ზოდიაქოს ამ 5 ნიშანს ივლისში მკვეთრი ფინანსური ცვლილებები ელით - Gemrielia.ge

ზოდიაქოს ამ 5 ნიშანს ივლისში მკვეთრი ფინანსური ცვლილებები ელით

ივ­ლის­ში ბევ­რი ადა­მი­ა­ნი გა­ნიც­დის დრა­მა­ტულ ცვლი­ლე­ბებს ფი­ნან­სებ­ში. ამის ერთ-ერთი მი­ზე­ზია მარ­სი-ურა­ნის შე­ერ­თე­ბა კუ­როს ნი­შან­ში, რო­მე­ლიც მოხ­დე­ბა 16 ივ­ლისს. პლუს/მი­ნუს 3 დღე. ბევ­რმა შე­იძ­ლე­ბა გა­ნი­ცა­დოს მო­უ­ლოდ­ნე­ლო­ბე­ბი: მა­გა­ლი­თად, ხელ­ფა­სი გა­გე­ზარ­დოთ, ან შე­საძ­ლოა ახა­ლი ბიზ­ნეს­პარტნი­ო­რი, ან შე­მო­სავ­ლის მე­ო­რე წყა­რო გქონ­დეთ. გარ­და ამი­სა, თხის რქა­ში სავ­სემ­თვა­რე­ო­ბამ - 23-24 ივ­ლი­სის დღე­ებ­ში შე­იძ­ლე­ბა ბევ­რი ადა­მი­ა­ნის ცხოვ­რე­ბა­ში ფი­ნან­სუ­რი მე­ტა­მორ­ფო­ზა მო­ი­ტა­ნოს.

თხის რქა

სავ­სემ­თვა­რე­ო­ბა ხდე­ბა თქვენს ნი­შან­ში და, ურა­ნის გავ­ლე­ნით, შე­საძ­ლოა მო­უ­ლოდ­ნე­ლი გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბა მი­ი­ღოთ, რო­მე­ლიც და­კავ­ში­რე­ბუ­ლია ფუ­ლის და­ბან­დე­ბას­თან პი­რად ბიზ­ნეს­ში. ახალ პრო­ექ­ტებ­ზე, ბავ­შვებ­ზე, შვე­ბუ­ლე­ბა­ზე, გა­ნათ­ლე­ბა­ზე ბევ­რი ფული და­გე­ხარ­ჯე­ბათ.

მშვილ­დო­სა­ნი

ხელ­ფა­სის გაზ­რდის ყვე­ლა შან­სი არ­სე­ბობს, რად­გან 16 ივ­ლისს შე­საძ­ლოა ფულ­ზე მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი სა­უ­ბა­რი გქონ­დეთ უფ­როს­თან. 24 ივ­ლი­სის­თვის კი შე­საძ­ლოა მი­ი­ღოთ გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბა, რო­მე­ლიც და­კავ­ში­რე­ბუ­ლია თქვენს შე­მო­სა­ვალ­თან. სა­ინ­ტე­რე­სოა, რომ ივ­ლი­სის ბო­ლოს და აგ­ვის­ტო­ში იუ­პი­ტე­რი­სა და მარ­სის შე­ერ­თე­ბამ პარტნი­ო­რო­ბის სექ­ტორ­ში შე­იძ­ლე­ბა მო­გი­ტა­ნოს ახა­ლი ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბა, შე­თან­ხმე­ბა, თა­ნამ­შრომ­ლო­ბის გა­ფორ­მე­ბა...განაგრძეთ კითხვა