ჩვე­ნი და­ბა­დე­ბის კოდი, შე­გიძ­ლი­ათ გა­ვი­გოთ რა სა­ხის ბიზ­ნეს­საქ­მი­ა­ნო­ბით შე­იძ­ლე­ბა იშო­ვოთ ფული და ზო­გა­დად, გაქვთ თუ არა შან­სი სა­ი­მი­სოდ, რომ გამ­დიდ­რდეთ. სა­ი­მი­სოდ, რომ ჩვე­ნი და­ბა­დე­ბის კოდი გა­მოვ­თვა­ლოთ, მიჰ­ყე­ვით მა­გა­ლითს:

ადა­მი­ა­ნი, რო­მე­ლიც და­ი­ბა­და 1972 წლის 15 ნო­ემ­ბერს, ბე­დის კო­დით 9-ია­ნის მფლო­ბე­ლია.

ჯა­მუ­რი ციფ­რის გა­მოთ­ვლა კი სრუ­ლი­ად მარ­ტი­ვად ხდე­ბა – 15 + 11 + 1972 = 1998 => 1 + 9 + 9 + 8 = 27 => 2 + 7 = 9

იმ შემ­თხვე­ვა­ში თუ და­ბა­დე­ბის მო­ნა­ცე­მე­ბის ჯამი ორ­ნიშ­ნაა მაგ. 10, 20 ან 30 ის სა­ბო­ლოო ერ­თნიშ­ნა რი­ცხვამ­დე და­იყ­ვა­ნე­ბა მაგ. 1+0= 1

ახლა კი შე­დე­გებს გა­ე­ცა­ნით:

თუ ერ­თი­ა­ნი თქვე­ნი ბე­დის კოდი: გა­მოკ­ვე­თი­ლი ინ­დი­ვი­დუ­ა­ლის­ტი ხართ. ლი­დე­რუ­ლი თვი­სე­ბე­ბის მქო­ნე. მე­ნე­ჯე­რის თვი­სე­ბე­ბი გა­გაჩ­ნი­ათ. ამი­ტომ სა­ჭი­როა ისეთ სფე­რო­ებ­ში იმოღ­ვა­წე­ოთ, რო­მე­ლიც სხვე­ბის მარ­თვას ეხე­ბა. თუმ­ცა, აუ­ცი­ლე­ბე­ლია იშ­ვი­ა­თად აი­ღოთ ვა­ლე­ბი და ლო­ი­ა­ლუ­რო­ბა გა­მო­ი­ჩი­ნოთ ქვე­შევ­რდო­მე­ბის მი­მართ. მხო­ლოდ ასე შეძ­ლებთ გამ­დიდ­რე­ბას...განაგრძეთ კითხვა