ვის ელოდება ივნისში ცვლილებები ბიზნესში? - ნახეთ როგორია ასტროლოგიური პროგნოზი ყველა ზოდიაქოს ნიშნისთვის - Gemrielia.ge

ვის ელოდება ივნისში ცვლილებები ბიზნესში? - ნახეთ როგორია ასტროლოგიური პროგნოზი ყველა ზოდიაქოს ნიშნისთვის

ვერ­ძი

17 ივ­ნი­სამ­დე გა­აქ­ტი­ურ­დე­ბა კო­მუ­ნი­კა­ცია, გა­იზ­რდე­ბა კონ­ტაქ­ტე­ბის რა­ო­დე­ნო­ბა. კარ­გი დროა გა­და­ად­გი­ლე­ბის­თვის, ქა­ლაქ­ში მოგ­ზა­უ­რო­ბის­თვის და ინ­ტე­ლექ­ტუ­ა­ლუ­რი საქ­მი­ა­ნო­ბის­თვის. 17-დან მეტი ყუ­რა­დღე­ბა მი­აქ­ცი­ეთ შე­მო­სა­ვალს. უფრო მეტ დროს და­უთ­მობთ ოჯა­ხურ სა­კი­თხებს და პრო­ფე­სი­უ­ლი სფე­რო ინერ­ცი­ით და­ი­წყებს მოძ­რა­ო­ბას. ეს პრო­დუქ­ტი­უ­ლი პე­რი­ო­დია სახ­ლში, დის­ტან­ცი­უ­რად მუ­შა­ო­ბის­თვის. გა­უ­ზი­ა­რეთ თქვე­ნი ეჭ­ვე­ბი და პრობ­ლე­მე­ბი საყ­ვა­რელ ადა­მი­ა­ნებს. შე­საძ­ლოა, პრო­ფე­სი­ო­ნა­ლუ­რი რჩე­ვე­ბი არ მოგ­ცენ, მაგ­რამ მო­რა­ლურ მხარ­და­ჭე­რას მი­ი­ღებთ. ივ­ნის­ში თქვენ­თვის გან­სა­კუთ­რე­ბით მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი იქ­ნე­ბა სამ­სა­ხურ­ში მე­გობ­რუ­ლი ატ­მოს­ფე­როს შექ­მნა. ეცა­დეთ, თა­ვი­დან აი­ცი­ლოთ კონ­ფლიქ­ტე­ბი. ზო­გი­ერ­თი დას­ვე­ნე­ბას გა­და­წყვეტს. ივ­ნი­სის მე­ო­რე ნა­ხე­ვა­რი კარ­გია ოჯახ­თან ერ­თად დას­ვე­ნე­ბის­თვის.

კურო

17 ივ­ნი­სამ­დე ყვე­ლა­ზე დიდ ყუ­რა­დღე­ბას მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი კე­თილ­დღე­ო­ბი­სა და სტა­ბი­ლუ­რო­ბის სა­კი­თხებს და­უთ­მობთ. ეს დრო უნდა გა­მო­ი­ყე­ნოთ კარ­გად ანა­ზღა­უ­რე­ბა­დი სა­მუ­შა­ოს მო­სა­ძებ­ნად ან და­წი­ნა­უ­რე­ბის­თვის. 17-დან მო­გინ­დე­ბათ უფრო აქ­ტი­უ­რი იყოთ ბიზ­ნეს­ში, და­იც­ვათ სა­კუ­თა­რი თვალ­საზ­რი­სი, შეხ­ვი­დეთ კა­მათ­სა და დის­კუ­სი­ა­ში კო­ლე­გებ­თან. ეს პო­ზი­ცია აა­მაღ­ლებს თქვენს ავ­ტო­რი­ტეტს და გაზ­რდის თქვენს ღი­რე­ბუ­ლე­ბას მე­ნე­ჯმენ­ტის თვალ­ში. ორა­ტო­რუ­ლი ნი­ჭის დე­მონ­სტრი­რე­ბით, დამ­ტკი­ცე­ბით, რომ მარ­თა­ლი ხართ და არ მის­ცემთ უფ­ლე­ბას თქვენს კონ­კუ­რენ­ტებს ან ოპო­ნენ­ტებს დაგ­ჯაბ­ნონ. გა­ი­უმ­ჯო­ბე­სეთ თქვე­ნი უნა­რე­ბი, შე­ის­წავ­ლეთ ახა­ლი და სა­სარ­გებ­ლო, მი­ი­ღეთ გა­მოც­დი­ლე­ბა უფ­რო­სი კო­ლე­გე­ბის­გან: ეს ყვე­ლა­ფე­რი სა­შუ­ა­ლე­ბას მოგ­ცემთ დი­ნა­მი­კუ­რად გან­ვი­თარ­დეთ. თუმ­ცა, თუ კა­რი­ე­რის ზრდა შე­უძ­ლე­ბე­ლია, შე­გიძ­ლი­ათ იფიქ­როთ სხვა სა­მუ­შა­ო­ზე ან გა­და­ხე­დოთ სა­მუ­შაო ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბას, ასე­ვე შეც­ვა­ლოთ თქვე­ნი ბიზ­ნეს პარტნი­ო­რე­ბი.

ტყუ­პი

17 ივ­ნი­სამ­დე პი­რა­დი საქ­მე­ე­ბით, პრო­ექ­ტე­ბით, პი­რა­დი ინი­ცი­ა­ტი­ვის გა­მოვ­ლე­ნი­თა და იდე­ე­ბით იქ­ნე­ბით და­ინ­ტე­რე­სე­ბუ­ლი. მერ­კუ­რი, თქვე­ნი მმარ­თვე­ლი, ხელს შე­უ­წყობს წარ­მა­ტე­ბულ მო­ლა­პა­რა­კე­ბებს და კონ­ტრაქ­ტე­ბის და­დე­ბას. 17-დან აქ­ცენ­ტი მა­ტე­რი­ა­ლურ და ფუ­ლად სფე­რო­ზე გა­და­ი­ნაც­ვლებს. ეცა­დეთ თქვე­ნი შე­მო­სა­ვა­ლი ისე გა­ა­ნა­წი­ლოთ, რომ ყვე­ლა­ფერ­ზე გე­ყოთ. კარ­გი პე­რი­ო­დია და­მა­ტე­ბი­თი შე­მო­სავ­ლის წყა­როს, ნა­ხე­ვარ გა­ნაკ­ვეთ­ზე მუ­შა­ო­ბის მო­სა­ძებ­ნად. ზო­გი­ერ­თი სა­კუ­თა­რი ბიზ­ნე­სის გახ­სნა­ზე და­ფიქ­რდე­ბა ან უფრო მა­ღა­ლა­ნა­ზღა­უ­რე­ბა­დი სა­მუ­შა­ოს ძებ­ნას და­ი­წყებს.

კირჩხი­ბი

17 ივ­ნი­სამ­დე ხელ­საყ­რე­ლი იქ­ნე­ბა მიმ­დი­ნა­რე საქ­მე­ებ­თან გამ­კლა­ვე­ბა და ადრე და­წყე­ბუ­ლი საქ­მე­ე­ბის დას­რუ­ლე­ბა. თუ შე­საძ­ლე­ბე­ლია, უმ­ჯო­ბე­სია და­ის­ვე­ნოთ ან წახ­ვი­დეთ შვე­ბუ­ლე­ბა­ში. ამ პე­რი­ოდ­ში თქვე­ნი ინ­ტუ­ი­ცია გაძ­ლი­ერ­დე­ბა. ენ­დეთ მას საქ­მი­ან სა­კი­თხებ­ში, რად­გან ის და­გეხ­მა­რე­ბათ სწო­რი გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბე­ბის მი­ღე­ბა­ში. მერ­კუ­რის ტრან­ზი­ტი თქვენს ნი­შან­ში სა­სარ­გებ­ლო გავ­ლე­ნას მო­ახ­დენს თქვენს ურ­თი­ერ­თო­ბა­ზე სხვებ­თან. ეს თქვენს ავ­ტო­რი­ტეტ­ზე კარგ გავ­ლე­ნას მო­ახ­დენს. თქვე­ნი იდე­ე­ბის უმე­ტე­სო­ბას კო­ლე­გე­ბი და ხელ­მძღვა­ნე­ლო­ბა და­უ­ჭერს მხარს. მათ შე­იძ­ლე­ბა მოგ­თხო­ვონ რჩე­ვა, მო­უს­მი­ნონ თქვენს აზრს. თქვენ უნდა იყოთ უფრო აქ­ტი­უ­რი და შეძ­ლოთ მიმ­დი­ნა­რე მოვ­ლე­ნებ­თან ადაპ­ტი­რე­ბა. 17-დან თვის ბო­ლომ­დე კარ­გი პე­რი­ო­დია კლი­ენ­ტე­ბის მო­სა­ძებ­ნად, სა­მუ­შა­ოდ და კვა­ლი­ფი­კა­ცი­ის ასა­მაღ­ლებ­ლად. ახლა გან­სა­კუთ­რე­ბით და­მა­ჯე­რე­ბე­ლი და მჭევ­რმე­ტყვე­ლი ხართ, ამი­ტომ ეცა­დეთ ეს დრო თქვენს სა­სარ­გებ­ლოდ გა­მო­ი­ყე­ნოთ. ეს კარ­გი დროა თქვე­ნი სურ­ვი­ლე­ბის რე­ა­ლი­ზა­ცი­ის­თვის...განაგრძეთ კითხვა