როგორ უნდა მართოთ ბიზნესი მაისის თვეში ზოდიაქოს ნიშნის მიხედვით - Gemrielia.ge

როგორ უნდა მართოთ ბიზნესი მაისის თვეში ზოდიაქოს ნიშნის მიხედვით

ბიზ­ნე­სი თუ კონ­კრე­ტუ­ლი საქ­მე ბევრ ძა­ლის­ხმე­ვას მო­ი­თხოვს. იმი­სათ­ვის, რომ იცო­დეთ, როდი და­ი­წყოთ ახა­ლი პრო­ექ­ტი ან და­ას­რუ­ლოთ ძვე­ლი საქ­მე უნდა გა­ეც­ნოთ მა­ი­სის ბიზ­ნე­სას­ტრო­ლო­გი­ის რჩე­ვებს:

ვერ­ძი

15 მა­ი­სამ­დე მერ­კუ­რი თქვენს პირ­ველ სახ­ლშია, შემ­დეგ გა­და­დის კუ­რო­ში. თვის და­სა­წყის­ში თქვენ გაქვთ ენერ­გი­ის მა­ღა­ლი დონე და პო­ზი­ტი­უ­რი გან­წყო­ბა, რაც და­გეხ­მა­რე­ბათ ნა­ყო­ფი­ერ მუ­შა­ო­ბა­ში და და­სა­ხუ­ლი მიზ­ნე­ბის მიღ­წე­ვა­ში. თავ­და­ჯე­რე­ბუ­ლო­ბა მოგ­ცემთ შე­საძ­ლებ­ლო­ბას, წარ­მა­ტე­ბით და­იც­ვათ თქვე­ნი ინ­ტე­რე­სე­ბი და გა­მო­ავ­ლი­ნოთ ლი­დე­რუ­ლი თვი­სე­ბე­ბი სა­მუ­შაო გუნდში. ასე­თი აქ­ტი­უ­რი პო­ზი­ცია სა­შუ­ა­ლე­ბას მოგ­ცემთ გა­და­ლა­ხოთ მრა­ვა­ლი ორ­გა­ნი­ზა­ცი­უ­ლი პრობ­ლე­მა და გა­უმკლავ­დეს კონ­კუ­რენ­ტებ­საც და არა­კე­თილ­სინ­დი­სი­ერ პი­რებ­საც. გა­მო­ი­ჩი­ნეთ ცნო­ბის­მოყ­ვა­რე­ო­ბა, მო­ძებ­ნეთ პა­სუ­ხე­ბი კი­თხვებ­ზე, რომ­ლე­ბიც გა­წუ­ხებთ; ახლა თქვენ­თვის ად­ვი­ლია სხვებ­თან კო­მუ­ნი­კა­ცია და აქ­ტუ­ა­ლუ­რი სა­კი­თხე­ბი­სა და პრობ­ლე­მე­ბის გან­ხილ­ვა. ინ­ტე­ლექ­ტუ­ა­ლუ­რი სა­უბ­რე­ბი მო­გა­ნი­ჭებთ სი­ა­მოვ­ნე­ბას, შე­ი­ტყობთ ახალ სა­სარ­გებ­ლო ინ­ფორ­მა­ცი­ას. ხში­რად მო­გი­წევთ სა­მუ­შა­ოს ან პი­რად ინ­ტე­რე­სებ­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი მოკ­ლე მოგ­ზა­უ­რო­ბე­ბი. შუა მა­ი­სი­დან კარ­გი დროა სა­ჯა­რო გა­მოს­ვლის, ლექ­ცი­ე­ბის, სწავ­ლე­ბი­სა თუ სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო საქ­მი­ა­ნო­ბის­თვის. ფი­ნან­სუ­რი სა­კი­თხე­ბი პრი­ო­რი­ტე­ტუ­ლი გახ­დე­ბა. მეტ ყუ­რა­დღე­ბას და­უთ­მობთ მა­ტე­რი­ა­ლურ სა­კი­თხებს და ფუ­ლის გა­მო­მუ­შა­ვე­ბას. გა­მო­ი­ყე­ნეთ ეს პე­რი­ო­დი და­მა­ტე­ბი­თი შე­მო­სავ­ლის მო­სა­ძებ­ნად და მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი კე­თილ­დღე­ო­ბის გა­საძ­ლი­ე­რებ­ლად. შე­გიძ­ლი­ათ მო­ძებ­ნოთ უფრო მა­ღა­ლა­ნა­ზღა­უ­რე­ბა­დი სა­მუ­შაო ან შე­ის­წავ­ლოთ ახა­ლი სპე­ცი­ა­ლო­ბე­ბი.

კურო

15 მა­ი­სამ­დე ჯო­ბია მიმ­დი­ნა­რე სა­მუ­შა­ო­ე­ბი შე­ას­რუ­ლოთ, ადრე და­წყე­ბუ­ლი და­ას­რუ­ლოთ. შე­საძ­ლოა აღარ იყოს ენერ­გია ახა­ლი იდე­ე­ბის გან­სა­ხორ­ცი­ე­ლებ­ლად. ასე­ვე, თვის პირ­ველ ნა­ხე­ვარ­ში შე­იძ­ლე­ბა ეჭვი შე­გე­პა­როთ სა­კუ­თარ გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბებ­ში და ინერ­ვი­უ­ლოთ წვრილ­მა­ნებ­ზე. იმი­სათ­ვის, რომ დამ­შვიდ­დეთ და აღარ ინერ­ვი­უ­ლოთ, იმოქ­მე­დეთ ნელა, შეგ­ნე­ბუ­ლად და შე­ა­მოწ­მეთ თქვენ მიერ შეს­რუ­ლე­ბუ­ლი სა­მუ­შაო. თუ ინ­დი­ვი­დუ­ა­ლუ­რად მუ­შა­ობ­დით პრო­ექ­ტზე, ახლა ის წარ­მა­ტე­ბით დას­რულ­დე­ბა და შეძ­ლებთ დატ­კბეთ თქვე­ნი მუ­შა­ო­ბის შე­დე­გე­ბით. 15 მა­ი­სის შემ­დეგ აქ­ცენ­ტი სა­კუ­თა­რი ინ­ტე­რე­სე­ბის სფე­რო­ზე გა­და­ი­ნაც­ვლებს, პი­რა­დი საქ­მე­ე­ბი და გეგ­მე­ბი პრი­ო­რი­ტე­ტუ­ლი გახ­დე­ბა.გა­იზ­რდე­ბა თქვე­ნი თვალ­საზ­რი­სის დაც­ვის უნა­რი, სა­სი­ა­მოვ­ნო იქ­ნე­ბა კო­მუ­ნი­კა­ცია, გა­გი­ად­ვილ­დე­ბათ მო­ლა­პა­რა­კე­ბა და ოპო­ნენ­ტებ­თან შე­თან­ხმე­ბა. შეს­თა­ვა­ზეთ ახა­ლი იდე­ე­ბი, იყა­ვით აქ­ტი­უ­რი სა­მუ­შაო გუნდში. ასე­თი აქ­ტი­უ­რი პო­ზი­ცია გა­აძ­ლი­ე­რებს თქვენს ავ­ტო­რი­ტეტს და მო­ი­პო­ვებთ უფ­რო­სის მო­წო­ნე­ბას. კარ­გი დროა ახა­ლი პრო­ექ­ტე­ბის გან­სა­ხორ­ცი­ე­ლებ­ლად და სწო­რი ბიზ­ნეს­პარტნი­ო­რე­ბის მო­სა­ძებ­ნად. მა­ი­სის მე­ო­რე ნა­ხე­ვარ­ში შე­საძ­ლოა თქვე­ნი ზო­გი­ერ­თი სურ­ვი­ლი თუ გეგ­მა შეს­რულ­დეს.

ტყუ­პი

15 მა­ი­სამ­დე უფრო ად­ვი­ლი იქ­ნე­ბა კო­ლე­გე­ბის, პარტნი­ო­რე­ბი­სა და თა­ნა­მო­აზ­რე­ე­ბის მხარ­და­ჭე­რის მი­ღე­ბა. შეძ­ლებთ მი­ი­ღონ მო­წო­ნე­ბა და წა­ხა­ლი­სე­ბა სა­უ­კე­თე­სო საქ­მი­ა­ნი თვი­სე­ბე­ბის დე­მონ­სტრი­რე­ბით. შე­საძ­ლე­ბე­ლია მი­ი­ღოთ ადრე შეს­რუ­ლე­ბუ­ლი სა­მუ­შა­ოს­თვის დი­ვი­დენ­დე­ბის ან ჯილ­დო. გუნ­დუ­რი მუ­შა­ო­ბა ყვე­ლა­ზე წარ­მა­ტე­ბუ­ლი იქ­ნე­ბა, მით უმე­ტეს, თუ მო­ა­ხერ­ხებთ მა­ღალკ­ვა­ლი­ფი­ცი­უ­რი სპე­ცი­ა­ლის­ტე­ბის გუნ­დის შეკ­რე­ბას. კარ­გი დროა სა­ჯა­რო ღო­ნის­ძი­ე­ბე­ბის ორ­გა­ნი­ზე­ბის ან ასე­თებ­ზე გა­მოს­ვლის­თვის. შეძ­ლებთ სა­კუ­თა­რი თა­ვის გა­მოვ­ლე­ნას და გავ­ლე­ნი­ა­ნი ადა­მი­ა­ნე­ბის კე­თილ­გან­წყო­ბის მო­პო­ვე­ბას. უფრო ად­ვი­ლია იპო­ვით სპონ­სო­რებს პრო­ექ­ტე­ბის­თვის, თა­ნა­შემ­წე­ებ­სა და იდე­ე­ბის მხარ­დამ­ჭე­რებს. და­რე­გის­ტრირ­დით თქვენ­თვის სა­ინ­ტე­რე­სო კურ­სებ­ზე ან გახ­დით თქვენ­თვის სა­ინ­ტე­რე­სო ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ის წევ­რი. კარ­გი დროა მეც­ნი­ე­რე­ბის­თვის, დი­ზა­ი­ნე­რე­ბი­სა თუ ინო­ვა­ტო­რე­ბის­თვის.15 მა­ი­სი­დან ის, რა­საც სხვე­ბის­გან ფა­რუ­ლად აკე­თებ­დით, შე­იძ­ლე­ბა დას­რულ­დეს. თუ შე­საძ­ლე­ბე­ლია, და­ის­ვე­ნეთ, სა­მუ­შაო პრობ­ლე­მე­ბი პა­უ­ზა­ზე და­ა­ყე­ნეთ, გა­ა­ტა­რეთ მეტი დრო საყ­ვა­რელ ადა­მი­ა­ნებ­თან. არ უთხრათ სხვებს თქვე­ნი გეგ­მე­ბის შე­სა­ხებ, არ გა­უ­ზი­ა­როთ თქვე­ნი აზ­რე­ბი, წი­ნა­აღ­მდეგ შემ­თხვე­ვა­ში წა­ა­წყდე­ბით მო­უ­ლოდ­ნელ დაბ­რკო­ლე­ბებს და არა­კე­თილ­სინ­დი­სი­ე­რე­ბის შურს. ამას­თან, არ იჩხუ­ბოთ გავ­ლე­ნი­ან ადა­მი­ა­ნებ­თან, გან­სა­კუთ­რე­ბით მათ­თან, რომ­ლებ­ზეც და­მო­კი­დე­ბუ­ლია თქვე­ნი პო­ზი­ცია სამ­სა­ხურ­ში ან სო­ცი­ა­ლუ­რი მდგო­მა­რე­ო­ბა. თქვე­ნი წარ­მა­ტე­ბის­თვის ახლა დიდი მნიშ­ვნე­ლო­ბა აქვს ოპო­ნენ­ტე­ბის აზრს...განაგრძეთ კითხვა