"არ იცის ფულის მართვა..." - ზოდიაქოს რომელ ნიშნების არ უმართლებთ ფინანსებში? - Gemrielia.ge

"არ იცის ფულის მართვა..." - ზოდიაქოს რომელ ნიშნების არ უმართლებთ ფინანსებში?

ყვე­ლა ადა­მი­ანს არ უმარ­თლებს ფი­ნან­სებ­ში. გან­სა­კუთ­რე­ბით ზო­დი­ა­ქოს ხუთ ნი­შანს, რომ­ლებ­მაც არ იცი­ან სად წა­ი­ღეს ფული, არ აქვთ და­ნა­ზო­გი. ნა­ხეთ, ხართ თუ არა მფლან­გვე­ლე­ბის ხუ­თე­ულ­ში:

იდეალური წყვილები ზოდიაქოს ნიშნების მიხედვით

მერ­წყუ­ლი

მერ­წყუ­ლე­ბი შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი ადა­მი­ა­ნე­ბი არი­ან, ამი­ტომ ფი­ნან­სუ­რი სა­კი­თხე­ბი უბ­რა­ლოდ არ ჯდე­ბა მათი ინ­ტე­რე­სის სფე­რო­ში. ისი­ნი საკ­მა­ოდ ინერ­ტუ­ლე­ბი არი­ან მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი სიმ­დიდ­რის მი­მართ და იშ­ვი­ა­თად აკონ­ტრო­ლე­ბენ თა­ვი­ანთ ან­გა­რი­შებს. შე­უძ­ლი­ათ მთე­ლი შე­მო­სავ­ლის ერთ დღე­ში და­ხარ­ჯვა და ფი­ლო­სო­ფი­უ­რად მსჯე­ლო­ბა, რომ ხვალ შეძ­ლე­ბენ მე­ტის შოვ­ნას. ხში­რად მერ­წყუ­ლე­ბის ფი­ნან­სუ­რი მდგო­მა­რე­ო­ბა პირ­და­პირ და­მო­კი­დე­ბუ­ლია მათ გან­წყო­ბა­ზე. გირ­ჩევთ დახ­მა­რე­ბის­თვის მი­მარ­თოთ მე­გო­ბარს ან პარტნი­ორს, რო­მელ­საც შე­უძ­ლია გა­ა­კონ­ტრო­ლოს თქვე­ნი ხარ­ჯე­ბი და ამით თა­ვი­დან აი­ცი­ლოთ სახ­სრე­ბის გა­უ­თა­ვე­ბე­ლი გა­დი­ნე­ბა.

რომელი ზოდიაქოს ნიშნები ინარჩუნებენ სიმშვიდეს ცხარე კამათის დროს?

მშვილ­დო­სა­ნი

უდარ­დე­ლი მშვილ­დოს­ნე­ბი მცი­რე ყუ­რა­დღე­ბას აქ­ცე­ვენ თა­ვი­ანთ ფი­ნან­სურ მდგო­მა­რე­ო­ბას. მიჩ­ვე­უ­ლე­ბი არი­ან მდიდ­რულ სტილ­ში ცხოვ­რე­ბას, ფუ­ლის ფლან­გვას და ხში­რად უსახ­სროდ რჩე­ბი­ან მო­მა­ვალ ხელ­ფა­სამ­დე. მშვილ­დოს­ნის კე­თილ­შო­ბი­ლე­ბას ზოგ­ჯერ სა­ზღვა­რი არ აქვს, ვა­ლებს კი არ გას­ცე­მენ, ჩუქ­ნი­ან ადა­მი­ანს ფულს. და­ზოგ­ვა და და­გეგ­მვა ხში­რად მათ­თვის ცა­რი­ე­ლი ფრა­ზაა, ამი­ტომ გირ­ჩევთ, ის­წავ­ლოთ მი­ღე­ბუ­ლი ფულს რა­ცი­ო­ნა­ლუ­რად ხარ­ჯვა. ან გჭირ­დე­ბათ ადა­მი­ა­ნი, რო­მე­ლიც გას­წავ­ლით ფი­ნან­სე­ბის გო­ნივ­რუ­ლად მარ­თვას...განაგრძეთ კითხვა