რას უნდა ელოდოთ დრაკონისგან 2024 წელს ზოდიაქოს ნიშნის მიხედვით - Gemrielia.ge

რას უნდა ელოდოთ დრაკონისგან 2024 წელს ზოდიაქოს ნიშნის მიხედვით

რო­გო­რი ურ­თი­ერ­თო­ბა ექ­ნე­ბა 2024 წელს ზო­დი­ა­ქოს ნიშ­ნებ­თან წლის მმარ­თველ დრა­კონს?

ვერ­ძის ურ­თი­ერ­თო­ბა დრა­კონ­თან

ვერ­ძის ძლი­ე­რი ხა­სი­ა­თი, გა­მარ­ჯვე­ბის სურ­ვი­ლი და კარ­გი ლი­დე­რო­ბის თვი­სე­ბე­ბი მო­ე­წო­ნე­ბა 2024 წლის მმარ­თველს, დრა­კო­ნი­სა და ცე­ცხლო­ვა­ნი ნიშ­ნის ალი­ან­სი ძლი­ე­რი და ნა­ყო­ფი­ე­რი იქ­ნე­ბა. თუმ­ცა, სა­სურ­ვე­ლია, ვერ­ძი უფრო თავ­შე­კა­ვე­ბუ­ლი იყოს, აკონ­ტრო­ლოს ემო­ცი­ე­ბი და მო­ე­რი­დოს იმ­პულ­სურ, და­უ­ფიქ­რე­ბელ ქმე­დე­ბებს. ასე­თი თვი­სე­ბე­ბი ხელს შე­უშ­ლის წარ­მა­ტე­ბულ წინსვლას. ვერ­ძის ურ­თი­ერ­თო­ბა დრა­კონ­თან წარ­მა­ტე­ბუ­ლი იქ­ნე­ბა, თუ მო­ა­ხერ­ხებს სიბ­რძნის გა­მოვ­ლე­ნას მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი სა­კი­თხე­ბის გა­დაჭ­რა­ში, იქ­ნე­ბა თა­ვა­ზი­ა­ნი და დიპ­ლო­მა­ტი­უ­რი. ვერძმა უნდა ის­წავ­ლოს გამ­ძლე­ო­ბა, მოთ­მი­ნე­ბა და შემ­წყნა­რებ­ლო­ბა, თუმ­ცა ეს ყო­ველ­თვის ად­ვი­ლი არ არის. კარ­გი იქ­ნე­ბა, თუ ცხოვ­რე­ბა­ში მეტ ჰარ­მო­ნი­ას შე­ი­ტანს და მშვი­დად და­ი­წყებს მომ­ხდა­რის აღ­ქმას.

როგორი იქნება 2024 წელი ზოდიაქოს ნიშნებისთვის - რა უნდა გაითვალისწინონ და როგორ მიაღწიონ წარმატებას: ასტროლოგ რამაზ გიგაურის პროგნოზი

კუ­როს ურ­თი­ერ­თო­ბა დრა­კონ­თან

თქვენ გაქვთ ბევ­რი თვი­სე­ბა, რო­მე­ლიც მო­ე­წო­ნე­ბა დრა­კონს. და­ჟი­ნე­ბუ­ლე­ბი, მი­ზან­სწრა­ფუ­ლი ხართ და იცით რო­გორ მი­აღ­წი­ოთ შე­დე­გებს დაბ­რკო­ლე­ბე­ბის მი­უ­ხე­და­ვად. 2024 წლის მმარ­თვე­ლი მხარს და­გი­ჭერთ ამ­ბი­ცი­უ­რი გეგ­მე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბი­სას და მოგ­ცემთ ძა­ლა­სა და თავ­და­ჯე­რე­ბუ­ლო­ბას. კუ­რო­სა და დრა­კონს შო­რის ურ­თი­ერ­თო­ბაც წარ­მა­ტე­ბუ­ლი იქ­ნე­ბა, რად­გან მი­წის ნიშ­ნის წარ­მო­მად­გე­ნე­ლი პრაქ­ტი­კუ­ლად და რა­ცი­ო­ნა­ლუ­რად ეკი­დე­ბა თა­ვის მო­ვა­ლე­ო­ბებს და არ უყ­ვარს ტყუ­ი­ლი ლა­პა­რა­კი. თქვე­ნი ნე­გა­ტი­უ­რი თვი­სე­ბაა, ცვლი­ლე­ბე­ბის მი­მართ შიში, არ გიყ­ვართ რა­ი­მე ახ­ლის შე­ტა­ნა ცხოვ­რე­ბის ჩვე­ულ წეს­ში. თუ მო­ა­ხერ­ხებთ სი­ჯი­უ­ტის დაძ­ლე­ვას და იქ­ნე­ბით უფრო მოქ­ნი­ლი, გა­მო­ი­ყე­ნებთ არ­სე­ბულ შე­საძ­ლებ­ლო­ბებს, ად­ვი­ლად მო­ერ­გე­ბით ცვა­ლე­ბად გა­რე­მო­ე­ბებს, საქ­მე­ებს თქვენს სა­სარ­გებ­ლოდ მო­აქ­ცევთ და მი­ი­ღებთ ფი­ნან­სურ სარ­გე­ბელს.

ზოდიაქოს 2 ნიშანი, რომლებისთვისაც 2024 წელი ურთულესი იქნება

ტყუ­პის ურ­თი­ერ­თო­ბა დრა­კონ­თან

თქვენ 2024 წლის მფლო­ბელს მსგავ­სი ხა­სი­ა­თი გაქვთ: მუდ­მი­ვი წინსვლა, ცნო­ბის­მოყ­ვა­რე­ო­ბა, ცვლი­ლე­ბის სურ­ვი­ლი და მა­ღა­ლი ადაპ­ტი­რე­ბა ნე­ბის­მი­ერ სი­ტუ­ა­ცი­ა­ში იდე­ა­ლუ­რად ჯდე­ბა დრა­კონ­თან. ეს ნიშ­ნავს, რომ არ­სე­ბობს შან­სი, მი­აღ­წი­ოთ წარ­მა­ტე­ბას სა­უ­კე­თე­სო გზით. დრა­კო­ნი ასე­ვე ცნო­ბის­მოყ­ვა­რე, დი­ნა­მი­კუ­რია და უყ­ვარს კო­მუ­ნი­კა­ცია. ამი­ტომ, წელს მო­გე­თხო­ვე­ბათ იქ­ნე­ბა ისე­თი თვი­სე­ბე­ბის გა­მოვ­ლე­ნა, რო­გო­რი­ცაა სწრა­ფი გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბის მი­ღე­ბა, სხარ­ტი გო­ნე­ბა და სპონ­ტა­ნუ­რი რე­აქ­ცია იმა­ზე, რაც ხდე­ბა. მაგ­რამ იმი­სათ­ვის, რომ ურ­თი­ერ­თო­ბა ტყუპ­სა და დრა­კონს შო­რის იყოს წარ­მა­ტე­ბუ­ლი, უნდა ის­წავ­ლოთ კონ­ცენ­ტრი­რე­ბა ერთ სა­კი­თხზე, იყოთ თან­მიმ­დევ­რუ­ლი თქვენს საქ­მი­ა­ნო­ბა­ში და გა­მო­ი­ჩი­ნოთ მი­ზან­სწრა­ფუ­ლო­ბა და მონ­დო­მე­ბა...განაგრძეთ კითხვა