რაზე უნდა გაამახვილოთ ყურადღება 2024 წელს, ბედნიერი და წარმატებული რომ იყოთ - Gemrielia.ge

რაზე უნდა გაამახვილოთ ყურადღება 2024 წელს, ბედნიერი და წარმატებული რომ იყოთ

2024 წლის სრუ­ლი ას­ტრო­ლო­გი­უ­რი პროგ­ნო­ზი თი­თო­ე­უ­ლი ნიშ­ნის­თვის უკვე მო­გიმ­ზა­დეთ, სტა­ტი­ე­ბი დევს სა­იტ­ზე და შე­გიძ­ლი­ათ გა­ეც­ნოთ, ახლა კი მინ­და ორი სი­ტყვით გი­თხრათ, თუ რაზე უნდა გა­ა­მახ­ვი­ლოთ ყუ­რა­დღე­ბა 2024 წელს, რომ გა­ი­უმ­ჯო­ბე­სოთ ცხოვ­რე­ბა. ნა­ხეთ პროგ­ნო­ზი თქვე­ნი მზი­სა და ას­ცენ­დენ­ტის ნიშ­ნე­ბის მი­ხედ­ვით და შე­ი­ნა­ხეთ პროგ­ნო­ზი, რათა ხში­რად ჩა­ი­ხე­დოთ მას­ში.

ვერ­ძებ­მა ყუ­რა­დღე­ბა უნდა გა­ა­მახ­ვი­ლოთ გა­რე­მო­სა და ურ­თი­ერ­თო­ბებ­ზე, შე­ე­ცა­დეთ არ ცდუნ­დეთ 7 ცოდ­ვით და მო­ი­შო­როთ პა­რა­ზი­ტე­ბი(იზმი).

კუ­რო­ებ­მა - ჯან­მრთე­ლო­ბა­ზე, კა­რი­ე­რა­სა და ფი­ნან­სებ­ზე, ყო­ვე­ლი არ­ჩე­ვა­ნი, რო­მელ­საც გა­ა­კე­თებთ ამ სფე­რო­ებ­ში იქო­ნი­ებს გავ­ლე­ნას მომ­დევ­ნო 30 წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში.

ტყუპ­მა - პი­როვ­ნულ, სო­ცი­ა­ლურ და სუ­ლი­ერ ზრდა­ზე, ისე­ვე რო­გორც ცხოვ­რე­ბის სი­კაშ­კა­შე­ზე, მთა­ვა­რია არ და­არ­ღვი­ოთ კა­ნო­ნე­ბი და არ გახ­დეთ ინ­ტრი­გე­ბის მო­თა­ვე, რაც ცუდ გავ­ლე­ნას მო­ახ­დენს თქვენს კა­რი­ე­რა­ზე.

კირჩხიბ­მა - ოჯახ­ზე, ურ­თი­ერ­თო­ბებ­ზე და სუ­ლი­ერ გან­ვი­თა­რე­ბა­ზე და რაც და­ი­წყო 2022 წლის ზა­ფხულ-შე­მოდ­გო­მა­ზე, გა­მო­იწ­ვევს ცვლი­ლე­ბას - შე­იძ­ლე­ბა გან­ვი­თარ­დეს ან დას­რულ­დეს...განაგრძეთ კითხვა

ასევე დაგაინტერესებთ: