რომელ ზოდიაქოს ნიშნებს გაუმართლებთ სასიყვარულო ურთიერთობებში? - ნახეთ ივლისის თვის ასტროლოგიური პროგნოზი - Gemrielia.ge

რომელ ზოდიაქოს ნიშნებს გაუმართლებთ სასიყვარულო ურთიერთობებში? - ნახეთ ივლისის თვის ასტროლოგიური პროგნოზი

11 ივ­ლი­სის სიყ­ვა­რუ­ლის, ფლირ­ტი­სა და სი­ლა­მა­ზის პლა­ნე­ტა ვე­ნე­რა მზრუნ­ველ და ოჯახ­ზე ორი­ენ­ტი­რე­ბულ კირჩხიბ­ში გა­და­ვა. მო­ი­მა­ტებს წყვი­ლებს შო­რის ერ­თმა­ნეთ­ზე ზრუნ­ვა, რო­მან­ტი­კუ­ლი სა­ღა­მო­ე­ბი და სი­ურპრი­ზე­ბი. შეყ­ვა­რე­ბუ­ლებს თა­ნა­ცხოვ­რე­ბის, და­ქორ­წი­ნე­ბის, მარ­ტო­ხე­ლებს კი და­წყვი­ლე­ბის სურ­ვი­ლი გა­უჩ­ნდე­ბათ. გა­ი­გეთ, რა სი­ურპრი­ზებს გიმ­ზა­დებთ ვე­ნე­რა ივ­ლის­ში:

ვერ­ძი

11 ივ­ლი­სამ­დე ჰარ­მო­ნია და ურ­თი­ერ­თგა­გე­ბა გე­ლო­დე­ბათ ოჯა­ხურ ურ­თი­ერ­თო­ბებ­ში. ახ­ლობ­ლე­ბის­გან არა მხო­ლოდ ემო­ცი­უ­რი, ფი­ნან­სუ­რი მხარ­და­ჭე­რაც გე­ლო­დე­ბათ. შე­ეც­დე­ბით თქვე­ნი სახ­ლი გა­ხა­დოთ უფრო კომ­ფორ­ტუ­ლი და შექ­მნათ მას­ში მე­გობ­რუ­ლი ატ­მოს­ფე­რო. თუ დიდი ხა­ნია გინ­დო­დათ პარტნი­ო­რის ნა­თე­სა­ვებ­თან შეხ­ვედ­რა, მა­შინ ეს ხელ­საყ­რე­ლი პე­რი­ო­დია ამის­თვის. ასე­ვე შე­სა­ფე­რი­სია ქორ­წი­ლის, დღე­სას­წა­უ­ლე­ბის და ოჯა­ხუ­რი არ­და­დე­გე­ბის მო­წყო­ბის­თვის. თუ თა­ვი­სუ­ფა­ლი ხართ, ახ­ლობ­ლე­ბი და­გეხ­მა­რე­ბი­ან სა­ინ­ტე­რე­სო ადა­მი­ა­ნის გაც­ნო­ბა­ში.

11 ივ­ლი­სი­დან, ვე­ნე­რა გა­და­დის მე-5 სექ­ტორ­ში. ეს შე­სა­ნიშ­ნა­ვი დრო იქ­ნე­ბა სხვა­დას­ხვა ნაც­ნო­ბო­ბის­თვის და დრო­ის სა­სი­ა­მოვ­ნოს გა­ტა­რე­ბის­თვის. სამ­ყა­რო ბევრ შე­საძ­ლებ­ლო­ბას გა­გიხ­სნით პი­რა­დი ცხოვ­რე­ბის შე­საც­ვლე­ლად. მაგ­რამ უნდა გა­მო­ავ­ლი­ნოთ სა­კუ­თა­რი სურ­ვი­ლი რომ გა­ინ­ტე­რე­სებთ რო­მან­ტი­კუ­ლი ნაც­ნო­ბო­ბა. იყა­ვით ღია კო­მუ­ნი­კა­ცი­ის­თვის, ფლირ­ტის­თვის, უფრო ხში­რად ეწ­ვი­ეთ ად­გი­ლებს, სა­დაც ბევ­რი ადა­მი­ა­ნი იკ­რი­ბე­ბა. თუ არ მოგ­წონთ წვე­უ­ლე­ბე­ბი, მა­შინ ინ­ტერ­ნე­ტი გა­მო­ი­ყე­ნეთ ადა­მი­ა­ნებ­თან შე­სახ­ვედ­რად. ახალ ურ­თი­ერ­თო­ბა­ში შე­იძ­ლე­ბა ბევ­რი რო­მან­ტი­კა და დი­ნა­მი­კა იყოს.

შე­ე­ცა­დეთ არ­სე­ბულ ურ­თი­ერ­თო­ბა­ში მეტი სი­ხა­რუ­ლი, სი­ნა­ზე, რო­მან­ტიზ­მი და ნა­თე­ლი ემო­ცი­ე­ბი შე­ი­ტა­ნოთ. უფრო ხში­რად მო­ა­წყვეთ პა­ემ­ნე­ბი, გა­უ­კე­თეთ საყ­ვა­რელ ადა­მი­ანს სი­ურპრი­ზე­ბი, გა­ა­ნე­ბივ­რეთ კომ­პლი­მენ­ტე­ბით. ასე­ვე კარ­გია, თუ მთე­ლი ოჯა­ხი და­სას­ვე­ნებ­ლად ერ­თად წახ­ვალთ. შე­იძ­ლე­ბა წინა პლან­ზე წა­მო­ვი­დეს ბავ­შვე­ბის თე­მაც. მათ­თან ურ­თი­ერ­თო­ბა დიდ სი­ხა­რულს და და­დე­ბით ემო­ცი­ებს მო­გი­ტანთ.

კურო

11 ივ­ლი­სამ­დე კარ­გი დროა, რო­დე­საც ხდე­ბა სა­სი­ა­მოვ­ნო რო­მან­ტი­კუ­ლი შეხ­ვედ­რე­ბი და ჩნდე­ბა ახა­ლი სე­რი­ო­ზუ­ლი ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბი. შე­გიძ­ლი­ათ მარ­ტი­ვად იპო­ვოთ სწო­რი სი­ტყვე­ბი და მი­მარ­თოთ სა­უ­ბა­რი თქვენ­თვის სა­სურ­ვე­ლი მი­მარ­თუ­ლე­ბით. თქვე­ნი ურ­თი­ერ­თო­ბა სა­პი­რის­პი­რო სქეს­თან იქ­ნე­ბა ემო­ცი­უ­რი, გულ­წრფე­ლი და ამაღ­ლე­ბუ­ლი. მო­სა­ლოდ­ნე­ლია ვირ­ტუ­ა­ლუ­რი რო­მა­ნი და ნაც­ნო­ბო­ბა გაც­ნო­ბის სა­ი­ტებ­ზეც. შე­იძ­ლე­ბა და­ი­წყოთ ურ­თი­ერ­თო­ბა ასა­კით უმ­ცროს­თან. ახლო ნა­თე­სა­ვებ­თან ურ­თი­ერ­თო­ბა შე­იძ­ლე­ბა საგ­რძნობ­ლად გა­უმ­ჯო­ბეს­დეს. უფრო მეტ დროს გა­ა­ტა­რებთ და-ძმას­თან და ისი­ა­მოვ­ნებთ მათ­თან ურ­თი­ერ­თო­ბით.

11 ივ­ლი­სი­დან შეხ­ვდე­ბით სუ­ლით ახ­ლო­ბელ ადა­მი­ანს, მსგავ­სი ინ­ტე­რე­სე­ბი­თა და გა­ტა­ცე­ბე­ბით. შეძ­ლებთ შექ­მნათ ძლი­ე­რი და ჰარ­მო­ნი­უ­ლი ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბი, რაც დრო­თა გან­მავ­ლო­ბა­ში მხო­ლოდ გაძ­ლი­ერ­დე­ბა. და­წყვი­ლე­ბუ­ლე­ბის­თვის დად­გე­ბა ბედ­ნი­ე­რი და მშვი­დი დრო. მთელ თა­ვი­სუ­ფალ დროს სახ­ლში, საყ­ვა­რელ ადა­მი­ან­თან ერ­თად გა­ა­ტა­რებთ. სა­ო­ჯა­ხო მო­ვა­ლე­ო­ბე­ბი ასე­ვე არ იქ­ნე­ბა კა­მა­თის სა­გა­ნი: თქვენ შე­გიძ­ლი­ათ მარ­ტი­ვად მო­აგ­ვა­როთ ყო­ველ­დღი­უ­რი სა­კი­თხე­ბი და ყო­ველ­თვის შე­გიძ­ლი­ათ თქვე­ნი ოჯა­ხის დახ­მა­რე­ბის იმე­დი გქონ­დეთ.

გარ­კვე­უ­ლი და­ძა­ბუ­ლო­ბა შე­იძ­ლე­ბა შე­იქ­მნას თვის შუა რი­ცხვებ­ში, როცა ფი­ნან­სუ­რი სა­კი­თხე­ბის გან­ხილ­ვა ან გა­და­ხედ­ვა დაგ­ჭირ­დე­ბათ. სირ­თუ­ლე­ე­ბი აგ­რეთ­ვე შე­იძ­ლე­ბა წარ­მო­იშ­ვას შვე­ბუ­ლე­ბის ან ერ­თობ­ლი­ვი მოგ­ზა­უ­რო­ბის და­გეგ­მვი­სას. ვარ­სკვლა­ვე­ბი გირ­ჩე­ვენ, ყვე­ლა სა­კი­თხის მშვი­დო­ბი­ა­ნად მოგ­ვა­რე­ბას, კომ­პრო­მი­სებ­ზე და­თან­ხმე­ბას და ურ­თი­ერ­თსა­სარ­გებ­ლო გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბე­ბის ძი­ე­ბას.

ტყუ­პი

ქალ­ბა­ტო­ნებს გა­გიჩ­ნდე­ბათ ლტოლ­ვა ძვი­რად ღი­რე­ბუ­ლი და მდიდ­რუ­ლი ნივ­თე­ბის მი­მართ. შე­ეც­დე­ბით ახალ­ნა­ყი­დი სამ­კა­უ­ლე­ბი­თა ან მო­დუ­რი ტან­საც­მლით მო­ი­წო­ნოთ თავი, ზოგ­ჯერ მხო­ლოდ იმის­თვის, რომ თავი დე­დოფ­ლად იგ­რძნოს. მა­მა­კა­ცებს მო­გინ­დე­ბათ საყ­ვა­რე­ლი ადა­მი­ა­ნის­თვის სა­ჩუქ­რე­ბის გა­ცე­მა და სა­სი­ა­მოვ­ნო სი­ურპრი­ზე­ბის მო­წყო­ბა. გემ­რი­ელ საკ­ვებს და სა­სი­ა­მოვ­ნო სურ­ნელს შე­უძ­ლია სი­ა­მოვ­ნე­ბა გა­მო­იწ­ვი­ოს; სექ­სუ­ა­ლუ­რი კონ­ტაქ­ტე­ბი გახ­დე­ბა უფრო ნა­თე­ლი და ინ­ტენ­სი­უ­რი.

11 ივ­ლი­სი­დან მარ­ტო­ხე­ლებს გაქვთ შან­სი, შეხ­ვდეთ გან­სა­კუთ­რე­ბულ ადა­მი­ანს და და­ი­წყოთ ხან­გრძლი­ვი ურ­თი­ერ­თო­ბა. კარ­გი დროა ფლირ­ტის­თვის, ყუ­რა­დღე­ბის გა­მო­სა­ხა­ტა­ვად და კომ­პლი­მენ­ტე­ბის­თვის. თუ სიმ­პა­თია ორ­მხრი­ვია, მა­შინ აჩ­ვე­ნეთ თა­ნა­მო­სა­უბ­რეს, რომ თქვე­ნი გან­ზრახ­ვე­ბი სე­რი­ო­ზუ­ლია და მზად ხართ ურ­თი­ერ­თო­ბის­თვის.

შეხ­ვედ­რა შე­იძ­ლე­ბა შედ­გეს ხალ­ხმრა­ვალ წვე­უ­ლე­ბა­ზე ან გა­მო­ფე­ნა­ზე. ნუ იტყვით უარს მო­საწ­ვე­ვებ­ზე, გა­ა­ტა­რეთ დრო სხვა­დას­ხვა ღო­ნის­ძი­ე­ბებ­ზე. ვარ­სკვლა­ვე­ბი ასე­ვე გირ­ჩე­ვენ, რომ უფრო აქ­ტი­უ­რე­ბი იყოთ სო­ცი­ა­ლურ ქსე­ლებ­სა და გაც­ნო­ბის სა­ი­ტებ­ზე. ზო­გი­ერ­თმა შე­იძ­ლე­ბა რო­მან­ტი­კუ­ლი ურ­თი­ერ­თო­ბა და­ი­წყოთ მე­გო­ბარ­თან, მე­ზო­ბელ­თან ან კო­ლე­გას­თან.

და­ქორ­წი­ნე­ბუ­ლე­ბის ურ­თი­ერ­თო­ბა დიდი ალ­ბა­თო­ბით ჰარ­მო­ნი­უ­ლი იქ­ნე­ბა. ყვე­ლა მნიშ­ვნე­ლო­ვან სა­კი­თხზე ურ­თი­ერ­თგა­გე­ბას მი­აღ­წევთ. თუმ­ცა, თვის ბო­ლოს შე­იძ­ლე­ბა და­ძა­ბუ­ლო­ბა და ჩხუ­ბი წარ­მო­იშ­ვას ფი­ნან­სუ­რი ხარ­ჯე­ბის გამო. რაც უფრო სწრა­ფად მიხ­ვალთ კომ­პრო­მი­სამ­დე, მით ნაკ­ლე­ბი მი­ზე­ზი გექ­ნე­ბათ ჩხუ­ბი­სა და შე­უ­რა­ცხყო­ფის­თვის.

კირჩხი­ბი

ივ­ლი­სის და­სა­წყის­ში უფრო მიმ­ზიდ­ვე­ლი და ქა­რიზ­მა­ტუ­ლი გახ­დე­ბით. უფრო მეტ დროს და­უთ­მობთ გა­რეგ­ნო­ბას და რა­ღა­ცას შეც­ვლით სა­კუ­თარ იმი­ჯში. ამ დროს თქვენ­თვის გან­სა­კუთ­რე­ბით მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი იქ­ნე­ბა, რას ფიქ­რო­ბენ სხვე­ბი თქვენ­ზე. უფრო დიპ­ლო­მა­ტი­უ­რი, ტაქ­ტი­ა­ნი გახ­დე­ბით, იღ­ბა­ლი გეხ­მა­რე­ბათ და ეს სა­შუ­ა­ლე­ბას გაძ­ლევთ მო­ი­გოთ თქვე­ნი თა­ნა­მო­სა­უბ­რე­ე­ბის გული. კარ­გი პე­რი­ო­დია ოჯა­ხუ­რი და სა­სიყ­ვა­რუ­ლო სა­კი­თხე­ბის მო­საგ­ვა­რებ­ლად.

11 ივ­ლი­სი­დან ღი­რე­ბუ­ლე­ბე­ბი და ფი­ნან­სუ­რი სა­კი­თხე­ბი გახ­დე­ბა აქ­ტუ­ა­ლუ­რი. გაძ­ლი­ერ­დე­ბა მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი სი­კე­თის მნიშ­ვნე­ლო­ბა ურ­თი­ერ­თო­ბებ­ში. შე­გიძ­ლი­ათ მო­ი­ძი­ოთ პარტნი­ო­რე­ბი, რომ­ლე­ბიც უზ­რუნ­ველგყო­ფენ ფი­ნან­სუ­რად. სიყ­ვა­რუ­ლი შე­იძ­ლე­ბა გა­მო­ი­ხა­ტოს მზრუნ­ვე­ლო­ბით, სა­ჩუქ­რე­ბით. სი­ა­მოვ­ნე­ბა და სენ­სუ­ა­ლუ­რო­ბა გახ­დე­ბა რო­მან­ტი­კულ ურ­თი­ერ­თო­ბებ­ში აუ­ცი­ლე­ბე­ლი. მათ­თვის, ვინც უკვე გრძელ­ვა­დი­ან ურ­თი­ერ­თო­ბა­შია, ჰარ­მო­ნი­ი­სა და სტა­ბი­ლუ­რო­ბის პე­რი­ო­დი დგე­ბა. ურ­თი­ერ­თო­ბა მშვი­დი და სა­ი­მე­დო იქ­ნე­ბა. სახ­ლში არ­სე­ბუ­ლი ატ­მოს­ფე­რო და­გეხ­მა­რე­ბათ გა­ი­უმ­ჯო­ბე­სოთ თქვე­ნი ფი­ნან­სუ­რი მდგო­მა­რე­ო­ბა, და­ი­წყებთ ზო­გად კე­თილ­დღე­ო­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი სა­კი­თხე­ბის გან­ხილ­ვას. და­გეგ­მავთ დიდ შეს­ყიდ­ვებს, შვე­ბუ­ლე­ბას. იყი­დით ლა­მაზ ნივ­თებს, სამ­კა­უ­ლებს. ეწ­ვე­ვით რეს­ტორ­ნებს, სა­დაც და­ა­გე­მოვ­ნებთ უგემ­რი­ე­ლეს კერ­ძებს...განაგრძეთ კითხვა