"ადვილად შედიან კონფლიქტში და უჭირთ კომპრომისებზე წასვლა..." - როგორ ანგრევენ ზოდიაქოს ნიშნები სასიყვარულო ურთიერთობას - Gemrielia.ge

"ადვილად შედიან კონფლიქტში და უჭირთ კომპრომისებზე წასვლა..." - როგორ ანგრევენ ზოდიაქოს ნიშნები სასიყვარულო ურთიერთობას

ადა­მი­ა­ნებს შო­რის ურ­თი­ერ­თო­ბა შე­იძ­ლე­ბა იყოს რთუ­ლი და ზოგ­ჯერ და­მან­გრე­ვე­ლი. გა­არ­კვი­ეთ, რამ შე­იძ­ლე­ბა ხელი შე­უ­შა­ლოს თქვენს ურ­თი­ერ­თო­ბას და რო­გორ მო­აგ­ვა­როთ ის ახ­ლა­ვე.

ვერ­ძი ცნო­ბი­ლია თა­ვი­სი ვნე­ბი­თა და ენერ­გი­ით, მაგ­რამ ზოგ­ჯერ შე­იძ­ლე­ბა იყოს ზედ­მე­ტად თავ­და­ჯე­რე­ბუ­ლი და აგ­რე­სი­უ­ლი. ვერ­ძე­ბი ად­ვი­ლად შე­დი­ან კონ­ფლიქ­ტში და ყო­ველ­თვის არ არი­ან მზად კომ­პრო­მი­სის­თვის, რა­მაც შე­იძ­ლე­ბა გა­მო­იწ­ვი­ოს ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბის გა­ნად­გუ­რე­ბა.

კურო აფა­სებს სტა­ბი­ლუ­რო­ბას და კომ­ფორ­ტს, მაგ­რამ ზოგ­ჯერ შე­იძ­ლე­ბა იყოს ძა­ლი­ან ჯი­უ­ტი და მო­უქ­ნე­ლი. მაგ­რამ რაც მთა­ვა­რია, კუ­რო­ებს უჭირთ თა­ვი­ან­თი გრძნო­ბე­ბის და ემო­ცი­ე­ბის გა­მო­ხატ­ვა, ამ ყვე­ლა­ფერ­მა შე­იძ­ლე­ბა შექ­მნას და­ძა­ბუ­ლო­ბა ურ­თი­ერ­თო­ბებ­ში.

ტყუპს აქვთ მკვეთ­რი გო­ნე­ბა, მაგ­რამ ხში­რად არას­ტა­ბი­ლუ­რი და ცვა­ლე­ბა­დია. შე­უძ­ლი­ათ სწრა­ფად შეც­ვა­ლონ გან­წყო­ბა და ინ­ტე­რე­სე­ბი, რა­მაც შე­იძ­ლე­ბა გა­მო­იწ­ვი­ოს გა­უ­გებ­რო­ბე­ბი პარტნი­ორ­თან. ყვე­ლა არ არის მზად გა­არ­კვი­ოს, რა გა­წუ­ხებთ და რა­ტომ შე­იც­ვა­ლა ყვე­ლა­ფე­რი მკვეთ­რად.

კირჩხი­ბე­ბი ემო­ცი­უ­რე­ბი და მზრუნ­ვე­ლე­ბი არი­ან, მაგ­რამ ზოგ­ჯერ ისი­ნი ზედ­მე­ტად იცა­ვენ. მათი ქცე­ვა მშობ­ლე­ბის ქცე­ვის მსგავ­სია. მათ ასე­ვე შე­იძ­ლე­ბა გა­უ­ჭირ­დეთ სა­ზღვრე­ბის დად­გე­ნა და ნდო­ბა. ეს ყვე­ლა­ფე­რი იწ­ვევს კონ­ფლიქ­ტებს...განაგრძეთ კითხვა