რომელია ზოდიაქოს საუკეთესო ნიშანი? - Gemrielia.ge

რომელია ზოდიაქოს საუკეთესო ნიშანი?

ზო­დი­ა­ქოს თი­თო­ე­უ­ლი ნი­შა­ნი უნი­კა­ლუ­რია. ყვე­ლას აქვს გა­მორ­ჩე­უ­ლი ხა­სი­ა­თი და ქცე­ვის თვი­სე­ბე­ბი. მაგ­რამ დღეს ჩვენ ვი­სა­უბ­რებთ 5 სა­უ­კე­თე­სო­ზე და ესე­ნია:

ლომი

ძლი­ე­რი მხა­რე­ე­ბი: ქა­რიზ­მა, ხიბ­ლი, თავ­და­ჯე­რე­ბუ­ლო­ბა, ამ­ბი­ცია, წარ­მა­ტე­ბის სურ­ვი­ლი, კე­თილ­შო­ბი­ლე­ბა და სი­კე­თე.

ჩა­მოთ­ვლი­ლი თვი­სე­ბე­ბის გარ­და, ლო­მებს აქვთ შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბი და მხატ­ვრუ­ლი ნიჭი. მათ შე­უძ­ლი­ათ გა­მო­ხა­ტონ სა­კუ­თა­რი თავი ხე­ლოვ­ნე­ბის სხვა­დას­ხვა დარ­გში: თე­ატ­რში, მუ­სი­კა­ში, ლი­ტე­რა­ტუ­რა­ში.

შე­უძ­ლი­ათ შთა­ა­გო­ნონ სხვე­ბი, იყ­ვნენ პა­სუ­ხის­მგე­ბე­ლი გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბე­ბის მი­ღე­ბა­ზე და შექ­მნან გუნ­დი სა­ერ­თო მიზ­ნის მი­საღ­წე­ვად.

სას­წო­რი

სას­წო­რე­ბი ის­წრაფ­ვი­ან ჰარ­მო­ნი­ის­კენ ყვე­ლა­ფერ­ში, რაც მათ გარ­შე­მოა. ხში­რია კომ­პრო­მი­სე­ბის პოვ­ნა და კონ­ფლიქ­ტე­ბის მოგ­ვა­რე­ბა. ისი­ნი გა­მო­ირ­ჩე­ვი­ან დიპ­ლო­მა­ტი­უ­რო­ბით და სა­ერ­თო ენის გა­მო­ნახ­ვის უნა­რით. შე­უძ­ლი­ათ მო­უს­მი­ნონ სხვე­ბის აზრს და იპო­ვონ გა­მო­სა­ვა­ლი, რო­მე­ლიც ყვე­ლა მხა­რეს მო­ერ­გე­ბა.

ძლი­ე­რი მხა­რე­ე­ბი: გან­ვი­თა­რე­ბუ­ლი სა­მარ­თლი­ა­ნო­ბის გრძნო­ბა, ნიჭი ხე­ლოვ­ნე­ბი­სა და სი­ლა­მა­ზის სფე­რო­ში, ანა­ლი­ტი­კუ­რი გო­ნე­ბა, ად­ვი­ლად პო­უ­ლო­ბენ სა­ერ­თო ენას სხვებ­თან...განაგრძეთ კითხვა