თბილისში ბარამბოს სანაყინე ჯიხურები გაიხსნა - Gemrielia.ge

თბილისში ბარამბოს სანაყინე ჯიხურები გაიხსნა

რა თქმა უნდა, არ­სე­ბობს გემ­რი­ე­ლი ნა­ყი­ნი, მაგ­რამ ბარ­ამ­ბო ყვე­ლა­ზე გემ­რი­ე­ლია!

15 წლი­ა­ნი ის­ტო­რი­ის მქო­ნე, ქარ­თუ­ლი ტკბი­ლე­უ­ლის კომ­პა­ნია ბარ­ამ­ბო, ბაზ­რის ახალ სეგ­მენტზე შე­ვი­და და სა­ნა­ყი­ნე ჯი­ხუ­რე­ბი გახ­სნა. ბრენ­დი, რო­მე­ლიც მომ­ხმა­რებ­ლის­თვის მრა­ვალ­ფე­რო­ვან ასორ­ტი­მენ­ტთან, სან­დო­ო­ბას­თან და სტა­ბი­ლუ­რად მა­ღალ ხა­რისხთან ასო­ცირ­დე­ბა, კი­დევ ერთ სი­ახ­ლეს სთა­ვა­ზობს მომ­ხმა­რე­ბელს ჩა­მო­სას­ხმე­ლი ნა­ყი­ნის სა­ხით. კომ­პა­ნი­ის ტექ­ნო­ლო­გე­ბი დიდი ხნის გან­მავ­ლო­ბა­ში მუ­შა­ობ­დნენ, რომ ამ ცივი და ტკბი­ლი ნუგ­ბა­რის მოყ­ვა­რუ­ლე­ბის­თვის, გა­მორ­ჩე­უ­ლი გე­მოს და მა­ღა­ლი ხა­რის­ხის პრო­დუქ­ტი შე­ე­თა­ვა­ზე­ბი­ნათ. გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი აქ­ცენ­ტი ამ შემ­თხვე­ვა­შიც გე­მოვ­ნურ მა­ხა­სი­ა­თებ­ლებ­სა და ხა­რისხზე გა­კეთ­და, რად­გან ნა­ყი­ნი ერ­თნა­ი­რად უყ­ვარს დიდ­საც და პა­ტა­რა­საც ამი­ტომ, თუ ნამ­დვი­ლი ნა­ყი­ნი გინ­და, ე.ი. გინ­და ბარ­ამ­ბო!

ივე­რი რუ­ა­ძე, ბარ­ამ­ბოს ხა­რის­ხის და ტექ­ნო­ლო­გი­უ­რი პრო­ცე­სე­ბის მარ­თვის მე­ნე­ჯე­რი: „ბარ­ამ­ბოს ის­ტო­რია, და­ი­წყო ჩა­ნა­ფიქ­რით, რომ კომ­პა­ნი­ის მიერ წარ­მო­ე­ბუ­ლი ყო­ვე­ლი პრო­დუქ­ტი მა­ღა­ლი ხა­რის­ხის ყო­ფი­ლი­ყო. როცა ხა­რისხზე ვსა­უბ­რობთ, პირ­ველ­ყოვ­ლი­სა მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია სურ­სა­თის უვ­ნებ­ლო­ბა და გე­მოვ­ნუ­რი თვი­სე­ბე­ბი. ამ მი­მარ­თუ­ლე­ბით ჩვე­ნი კომ­პა­ნია წლე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში იღ­რმა­ვებს ცოდ­ნა­სა და გა­მოც­დი­ლე­ბას, რის ხარ­ჯზეც ვი­ღებთ იმ შე­დეგს, რაც გვაქვს. ამას­თან მუდ­მი­ვად მი­ვის­წრაფ­ვით სრულ­ყო­ფის­კენ.

წლე­ვან­დელ ნა­ყი­ნის სე­ზონს ბარ­ამ­ბო სი­ახ­ლით იწყებს, უფრო მე­ტად დახ­ვე­წი­ლი, გემ­რი­ე­ლი, ხა­რის­ხი­ა­ნი და გა­ნუ­მე­ო­რე­ბე­ლი პრო­დუქ­ტე­ბით. რა თქმა უნდა, არ­სე­ბობს გემ­რი­ე­ლი ნა­ყი­ნე­ბი, მაგ­რამ ჩვე­ნი აზ­რით, ეს კი­დევ უფრო გემ­რი­ე­ლია და გვი­ხა­რია, რომ ამას მომ­ხმა­რე­ბე­ლი და­გე­მოვ­ნე­ბის­თა­ნა­ვე აღ­ნიშ­ნავს. გე­მო­ებს გან­სა­ზღვრავს მა­ღალ­ხა­რის­ხი­ა­ნი ნედ­ლე­უ­ლი და ორი­გი­ნა­ლუ­რი რე­ცეპ­ტე­ბი. შე­საძ­ლებ­ლო­ბა გაქვთ და­ა­გე­მოვ­ნოთ ჩვე­ნი ყა­ვის ნა­ყი­ნი, ან შე­იგ­რძნოთ ნე­კერ­ჩხლის სირო­ფი­თა და მო­ხა­ლუ­ლი კა­რა­მე­ლი­ზი­რე­ბუ­ლი ნიგვზით მომ­ზა­დე­ბუ­ლი ნა­ყი­ნის გემო. ვი­ღა­ცას შე­საძ­ლოა ნამ­ცხვრი­სა და ნა­ღე­ბის ნა­ზა­ვის გემო უფრო მო­ე­წო­ნოს... მრა­ვალ­ფე­რო­ვა­ნი გე­მო­ე­ბია, ვნა­ხოთ რო­მე­ლი მათ­გა­ნი გახ­დე­ბა მომ­ხმა­რებ­ლის ფა­ვო­რი­ტი.

გე­მოვ­ნუ­რი თვი­სე­ბე­ბის დახ­ვე­წა­სა და მრა­ვალ­ფე­როვ­ნე­ბას­თან ერ­თად, გა­ათ­მა­გე­ბუ­ლი ძა­ლის­ხმე­ვით ხდე­ბა ხა­რის­ხის მარ­თვა. ამას­თან, პრო­დუქ­ტის ვი­ზუ­ა­ლურ მხა­რე­საც დიდი ყუ­რა­დღე­ბა და­ვუთ­მეთ. ჩა­მო­სას­ხმე­ლი ნა­ყი­ნე­ბის­თვის სხვა­დას­ხვა ფე­რი­სა და ზო­მის ვაფ­ლის კო­ლო­ფებს ვთა­ვა­ზობთ მომ­ხმა­რე­ბელს. გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი მოყ­ვა­რუ­ლე­ბის­თვის დიდი ზო­მი­სას, რო­მელ­შიც ნა­ყი­ნის 3 - 5 ბურ­თუ­ლა თავ­სდე­ბა. არის ასე­ვე სტან­დარ­ტუ­ლი და პა­ტა­რა ზო­მის ვაფ­ლის კო­ლო­ფე­ბი“.

ბარ­ამ­ბო მომ­ხმა­რე­ბელს ყო­ველ წელს სთა­ვა­ზობს სი­ახ­ლე­ებს. მომ­ხმა­რებ­ლის სურ­ვი­ლის, მო­თხოვ­ნე­ბი­სა და სა­ჭი­რო­ე­ბის შე­სა­ბა­მი­სად, კომ­პა­ნია ახა­ლი გე­მოს, ფორ­მის თუ ტექ­ნო­ლო­გი­ის შე­მუ­შა­ვე­ბით, თა­ვის ასორ­ტი­მენტს სულ უფრო მრა­ვალ­ფე­რო­ვანს ხდის. გა­მო­ნაკ­ლი­სი არც მიმ­დი­ნა­რე წე­ლია, რო­მე­ლიც ბარ­ამ­ბოს ის­ტო­რი­ა­ში სტრა­ტე­გი­უ­ლი მნიშ­ვნე­ლო­ბის ახა­ლი პრო­ექ­ტით ჩა­ი­წე­რე­ბა. ახა­ლი კონ­ცეფ­ცი­ის სა­ნა­ყი­ნე ჯი­ხუ­რებ­ში მომ­ხმა­რე­ბელს მრა­ვალ­ფე­რო­ვა­ნი მე­ნიუ და ხა­რის­ხი­ა­ნი პრო­დუქ­ცი­ის დიდი არ­ჩე­ვა­ნი დახ­ვდე­ბა, სა­დაც მთა­ვა­რი პრო­დუქ­ტი ბარ­ამ­ბოს ჩა­მო­სას­ხმე­ლი ნა­ყი­ნი იქ­ნე­ბა. ერ­თგუ­ლი და ლო­ი­ა­ლუ­რი მომ­ხმა­რებ­ლის გარ­და, ახა­ლი პრო­დუქ­ტი­თა და კონ­ცეფ­ცი­ით, ბარ­ამ­ბო ახალ სა­მომ­ხმა­რებ­ლო სეგ­მენტზე გას­ვლა­საც გეგ­მავს.

ანა სა­რიშ­ვი­ლი, პრო­ექ­ტის მე­ნე­ჯე­რი: „ბარ­ამ­ბოს 15 წლის იუ­ბი­ლე­ზე კომ­პა­ნი­ამ მომ­ხმა­რე­ბელს და სა­კუ­თარ თავს ახა­ლი , ფან­ტას­ტი­კუ­რი სივ­რცე­ე­ბის სა­ხით სა­ჩუ­ქა­რი გა­უ­კე­თა. ჩა­მო­სას­ხმე­ლი ნა­ყი­ნი აქამ­დე კომ­პა­ნი­ას არ უწარ­მო­ე­ბია. ძა­ლი­ან დიდ­ხანს ვმუ­შა­ობ­დით, რომ ეს პრო­დუქ­ტიც ყო­ფი­ლი­ყო ისე­თი, რო­გო­რიც ჩვენს მომ­ხმა­რე­ბელს ეკად­რე­ბა. გვინ­დო­და ის სივ­რცეც გვქო­ნო­და, სა­დაც ერ­თგუ­ლე­ბი­სა და სიყ­ვა­რუ­ლის­თვის მად­ლო­ბას ვე­ტყო­დით ყვე­ლა მათ­განს.

ასორ­ტი­მენ­ტის თვალ­საზ­რი­სით, ამ­ჟა­მად კომ­პა­ნია გთა­ვა­ზობთ ისეთ პრო­დუქ­ტებს, რო­მე­ლიც აქამ­დე არ უწარ­მო­ე­ბია. ესე­ნია: 10 სა­ხე­ო­ბის ნა­ყი­ნი, ჩა­მო­სას­ხმე­ლი ნა­ყი­ნი, და­ნა­მა­ტე­ბის იდეა და ა.შ. ვფიქ­რობ, შევ­ძლებთ ყვე­ლას გე­მოვ­ნე­ბას მო­ვერ­გოთ. ძა­ლი­ან დიდი ენ­თუ­ზი­აზ­მით ვაგ­რძე­ლებთ მუ­შა­ო­ბას და სამი წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში ვფიქ­რობთ, რომ შევ­ძლებთ ახ­ლოს მი­ვი­დეთ ყვე­ლას­თან, ვი­საც ბარ­ამ­ბო უყ­ვარს“.

თავ­და­პირ­ვე­ლად ბარ­ამ­ბოს ჯი­ხუ­რე­ბის ქსე­ლი თბი­ლი­სის მას­შტა­ბით იქ­ნე­ბა ხელ­მი­საწ­ვდო­მი ორი ძი­რი­თა­დი სა­ვაჭ­რო ცენ­ტრის ტე­რი­ტო­რი­ა­ზე და და­მა­ტე­ბით take away კონ­ცეფ­ცი­ის ობი­ექ­ტი მე­ლი­ქიშ­ვი­ლის გამ­ზირ­ზე. ჯი­ხუ­რე­ბის ახა­ლი პრო­ექ­ტით „ბარ­ამ­ბო“ კი­დევ უფრო და­უ­ახ­ლოვ­დე­ბა თა­ვის ერ­თგულ მომ­ხმა­რე­ბელს და შექ­მნის მათ­თან გა­დაკ­ვე­თის და­მა­ტე­ბით წერ­ტი­ლებს.

R