როგორი ფინანსური თვე გექნებათ ზოდიაქოს ნიშნის მიხედვით? - ივნისის ასტროლოგიური პროგნოზი - Gemrielia.ge

როგორი ფინანსური თვე გექნებათ ზოდიაქოს ნიშნის მიხედვით? - ივნისის ასტროლოგიური პროგნოზი

ვერ­ძი

ივ­ნი­სი სიმ­შვი­დი­სა და სტა­ბი­ლუ­რო­ბის დროა ფი­ნან­სე­ბის­თვის, თუმ­ცა, მა­საც აქვს თა­ვი­სი და­დე­ბი­თი და უარ­ყო­ფი­თი მხა­რე­ე­ბი. არ არის მო­სა­ლოდ­ნე­ლი მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი ცვლი­ლე­ბე­ბი ან ნახ­ტო­მი მო­გე­ბა­ზე და ფუ­ლა­დი ბრუნ­ვა. 11 ივ­ნი­სი­დან რე­კო­მენ­დე­ბუ­ლი არაა ახალ სფე­რო­ებ­ში გა­დას­ვლა, ახა­ლი სა­მუ­შა­ოს და­წყე­ბა, რე­ფორ­მე­ბის გა­ტა­რე­ბა ან ახა­ლი სტრა­ტე­გი­ე­ბის გა­მო­ყე­ნე­ბა ბიზ­ნეს­ში. სა­სურ­ვე­ლია მუ­შა­ო­ბა ნაც­ნობ გა­რე­მო­ში და ძვე­ლი წე­სე­ბით. არ უნდა ელო­დოთ სწრაფ ანა­ზღა­უ­რე­ბას და­წყე­ბუ­ლი პრო­ექ­ტე­ბი­დან და და­ბან­დე­ბუ­ლი რე­სურ­სე­ბი­დან. უმ­ჯო­ბე­სია და­ხარ­ჯოთ ფული ხა­რის­ხი­ან ნივ­თებ­ზე.

კურო

ივ­ნის­ში შე­იძ­ლე­ბა ბევ­რი ენერ­გია და ნერ­ვე­ბი და­ხარ­ჯოთ მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი სი­კე­თის მო­პო­ვე­ბა­ზე, სა­ნაც­ვლოდ მი­ი­ღოთ არა მხო­ლოდ მო­გე­ბა, არა­მედ დაღ­ლი­ლო­ბა და პრო­ფე­სი­უ­ლი გა­დაწ­ვა. სა­სურ­ვე­ლია ენერ­გი­ის და­ზოგ­ვა ზედ­მე­ტი მუ­შა­ო­ბი­სა და სტრე­სის თა­ვი­დან აცი­ლე­ბით. ივ­ნის­ში კარ­გი ფუ­ლის გა­მო­მუ­შა­ვე­ბა შე­გიძ­ლი­ათ ნე­ბის­მი­ერ სფე­რო­ში, რო­მე­ლიც მო­ი­თხოვს არა მხო­ლოდ ფი­ზი­კურ ძა­ლას, არა­მედ "ოქ­როს ხე­ლე­ბის" გა­მო­ყე­ნე­ბას. წარ­მა­ტე­ბა გე­ლო­დე­ბათ პა­რიკ­მა­ხერს, მკე­რავს, დი­ზა­ი­ნერს, მა­ნი­კი­უ­რი­სა და მა­სა­ჟის­ტის სპე­ცი­ა­ლის­ტებს.

ტყუ­პი

ივ­ნი­სის პირ­ვე­ლი ნა­ხე­ვა­რი ხელ­საყ­რე­ლი დროა საქ­მი­ა­ნი ცხოვ­რე­ბი­სა და ბიზ­ნე­სის­თვის. წი­ნაა მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი ზა­რე­ბის, მოგ­ზა­უ­რო­ბე­ბის, მო­ლა­პა­რა­კე­ბე­ბის და გა­რი­გე­ბე­ბის სე­რია. ვაჭ­რო­ბა და ყიდ­ვა-გა­ყიდ­ვას­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი ნე­ბის­მი­ე­რი ბიზ­ნე­სი აღ­ზევ­დე­ბა. შე­გიძ­ლი­ათ გა­ყი­დოთ და შე­ი­ძი­ნოთ რა­ი­მე უკე­თეს ფა­სად, გა­ა­კე­თოთ სა­სი­ა­მოვ­ნო შეს­ყიდ­ვე­ბი ფას­დაკ­ლე­ბით და გა­ა­ფარ­თო­ოთ თქვე­ნი მომ­ხმა­რებ­ლის ბაზა. შე­გიძ­ლი­ათ მო­ლა­პა­რა­კე­ბა და თან­ხმო­ბის მი­ღე­ბა იმ ადა­მი­ა­ნის­გა­ნაც კი, ვინც არ არის მიჩ­ვე­უ­ლი დათ­მო­ბებ­ზე წას­ვლას. კა­ნო­ნიც თქვენს მხა­რეს იქ­ნე­ბა. ივ­ნი­სი კარ­გი თვეა შე­ღა­ვა­თე­ბი­სა და კომ­პენ­სა­ცი­ის, მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი და ფუ­ლა­დი პრე­ტენ­ზი­ე­ბის შე­სა­ხებ გა­ნა­ცხა­დე­ბის წარ­დგე­ნის­თვის.

კირჩხი­ბი

პლა­ნე­ტა­რუ­ლი ას­პექ­ტე­ბის გამო ივ­ნი­სი ორ ნა­წი­ლად იყო­ფა. ერთი ხელ­საყ­რე­ლია კო­მუ­ნი­კა­ცი­ის­თვის, თა­ნამ­შრომ­ლო­ბი­სა და გუნ­დუ­რი მუ­შა­ო­ბის­თვის, მე­ო­რე: თვით­რე­ა­ლი­ზე­ბის­თვის და პი­რა­დი ამ­ბი­ცი­ე­ბი­სა და სა­ჭი­რო­ე­ბე­ბის დაკ­მა­ყო­ფი­ლე­ბის­თვის. 17 ივ­ნი­სი­დან მო­სა­ლოდ­ნე­ლია სა­სი­ა­მოვ­ნო სი­ურპრი­ზე­ბი, სა­ინ­ტე­რე­სო ბიზ­ნეს­წი­ნა­და­დე­ბა, და­წი­ნა­უ­რე­ბა, ჯილ­დო, წა­ხა­ლი­სე­ბა და სა­ჩუქ­რე­ბი. გე­ლო­დე­ბათ არა მხო­ლოდ მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი სარ­გე­ბე­ლი, არა­მედ პო­ზი­ტი­უ­რი და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა. თქვე­ნი იმი­ჯი და გა­რეგ­ნო­ბა გახ­დე­ბა მაგ­ნი­ტი ბიზ­ნეს­ში და პი­რად ცხოვ­რე­ბა­ში სწო­რი ადა­მი­ა­ნე­ბის მო­სა­ზი­დად. აქ­ტუ­ა­ლუ­რია მო­დი­სა და სი­ლა­მა­ზის ინ­დუსტრი­ა­ზე, ლა­მაზ ტან­საც­მელ­ზე, კოს­მე­ტო­ლო­გე­ბის, მა­სა­ჟის­ტთა და სტო­მა­ტო­ლო­გე­ბის მომ­სა­ხუ­რე­ბა­ზე ფუ­ლის და­ხარ­ჯვა...განაგრძეთ კითხვა